Josef Faltičko, Městský dům čp. 11 - Krnov, místnost v přízemí, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/965, vyhledáno 1. 4. 2023.
Městský dům čp. 11 - Krnov, místnost v přízemí(č. 965)
dekorativní štuková výzdoba přízemí se štukovými lvími hlavičkami
Památkově chráněno, č. úskp: 14703/8-28, Památkový katalog
Umístění
klenba dolní síně
Krnov, měšťanský dům. Fotografie ÚSKP. (archiv Národní památkový ústav, 1963)
Anotace
V jádru renesanční dům ze 16. století byl později upravován v 80. letech 18.století a ve století dvacátém. Klenbu domu na přízemí zdobí štuková žebra a svorníky se lvími hlavičkami a růžicemi. V 70. letech 20. století v průběhu rekonstrukce byla část štukových profilů sejmuta a znovu natažena.
Kraj
Moravskoslezský
Okres
Bruntál
Obec
Krnov
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Hobzíkova 11 Krnov/21
Datace
70. až 80. léta 16. století (?)
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativnízoomorfní
Povrchové úpravy
Původnost
Rekonstruováno
Uměleckohistorický popis

Měšťanský dům čp. 11/7 na Hobzíkově ulici v Krnově je v jádru renesanční dvoupodlažní stavbou z 16. století s hloubkovou dispozicí. Po požáru v roce 1779 byl objekt klasicistně upraven a ve 30. a 70. letech 20. století dále přestavován (Samek 1999, s. 206). Štuková výzdoba je situována v přízemí, které bylo přibližně ve dvou třetinách své délky druhotně přepaženo příčkou. O původních rozměrech prostory vypovídají štuková žebra dochovaná v obou těchto částech (Haničák 2015, s. 132).

Štuková žebra akcentují hrany styčných i koutových výsečí, jejichž křížení zdobí zřejmě druhotně doplněné pravoúhlé svorníčky s reliéfem lví hlavy, vrcholovou osu klenby a k ní kolmé lišty naznačující dělení prostoru na jednotlivá travé. Výseče a vrcholnici pak spojují stejně tak vyvedené diagonály, jejichž průsečíky zdobí ploché svorníky s rytým motivem rozety, jejichž podoba je však až z počátku 70. let 20. století. V té době byla totiž sejmuta většina omítek včetně štukových profilů, značná část hmoty výzdoby tak již není autentická (Haničák 2015, s. 132–133).

Historické zásahy / opravy

Místnost druhotně předělena příčkou. Rozetové svorníky byly upraveny na počátku 70. let 20. století.

Literatura

Ondřej Haničák, Renesanční domy moravsko-slezského pomezí: příspěvek k poznání typologie a formálních aspektů měšťanské obytné architektury 16. a 17. století, Opava 2015, s. 120, 132–136.

Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska 2, JN, Praha 1999, s. 206.

Autoři záznamu
Josef Faltičko

Městský dům čp. 11 - Krnov obsahuje tato díla: