Robert Gája, Dům U Pěti korun - Praha, Reliéfy pěti korun, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/957, vyhledáno 1. 4. 2023.
Dům U Pěti korun - Praha, Reliéfy pěti korun(č. 957)
Štukové reliéfy domovního znamení pěti korun ve štukovém rámu
Památkově chráněno, č. úskp: 38547/1-244, Památkový katalog
Umístění
Na fasádě pod okny druhého patra uliční fasády
Praha, dům U Pěti korun, průčelí měšťanského domu s reliéfy korun (Lucia Krajčírová, 2022)
Anotace
Velká renesanční přestavby domu je datovaná rokem 1615 na vstupních vratech. Přestavbou gotického domu vznikl výstavný pětiosý renesanční dům o třech patrech s vysokým štítovým nástavcem. Štukové reliéfy pěti císařských korun umístěné pod parapety oken druhého patra pocházejí patrně ze stejné doby. Čtyři krajní koruny jsou umístěny uprostřed vpadlého čtvercového pole lemovaného dvěma štukovými rámy – vnitřní rám tvoří jednoduchý perlovec a vnější rám tvoří pásek podložený vejcovcem. Prostřední koruna se nachází ve vpadlém poli kruhového tvaru lemovaného opět páskem s perlovcovým motivem. Ve vnějším poli jsou v rozích čtyři rozety. Vnější ohraničení tvoří opět rám s vejcovcem doplněný po stranách volutovými štítky.
Kraj
Hlavní město Praha
Okres
Praha
Obec
Praha
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Melantrichova 465 Praha/425
Datace
Rok dokončení přestavby 1615 je dosud na vstupních domovních vratech
Charakter díla
dekorativníheraldický
Technika štuku
vytlačovaný a tažený štuk
Materiálová skladba štuku
neověřeno
Povrchové úpravy
polychromie
Polychromie zjištěna na základě restaurátorského průzkumu v polovině 90. let 20. století. Koruny jsou zlaté, výplně jsou u prostřední a krajních červené a ostatní výplně jsou zelené.
Původnost
Nelze posoudit
Fotodokumentace současného stavu
Praha, dům U Pěti korun (Robert Gája, 2021)
Praha, dům U Pěti korun, čp. 465 (Robert Gája, 2021)
Praha, dům U Pěti korun, čp. 465 (Robert Gája, 2021)
Praha, dům U Pěti korun, čp. 465 (Robert Gája, 2021)
Praha, dům U Pěti korun, čp. 465, druhá koruna zleva (Robert Gája, 2021)
Praha, dům U Pěti korun, čp. 465, první koruna zleva (Robert Gája, 2021)
Praha, dům U Pěti korun, čp. 465, prostřední koruna (Robert Gája, 2021)
Praha, dům U Pěti korun, (Robert Gája, 2021)
Literatura

Emanuel Poche a kol., Praha na úsvitu nových dějin (čtvero knih o Praze): architektura, sochařství, malířství, umělecké řemesloPraha 1988, s. 139–141.

Prameny

Miroslav Bielik, Uliční fasáda  Melantrichova 464/11, Praha 1 - Staré město, restaurátorská zpráva, Praha 1996, uloženo na NPÚ ÚOP v Praze.

Petr Dufek – Eva Vodičková, Restaurátorská zpráva - objekt Melantrichova 11, Praha 1, restaurátorská zpráva, Mladá Boleslav 1996, uloženo na NPÚ ÚOP v Praze.

Eva Procházková, Zpráva o restaurování štukových polychromovaných korun na fasádě domu "U pěti korun", restaurátorská zpráva, 1996, uloženo na NPÚ ÚOP v Praze.

Petr Siegl, Restaurátorský průzkum fasády domu U pěti korun, restaurátorská zpráva, Praha 1995, uloženo na NPÚ ÚOP v Praze.

 

Autoři záznamu
Robert Gája

Dům U Pěti korun - Praha obsahuje tato díla: