Anežka Mikulcová, Státní zámek Červené Poříčí, Podvěží, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/970, vyhledáno 31. 3. 2023.
Státní zámek Červené Poříčí, Podvěží(č. 970)
štukové lišty na klenbách
Památkově chráněno, č. úskp: 17833/4-2817, Památkový katalog
Umístění
přízemí
Červené Poříčí, zámek (foto Petra Hečková, srpen 2019).
Anotace
Zámecká budova je součástí rozsáhlého areálu, jehož podoba je dána renesanční výstavbou a následnými barokními úpravami. Hlavní zámecká budova si zachovala svůj pozdně renesanční charakter, na němž se podílí i bohatá štuková výzdoba v přízemí soustředěná na klenbách.
Abstract
The chateau building is part of a large complex, the appearance of which is determined by the Renaissance construction and subsequent Baroque modifications. The main chateau building has retained its late Renaissance character, which is reflected in the rich stucco decoration on the ground floor, concentrated on the vaults.
Kraj
Plzeňský
Okres
Klatovy
Obec
Červené Poříčí
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
1 Červené Poříčí/st. 1/1
Datace
1611
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativníornamentální
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Uměleckohistorický popis

V místech starší tvrze byl mezi lety 1606 až 1611 postaven pozdně renesanční zámek. I přes barokní úpravy v 17. a 18. století si hlavní zámecká budova zachovala svůj renesanční charakter, na němž jsou patrné vlivy saské a lombardské architektury (štíty). Součástí zámeckého areálu je dále vstupní raně barokní budova, zahradní altán a ohradní zeď, na níž býval osazen rozsáhlý soubor panovnických bust. Zachovaná štuková výzdoba je situována v přízemních místnostech hlavní zámecké budovy. Ty jsou zaklenuty valenými klenbami s lunetami a štukovými obrazci. Místnost v podvěží je zaklenuta klášterní klenbou zdobenou bohatou štukaturou.

Klenutá místnost v podvěží je zdobena štukaturou v podobě asymetrické šesticípé hvězdy, jejíž cípy vybíhají z rohů pětiboké místnosti. V současné době je plocha klenby opatřena souvrstvím druhotných nátěrů a vrchním plošným bílým nátěrem, tato souvrství do značné míry zakrývají jemnou profilaci štuků, která měla v některých případech nejen podobu pásků o půlkruhovém průřezu, ale také podobu perlovců.

Fotodokumentace současného stavu
Červené Poříčí, zámek (foto Petra Hečková, srpen 2019).
Červené Poříčí, zámek (foto Petra Hečková, srpen 2019).
Literatura

Emanuel Poche (et al.), Umělecké památky Čech, svazek 1, A-J, Praha 1977, s. 192

Karel Hostaš—Ferdinand Vaněk, Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. Politický okres Přeštický, Praha 1907, s. 65-66.

Martin Kříž, Červené Poříčí. Toulky minulostí obce a zámku, Klatovy 2004

Jiří Úlovec, Hrady, zámky a tvrze Klatovska, Praha 2004

Prameny

Vratislav Ryšavý, Stavebně historický průzkum. Červené Poříčí (okr. Klatovy). Zámek, 1998 (dostupné v ÚOP v Plzni, sign. O 037-4-22197).

Anonym. Restaurátorský průzkum interiérů zámku Červené Poříčí, 1988 (dostupné v ÚOP v Plzni, sign. RZ 1205).

Jan Anderle, Zámek Červené Poříčí. Druhá etapa stavebně historického průzkumu, 1999 (dostupné v ÚOP v Plzni, sign. O 037-4-22307).

Tomáš Kostrohryz Tomáš Křelina Petr Hampl, Zámek Červené Poříčí. Statické posouzení a návrh oprav kleneb v 1. NP zámecké budovy, 2006 (dostupné v ÚOP v Plzni, sign. O 037-4-24481).

Tomáš Teska, Rozšířený průzkum omítkových a barevných vrstev v objektu zámku Červené Poříčí, 2006 (dostupné v ÚOP v Plzni, sign. RZ 2054).

Tomáš Teska, Rozšížený průzkum omítkových a barevných vrstev v objektu zámku Červené Poříčí - I. NP vstupního sálu hlavní zámekcé budovy, 2007 (dostupné v ÚOP v Plzni, sign. RZ 2248).

Vratislav Ryšavý, Červené Poříčí (okr. Klatovy). Zámek s areálem. Dodatky stavebně historického průzkumu, 2008 (dostupné v ÚOP v Plzni, sign. O 037-4-24432).

Autoři záznamu
Anežka Mikulcová

Státní zámek Červené Poříčí obsahuje tato díla: