Vladislava Říhová, Zámek Tatenice, Schodiště, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/921, vyhledáno 31. 3. 2023.
Zámek Tatenice, Schodiště(č. 921)
Dekorativní výzdoba klenby prostor schodiště spojujícího přízemí a první patro severního křídla
Památkově chráněno, č. úskp: 38074/6-4085, Památkový katalog
Umístění
Přízemí a první patro severního a východního křídla zámku
Tatenice, zámek, štukatury horní části schodiště (Jakub Kmošek, 2017)
Anotace
Dvoupodlažní objekt renesančního zámku byl vybudován v roce 1606 pro Ladislava Velena ze Žerotína. Původně čtyřkřídlá dispozice byla při demolicích a radikální rekonstrukci 80. let 20. století upravena do současné podoby se severním a navazujícím východním křídlem. V interiéru se zachovalo 8 místností s autentickou, z části rekonstruovanou výzdobou tvořící bohaté dekorativní systémy tvořené z vytlačovaného a vyřezávaného štuku.
Kraj
Pardubický
Okres
Ústí nad Orlicí
Obec
Tatenice
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
86 Tatenice/215
Datace
Kolem roku 1606
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativníantropomorfní, dekorativníornamentální
Technika štuku
Vytlačovaný štuk, vyřezávaný štuk
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Monochromní bílý nátěr
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Uměleckohistorický popis

Zámek Tatenice má podobu dvoukřídlé jednopatrové stavby. Jeho současná dispozice je výsledkem radikální rekonstrukce 80. let 20. století a řady demolic, které v původně pravidelně vybudovaném areálu probíhaly už od konce 18. století. Původní tvrz (integrovanou v dnešním východním křídle) zakoupil v roce 1600 majitel moravskotřebovského panství Ladislav Velen ze Žerotína. V roce 1606 (datace vstupního portálu) ji nechal přestavět na zámek s pravidelnou tříkřídlou dispozicí a arkádovým nádvořím. V této době vznikly také náročné štukové dekorace, které se v části prostor přízemí i patra zachovaly dodnes. Z publikovaného půdorysu přízemí budovy (Plaček 1996, s. 339) je patrné, že jednodušší štukovou výzdobu na hranách lunet a v geometrických zrcadlech ve vrcholu kleneb bylo možné najít i v prostorách dnes již strženého západního křídla. Zachované prostory se štukovou výzdobou najdeme především v severním křídle a v sousedící severní partii východního křídla. Celkem se jedná o osm místností v obou podlažích zámku. ​

Prostor schodiště je přiřazen západně k průjezdu ve středu dispozice severního křídla. Vstup na schodiště je nyní řešen jinak, původní vstupy vedly z arkádového ochozu u dvorní fasády přímo na podesty. Podesty v přízemí a v patře jsou vybaveny křížovými klenbami s vytaženými profilovanými žebry a vrcholovými svorníky s okřídlenými andílčími hlavičkami doplněnými stylizovanou rozvilinou. Klenby podest jsou od kleneb stoupajících částí schodiště odděleny pasy s profilací. Spodní část schodiště kryje stoupající stlačená valená klenba opatřená štukovým dekorem komunikujících rámců. Tvoří je ploché, na okrajích odstupněné profily kontrastující s vypichovanou omítkou pozadí. V drobných středních polích jsou doplněny malými rozetami. Střední podesta schodiště je překlenuta dvěma křížovými klenbami s dekorativními žebry složenými z vejcovce a řetězce a kruhovými svorníky s andílčími hlavičkami (jeden z nich vznikl při rekonstrukci). Horní rameno schodiště má shodnou klenbu jako spodní část, pouze štuková dekorace se odlišuje – s plochou vypichovaného pozadí zde kontrastuje geometrický dekor z vyřezávaného štuku vytvářený pomocí neprofilovaných lišt. Základní strukturu kompozice (snad stylizovaného beschlagwerkového ornamentu) tvoří sled drobných zrcadel (kruhové, čtvercové a oválné) ve vrcholnici klenby, které rámují motivy volut a srdcí.

Výzdoba tatenického zámku souvisí s okruhem dalších podobných realizací z moravskotřebovského a sousedního zábřežského panství. Tato území vlastnil na počátku 17. století Ladislav Velen ze Žerotína, s jehož stavební aktivitou můžeme vznik štukatur spojovat. Podobné dekorativní systémy a shodné formy pro drobné štukové prvky (totožné lví a andílčí hlavičky atp.) byly použity na klenbě kostela sv. Jiří v Kunčině (kolem 1610), v městském domě čp. 146 v Moravské Třebové, v dekoracích tvrze v Nemili a v podvěží kostela sv. Jiljí ve Svitavách. Dekorativní aparát odkazuje především ke slezským realizacím, jméno autora nebo stavební skupiny je dosud neznámé. Obdobné štukatury (nikoliv již prokazatelně stejné formy pro plastické prvky) najdeme také v Žerotínově městské rezidenci – manýristickém předdvoří zámku v Moravské Třebové (kolem 1615). Výstavbu tatenického zámku literatura spojuje se jménem moravskotřebovského stavitele Giovanniho Motally da Bonnamone (Plaček 1996, s. 338) a nověji hypoteticky také s okruhem prací stavitele Andrease Balzera ze slezské Nysy (Říhová 2011, s. 143), který působil na počátku 17. století v Moravské Třebové. Kompozičně i některými detaily (nikoliv však shodnými formami pro tlačené dekorace) jsou tatenické štukatury blízké realizacím z prostor zámku v Hranicích (Lejsková-Matyášová 1968). 

Fotodokumentace současného stavu
Tatenice, zámek, štukatury spodní části schodiště (Lucia Krajčírová, 2021)
Tatenice, zámek, štukatury horní části schodiště (Lucia Krajčírová, 2021)
Tatenice, zámek, štukatury horní části schodiště (Lucia Krajčírová, 2021)
Tatenice, zámek, štukatury horní části schodiště (Lucia Krajčírová, 2021)
Tatenice, zámek, štukatury horní části schodiště (Lucia Krajčírová, 2021)
Tatenice, zámek, štukatury horní části schodiště (Lucia Krajčírová, 2021)
Tatenice, štukatura spodní podesty a spodní části schodiště (Lucia Krajčírová, 2021)
Tatenice, zámek, detail štukatur podesty (Lucia Krajčírová, 2021)
Tatenice, zámek, detail svorníku s andílčí hlavičkou na podestě (Lucia Krajčírová, 2021)
Tatenice, zámek, klenba střední podesty schodiště (Lucia Krajčírová, 2021)
Tatenice, zámek, detail svorníku s andílčí hlavičkou (Lucia Krajčírová, 2021)
Tatenice, zámek, detail pasu mezi střední podestou a horní částí schodiště (Jakub Kmošek, 2017)
Historické zásahy / opravy

Zámek vystavěný v roce 1606 ztratil v roce 1621 svou funkci. V dalších staletích sloužil pouze jako skladiště a sídlo úřednictva a jeho úpravám nebyla věnována větší péče. Neúdržba a následný požár dokonce vedly už na konci 18. století k demolici některých partií. V 80. letech 20. století proběhla radikální rekonstrukce exteriéru a interiéru zámku, v rámci níž byly štukatury upraveny, doplněny a nově barevně adjustovány. Pro tento zásah bohužel neexistuje žádná bližší dokumentace. 

Současná monochromní úprava schodiště vznikla při rekonstrukci zámku v polovině 80. let 20. století. Jeho původní barevné a tvarové řešení je patrné na černobílých snímcích z 50. let 20. století. Klenba nad horní částí s "beschlagwerkovým" vyřezávaným dekorem zde je již upravená (na snímku jsou patrné sekundární nátěry), geometrické rámce ale zůstaly bez dalších zásahů, což dokazují např. viditelné praskliny ve hmotě štuku. Struktura světlého hladkého plastického dekoru v obou případech kontrastovala s tmavých plochami s vypichovanou strukturou omítky. 

Literatura

Milada Lejsková-Matyášová, Renesanční štuková výzdoba zámeckých interiérů v severomoravských Tatenicích, in: Severní Morava 16, 1968, s. 31–35. 
František Musil, Z dějin zámku v Tatenici, in: Lanškrounsko, vlastivědný sborník Městského muzea Lanškroun, 2011, s. 2–4. 
Jarmila Krčálová, Renesanční architektura v Čechách a na Moravě, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/1, Praha 1989, s. 25.
Miroslav Plaček, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996, s. 338–339. 
Emanuel Poche, Umělecké památky Čech 4, TŽ, Praha, 1982, s. 29–30.
Vladislava Říhová, Skupina štukatur počátku 17. století na Moravskotřebovsku, in: Moravskotřebovské vlastivědné listy 16, 2005, s. 24–31.
Vladislava Říhová, Dílo sochařů, kameníků a štukatérů počátku 17. století. Moravskotřebovsko, Litomyšl 2011, s. 27–28, 145–150. 
František Spurný a kol., Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Morava, Praha 1983, s. 245. 

Prameny

Archiv NPÚ – ÚOP Pardubice, spisová dokumentace Zámek Tatenice. 
Archiv Katedry dějin umění FF Univerzity Palackého v Olomouci, Vladislava Říhová, Sochařská výzdoba manýristické části zámku v Moravské Třebové (disertační práce), Olomouc 2007, s. 36–39. 

Autoři záznamu
Vladislava Říhová