Ondřej Jakubec, Lucia Krajčírová, Jana Waisserová, Státní zámek Kratochvíle, Malý zlatý pokoj („Druhý pokoj zlatý“), Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/954, vyhledáno 1. 4. 2023.
Státní zámek Kratochvíle, Malý zlatý pokoj („Druhý pokoj zlatý“)(č. 954)
dekorativní štuková výzdoba sálu
Památkově chráněno, č. úskp: 42162/3-3707, Památkový katalog
Umístění
pokoj na 1. patře, severní část
Kratochvíle, zámek, Malý zlatý pokoj (Jana Waisserová 2022)
Anotace
Štukové dekorace rožmberské vily Kratochvíle, vzniklé kolem roku 1590, představují jedinečný doklad komplexní interiérové dekorace pozdně renesančního příležitostného sídla. Odráží nejen vysoký umělecký standard, propojení s architekturou i dalšími uměleckými druhy, zvláště malbami, ale především vyjadřují vysoké nároky stavebníka – Viléma z Rožmberka, nejvyššího purkrabího Českého království (†1592). Štukové dekorace signoval Antonio Melana ze severoitalského Arogna (†1594?). Částečně polychromované a zlacené dekorace prošly komplexním restaurováním v letech 2006–2009.
Kraj
Jihočeský
Okres
Prachatice
Obec
Netolice
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Petrův Dvůr 5 Netolice/2710
Datace
1589-1590
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
Antonio Melana
Charakter díla
dekorativnívegetabilní
Technika štuku
vytlačovaný a otiskovaný štuk doplněný o polychromii a zlacení
Materiálová skladba štuku
Základ tvoří hrubší jádro z vápenné malty s tmavším okrovým zabarvením a nižším obsahem vápna. Modelační čistě vápenný štuk (intonaco) má bělavý až našedlý tón. Pojivem jádrové i intonacové hmoty je čisté nedolomitizované vápno, původem z krystalického vápence. V jádrové omítce s říčním pískem se nachází, kromě velmi malých úlomků dřeva, uhlí a cihly, také jílové minerály a železné okuje. Ve hmotě vápna se nacházejí poměrně velké pojivové částice (2–5 mm) a nedopaly v podobě krystalického vápence. Převládající složkou plniva jsou kalcitová zrna, tedy různé druhy drcených mramorů a vápenců jak čistých, tak dolomitických. Plnivo je extrémně jemné, tříděné do velikosti zrn do 1 mm a s velkým podílem prachových částic (kolem 0,05 mm) a jemnou frakcí železných okují. Vysokou pevnost způsobuje kromě výpalu z mramoru také vysoký podíl pojivové složky. V jádrové omítce se pohybuje v poměru 1 : 2 (pojivo : plnivo), v bílé štukové hmotě je poměr až 1 : 1.
Povrchové úpravy
zlacení
stávající stav
Zlacení akcentů detailů ornamentálních částí je provedené technikou kladení zlatých plátků na bílkovinný transparentní lep nanesený na pigmentovaný podklad okrového odstínu a obsahující pigmenty olovnaté běloby a žlutého okru. Štuk byl v místě předpokládaného zlacení izolován tenkou, pravděpodobně šelakovou, transparentní vrstvou. Polychromie má spíše charakter lokálního kolorování červenými tóny s obsahem pigmentu minia.
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Uměleckohistorický popis

Malý zlatý sál (či pokoj, dle inventářů „Druhý pokoj zlatý“) patřil k nejreprezentativnějším prostorům na Kratochvíli. Tvořil se sousední místností apartmánovou jednotku  soukromých pokojů Viléma z Rožmberka koncipovaných v duchu italského renesančního studiola. Velký prostor je věnován moralizujícím nástěnným malbám Georga Widmana a jeho dílny, jež představují scény z cyklu vlády žen nad muži. Součást nástěnné malířské výzdoby tvoří také mytologické a žánrové postavy na stěnách. Štuky jsou zde redukovány na dekorativní lišty rámující plochu valené klenby i vymezující pole pro nástěnné malby a také figurální pole malovaná při hranách lunet. Jejich plochy zdobí vedle obligátních motivů perlovce a akantu především bohaté řetězce rozet v podobě pětilistých růžic s červenou polychromií, reprezentující rodovou erbovní figuru Rožmberků. Exkluzivitu kompaktně a komplexně vyzdobené  místnosti umocňoval vysoký podíl zlacených prvků a polychromování štuků. 

Fotodokumentace současného stavu
Kratochvíle, zámek, Malý zlatý pokoj (Jana Waisserová, 2022)
Kratochvíle, zámek, Malý zlatý pokoj (Jana Waisserová, 2022)
Kratochvíle, zámek, Malý zlatý pokoj, detail výzdoby lunet (Jana Waisserová, 2022)
Kratochvíle, zámek,Malý zlatý pokoj, detail výzdoby lunet (Jana Waisserová, 2022)
Kratochvíle, zámek, Malý zlatý pokoj, detail výzdoby lunet (Jana Waisserová, 2022)
Kratochvíle, zámek, Malý zlatý pokoj, detail výzdoby lunet (Jana Waisserová, 2022)
Kratochvíle, zámek,Malý zlatý pokoj, detail (Jana Waisserová, 2022)
Kratochvíle, zámek, Malý zlatý pokoj, detail (Jana Waisserová, 2022)
Historické zásahy / opravy

1952–1953: očištění od nátěrů a restaurování (Alois Kabeš, Rudolf Tintěra)

2006–2009: Projekt "Renesance renesance"  – restaurování všech interiérů vily, rehabilitace doloženého zlacení (Jan Brabec, Kateřina Krhánková, Jana Waisserová, Martin Zmeškal, ad.)

Literatura

Václav Bůžek – Ondřej Jakubec, Kratochvíle posledních Rožmberků, Praha 2012.

Milena Hajná, Zámek Kratochvíle, České Budějovice 2011.

Ondřej Jakubec, Kratochvíle, in: Michal Konečný (ed.), Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost. Renesanční aristokratická sídla v Čechách a na Moravě ve správě Národního památkového ústavu, Kroměříž 2017, s. 307–331.

Ondřej Jakubec, The Villa Kratochvíle in Bohemia. Imagery, Senses and Meaning in Vilém of Rožmberk´s Aristocratic Hunting Lodge, in: Barbara Arciszewska (ed.), The Early Modern Villa. Senses and Perceptions versus Materiality, Warsaw 2017, s. 155–170.

Petr Kindlmann, Nově nalezené předlohy ke štukům a nástěnných malbám vily Kratochvíle, Památky jižních Čech 4, 2013, s. 63–80.

Jarmila Krčálová, Renesanční stavby Baldassara Maggiho v Čechách a na Moravě, Praha 1986, s. 30–39.

Jana Zapletalová, Štukatér Antonio Melana a migrace umělců z Arogna, Zprávy památkové péče 80, 2020, č. 3–4, s. 271–281.

Autoři záznamu
Ondřej Jakubec, Lucia Krajčírová, Jana Waisserová