Vladislava Říhová, Michaela Rýdlová, Lucie Bartůňková, zámek Hranice, Místnost č. 226 (kancelář starosty, zvaná dříve též Hejtmanka), Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/993, vyhledáno 31. 3. 2023.
zámek Hranice, Místnost č. 226 (kancelář starosty, zvaná dříve též Hejtmanka)(č. 993)
dekorativní výzdoba klenby
Památkově chráněno, č. úskp: 41768/8-435, Památkový katalog
Umístění
v prvním patře západního křídla
Hranice, zámek, kancelář starosty v 1. patře západního křídla, pohled do klenby (Ester Havlová, 2021)
Anotace
Zámek v Hranicích byl stavěn v několika renesančních etapách. Výrazné rozšíření objektu realizoval nejspíše na počátku 17. století Zdeněk Žampach z Potenštejna. V přízemí a prvním patře reprezentativního vstupního jižního křídla se zachovalo několik prostor s geometrickou a bohatou ornamentální štukovou výzdobou. Ta je kladena do objednavatelského okruhu dalšího držitele Hranic Václava Mola z Modřelic, který vlastnil hranické panství mezi lety 1612–⁠1621.
Kraj
Olomoucký
Okres
Přerov
Obec
Hranice
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Pernštejnské náměstí 1 Hranice/3/1
Datace
druhé desetiletí 17. století
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní, dekorativníornamentální
Technika štuku
Vytlačovaný a vyřezávaný štuk, vypichované pasivní plochy. Prořezávaná dekorativní výzdoba v klenebních výsečích. Dekorativní výzdoba v kápích je individualizovaná. Štukatéři zřejmě měli k dispozici nákres, podle kterého poměrně volně pracovali. Štuková výzdoba byla provedena vždy „za čerstva“, nejspíše v denních dílech. Na jádrové vrstvy byla nanášena modelační vrstva a dekor v kápích na ni byl nejprve předkreslen (rytím) a výsledný obraz vznikl odebíráním hmoty, jako je tomu například u sgrafita. Otiskovaný štuk Otiskovaný štuk se zde vyznačuje vysokým profilem. Nejprve byl vytlačen středový motiv a do přebývající hmoty po stranách byly vytlačovány drobnější motivy.
Materiálová skladba štuku
Materiálový průzkum nebyl v místnosti č. 226 proveden, ale z hlediska sondážního průzkumu usuzujeme na stejnou skladbu štuku jako v ostatních místnostech.
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Bílá barevnost štuků zde může být záměrem anebo bohužel i důsledkem novodobého nešetrného očištění štuku až na podklad.
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Uměleckohistorický popis

Čtyřkřídlý renesanční zámek v Hranicích byl stavěn v několika etapách na místě středověkého hradu. V severní partii městského jádra byl organismus zámecké budovy navázán na hospodářské zázemí. Renesanční objekt realizoval Jan Kropáč z Nevědomí (kamenné prvky výzdoby byly datovány rokem 1562). Jeho dcera Anna († asi 1585) s manžely Janem z Kunovic (†1579) a Janem ml. ze Žerotína († asi 1585) ve stavbě pravděpodobně nepokračovali, stejně jako se nedá stavební aktivita očekávat za poručníků jejich dvou nezletilých dětí. Až vnuk Jana Kropáče Jan Jetřich z Kunovic, který v roce 1588 už právoplatně nakládá se svým dědictvím, mohl začít zámek přebudovávat - v roce 1592 mu jeho sestra Anna předala svůj díl Hranic, v letech 1596-1598 je ve městě často doložen i se svou manželkou Mandalenou z Hardeku. V roce 1600 ale postoupil celé panství výměnou svému švagrovi Zdeňku Žampachovi z Potenštejna, Anninu manželovi. Právě Žampachovi je přičítána výrazná stavební aktivita, která doplnila tříkřídlou renesanční dispozici o čtvrté dvoulodní severní křídlo. Tato hypotéza souvisí s jedinou zachovanou datací - korouhvičkou datující zřejmě nástavbu věže z roku 1604, zároveň se vdovec Žampach v lednu tohoto roku oženil a korouhvička tak nese zkratku jeho jména a jména jeho nové ženy Kateřiny z Gutštejna. V roce 1609 manželé Hranice prodali spekulantovi Karlu Pergarovi z Pergu a po třech letech v jeho rukách statek získal rytíř Václava Mol z Modřelic. Ten se snad vzápětí pustil do hospodářské stabilizace panství, nových podnikatelských aktivit a také do výraznější úpravy objektu (adaptace vstupního portálu) s níž s největší pravděpodobností souvisela i výzdoba interiérů zámecké budovy štukaturami. Můžeme předpokládat, že budování náročného renesančního sídla souviselo s Molovými společenskými ambicemi, v roce 1612 totiž požádal o přijetí do panského stavu, které mu bylo po průtazích potvrzeno až roku 1618. O statek Hranice přišel při konfiskaci po roce 1621. Štuky se zachovaly v přízemí a prvním patře reprezentativního vstupního jižního křídla.

Poměrně velký obdélný prostor situovaný v západním křídle zámku ze severu sousedí s velkou zasedací síní (prostorem č. 228). V západní fasádě je prolomen okenním otvorem, v jižní stěně je zasazen vstup z arkády do místnosti. Místnost je opatřena valenou klenbou se třemi páry protilehlých trojbokých lunet. Základem kompozice jsou vysoce plastické štukové pásy z vytlačovaného dekoru tvořené kombinací dvou ornamentů - po stranách perlovce a uprostřed průběžného pásu se stylizovaným vegetabilním ornamentem. Zdůrazňují hrany lunet a ohraničují centrální plochu klenby s pozadím tvořeným strukturovanou (snad vypichovanou) omítkou. Ve vrcholnici klenby je zasazeno centrální zrcadlo ve tvaru kvadrilobu doplněné středovou rozetou a čtyřmi mušlemi. S pasivními strukturovanými plochami kontrastují ploché pásky vyřezávaného štuku stylizovaného akantu, který přechází téměř do podoby beschlagwerku. Plochy lunet mají také vypichované pozadí a jsou na nich položeny motivy srdce z vyřezávaného štukového dekoru. V dekoraci se uplatňují také drobnější doplňkové motivy lvích a andílčích hlaviček a rozet. 

Pro štukovou výzdobu hranických prostor existuje blízké srovnání, které definovala už Milada Lejsková - Matyášová, je jím dekorace zámku Ladislava Velena ze Žerotína vystavěného v roce 1606 v Tatenicích. Nenacházíme ale žádné konkrétní otisky forem, které by obě skupiny (tatenickou a hranickou) dílensky propojovaly. Vazba tak zůstává jen ve shodných kompozicích dekoru. Hranické realizace jsou navíc opatřeny mnohem bohatší strukturou prořezávaného štuku, můžeme je tedy považovat za mladší.

Fotodokumentace současného stavu
Hranice, zámek, kancelář starosty v 1. patře západního křídla, celkový pohled na klenbu (Lucie Bartůňková, 2021)
Hranice, zámek, kancelář starosty v 1. patře západního křídla, celkový pohled na klenbu (Lucie Bartůňková, 2021)
Hranice, zámek, kancelář starosty v 1. patře západního křídla, centrální zrcadlo v ostrém bočním světle (Lucie Bartůňková, 2021)
Hranice, zámek, kancelář starosty v 1. patře západního křídla, detail plochy vyřezávaného štuku (Ester Havlová, 2021)
Hranice, zámek, kancelář starosty v 1. patře západního křídla, detail dekorativního žebra a plochy vyřezávaného štuku (Ester Havlová, 2021)
Hranice, zámek, kancelář starosty v 1. patře západního křídla, detail výběhu klenby (Ester Havlová, 2021)
Hranice, zámek, kancelář starosty v 1. patře západního křídla, výběh klenby (Zdeněk Kovářík, 2021)
Hranice, zámek, kancelář starosty v 1. patře západního křídla, detail lví hlavičky (Zdeněk Kovářík, 2021)
Hranice, zámek, kancelář starosty v 1. patře západního křídla, detail dekorativních žeber (Zdeněk Kovářík, 2021)
Hranice, zámek, kancelář starosty v 1. patře západního křídla, detail rozety (Zdeněk Kovářík, 2021)
Hranice, zámek, kancelář starosty v 1. patře západního křídla, detail andílčí hlavičky (Zdeněk Kovářík, 2021)
Hranice, zámek, kancelář starosty v 1. patře západního křídla, detail mušle (Zdeněk Kovářík, 2021)
Historické zásahy / opravy

Restaurátorské práce zde v letech 1943-44 patrně zahrnovaly jen očištění štukové ornamentiky od starších nátěrů. Interiérové sondy do omítky (označeny č.2 a 3- provedené roku 1995 v rámci druhé etapy SHP) zde neprokázaly přítomnost polychromie. Zároveň toto nepotvrdily ani následující sondy, provedené při průzkumu štuků v březnu a v prosinci roku 2021. Bílá barevnost štuků zde může být záměrem anebo bohužel i důsledkem novodobého nešetrného očíštění štuky až na podklad. Překryvných vrstev je zde totiž pouze několik a příliš nezakrývají původní modelaci originálu.

Literatura

Ladislav Hosák – Bohumír Indra – Marie Jašková, Hranice. Dějiny města I. Od nejstarších dob do války třicetileté, Hranice 1969.
Bohumír Indra, K renesančnímu stavitelství na severovýchodní Moravě a ve Slezsku. Pramenné zprávy o vlašských a domácích stavitelích a kamenících do 30leté války, Časopis Slezského muzea, Série B, roč. XV, č. 15, Opava 1966, s. 128- 148.​
Bohumír Indra, Renesanční zámek (čp.1) a jeho vnitřní přestavba, in: Historie hranických domů, Hranice 2005, s. 36–40.
Bohumír Indra, Dům čp. 76–77, in: Historie hranických domů, Hranice 2005, s. 161–165.
Jarmila Krčálová, Renesanční architektura v Čechách a na Moravě, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/1, Praha 1989, s. 25.
Milada Lejsková–Matyášová, Renesanční štuková výzdoba zámeckých interiérů v severomoravských Tatenicích, in: Severní Morava 16, 1968, s. 31–35. 
Stanislav Miloš, Stavební vývoj zámku v Hranicích, in: Pavel Michna – Hedvika Sedláčková, Pozdněgotické a renesanční kachle ze zámku v Hranicích, Hranice – Olomouc 1998, s. 4–5.
Miroslav Plaček, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha 19996, s. 168–170.
Bohumil Samek, Hranice, in: Umělecké památky Moravy a Slezska 1 [A–I], Praha 1994, s. 553–561.
František Spurný a kol., Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Morava, Praha 1983, s. 90–93.

Prameny

NPÚ ÚOP Olomouc
Lubomír Dvořák, Zpráva o restaurování polychromovaného portálu a štukové výzdoby niky v zámku v Hranicích, č.p.1, Pernštejnské náměstí, 2004, sign. RZ R-1005.
Romana Balcarová, Restaurátorský průzkum. Štuková výzdoba v místnostech č.228 a 201. Zámek Hranice, 1998, sign. RZ R-0041.
Robert Winkler, Restaurování štukové výzdoby stropu místnosti č. 228 zámku Hranice na Moravě, 1998, sign. RZ R-469. 
Leoš Mlčák – Karel Žůrek, Stavebně-historický průzkum zámku v Hranicích na Moravě. II. Etapa, Sondážní průzkum interiérů zámku, 1995, sign. SHP 9026.
Jan Muk – Jana Mlčáková – Květa Žůrková, Stavebně-historický průzkum a návrh památkové obnovy zámku v Hranicích na Moravě, 1993, sign. SHP 2626.
Hranice, Pernštejnské náměstí čp.1, Zámek KP Č.REJ.435, Fotodokumentace- III. Díl, D- 966/C, 1998. (uloženo ve spisovně NPÚ ÚOP OLOMOUC)
Hranice, Pernštejnské náměstí čp.1, Zámek KP Č.REJ.435, Fotodokumentace- II. Díl, D- 966/B, 1997.(uloženo ve spisovně NPÚ ÚOP OLOMOUC)
Hranice, Pernštejnské náměstí čp.1, Zámek KP Č.REJ.435, Fotodokumentace- I. Díl, D- 966/A, 1997. (uloženo ve spisovně NPÚ ÚOP OLOMOUC)
Hranice, Pernštejnské náměstí čp.1, Zámek, Fotodokumentace, D- 965 (uloženo ve spisovně NPÚ ÚOP OLOMOUC)

NPÚ ÚOP Brno 
Fond: Archiv bývalého Státního památkového úřadu pro Moravu a Slezsko v Brně, spis Hranice Zámek, kart. P 91/8, 1922–⁠1956.

NPÚ, Generální ředitelství Praha
Sbírka fotografické dokumentace GnŘ Praha, Fischerová- Pavlová, Hranice Zámek, sign. N03993-99 + N031000-27, 1944.

Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc,
Fond: Velkostatek Lipník nad Bečvou, Inv. č. 3691, kart. č. 1771 – přestavby, opravy a údržba zámeckých objektů v Hranicích, Inv. č. 3812, kart. č. 1809 – plány a adaptace zámku v Hranicích, Inv. č. 3815, kart. č. 1810 – pronájem místností v zámku v Hranicích, Inv. č. 3816, kart. č. 1810 – úprava místností v zámku v Hranicích.

Státní okresní archív Přerov 
Fond: Okresní úřad Hranice, inv. č. 1855, kart.č. 924 – Stavební spisy obcí SO Hranice - Hranice: zámek – adaptace.

Archiv Fakulty restaurování Univerzity Pardubice
Lucie Bartůňková, Zdeněk Kovařík, Michaela Pavelková, Renata Tišlová, Restaurátorský průzkum renesanční štukové výzdoby na zámku v Hranicích. Vstupní restaurátorský průzkum. Koncepce restaurátorského zásahu, Litomyšl 2021.
 

diplomové a závěrečné práce: 
Veronika Řezníčková, Dekorativní štukatérství na Moravě v letech 1550-1620. Mezi místní tradicí a recepcí  italských vzorů (diplomní práce), Seminář dějin umění FF MU, Brno 2020.
Antonín Petráš, Štuka v přízemí Pernštejnského domu v Hranicích na Moravě (seminární práce), Katedra dějin umění FF UP, Olomouc 2019.
Dominik Christel, Renesanční zámek v Hranicích (bakalářská diplomová práce), Ústav hudební vědy, Sdružená uměnovědná studia FF MU, Brno 2007.
 

Autoři záznamu
Vladislava Říhová, Michaela Rýdlová, Lucie Bartůňková