Kostel sv. Markéty – Strakonice, Loď a presbytář, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/823, vyhledáno 26. 3. 2023.
Kostel sv. Markéty – Strakonice, Loď a presbytář(č. 823)
dekorativní štuková žebra
Památkově chráněno, č. úskp: 19156/3-3964, Památkový katalog
Umístění
klneba lodi, klenba podkruchtí, poprseň kruchty
Strakonice, kostel sv. Markéty, klenba lodi (Lucia Krajčírová, 2021).
Anotace
Pozdně gotický kostel s výraznými renesančními (interiér) a dílčími barokními (exteriér) prvky je kvalitním příkladem měšťanské, utrakvistické fundace (tvar kruchty) s řadou cenných uměleckořemeslných prvků, mezi nimiž má důležité místo i rozsáhlá štuková výzdoba kleneb sálového jednolodního interiéru a varhanní kruchty.
Kraj
Jihočeský
Okres
Strakonice
Obec
Strakonice
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Strakonice/st. 304
Datace
1580 až 1583 – kamenná deska s letopočtem 1583 nad severním portálem
Charakter díla
dekorativnígeometrický
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Novodobé bílé monochromní pojetí štuků lehce barevně kontrastuje s novodobou světle žlutou výmalbou stěn a kleneb. Stratigrafické sondy odhalily renesanční výmabu stěn i štukových žeber kleneb v podobě pestrých rostlinných dekorů.
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Uměleckohistorický popis

První písemné prameny s nepřímou zmínkou o kostele v těchto místech pochází z roku 1318 a týkají se špitálu sv. Markéty. Středověká špitální kaple byla v letech 1580 až 1583 nahrazena stávajícím kostelem sv. Markéty. Stavebníky kostela byli strakoničtí měšťané, stavitelem Vincenc Vogarelli původem z lombardského Bormia působící v Českých Budějovicích. Pozdně gotická hmota kostela se prolíná s četnými renesančními architektonickými i výzdobnými prvky. Na současné podobě kostela se podílí i barokní úpravy z doby kolem roku 1777 (kasulová okna, reliéfní členěné štítu). Kostel je orientovaný, se sálově koncipovaným jednolodním, pravoúhlým neodsazeným presbytářem a věží u západního průčelí. Sálový prostor lodi a presbytáře je zaklenut pěti poli hvězdové klenby se štukovými žebry. Jednoduchá štuková žebra o klínovém průřezu vybíhají z profilovaných říms přízedních pilířů a v centru hvězdových kleneb se sbíhají do svorníků v podobě neprofilovaného kruhové terče. Stratigrafické sondy (viz foto) prokázaly dochovanou renesanční výmalbu štukových žeber i stěn v podobě rostlinných dekorů. Renesanční štukové dekory se dále uplatňují na poprsnici varhanní kruchty v podobě řady obdélných výklenků s profilovými lištami a na centrálním balkonovém výstupku kruchty vybíhajícím z mohutného lasturovitého náběhu zdobeného dále abstrahovaným rozvilinovým dekorem. Zmíněný způsob členění kruchty odpovídá potřebám literátského bratrstva. Štuky se rovněž v podobě hřebínků objevují na dvou polích křížového zaklenutí podkruchtí.

Fotodokumentace současného stavu
Strakonice, kostel sv. Markéty, celkový pohled ze západu (Lucia Krajčírová, 2021).
Strakonice, kostel sv. Markéty, východní fasáda (Lucia Krajčírová, 2021).
Strakonice, kostel sv. Markéty, klenba lodi (Lucia Krajčírová, 2021).
Strakonice, kostel sv. Markéty, kruchta (Lucia Krajčírová, 2021).
Strakonice, kostel sv. Markéty, klenba lodi (Lucia Krajčírová, 2021).
Strakonice, kostel sv. Markéty, klenba lodi (Lucia Krajčírová, 2021).
Strakonice, kostel sv. Markéty, detail sondy na klenbě lodi (Lucia Krajčírová, 2021).
Strakonice, kostel sv. Markéty, klenba podkruchtí (Lucia Krajčírová, 2021).
Strakonice, kostel sv. Markéty, klenba lodi (Lucia Krajčírová, 2021).
Literatura

Alžběta Birnbaumová, Město Strakonice, Praha 1947, s. 14-15.

Václav Braun, Památky strakonického okresu. Základní údaje ze státního seznamu nemovitých kulturních památek. Podle stavu k 31. prosinci 1967, Strakonice 1969.

Emanuel Poche (et al.), Umělecké památky Čech, svazek 3, P-Š, Praha 1980, s. 435-436.

František Kašička, Kostel sv. Markéty ve Strakonicích, Průzkumy památek III, č. 2, 1996, s. 65-72.

Bořivoj Nechvátal, Archeologický výzkum kostela sv. Markéty ve Strakonicích, in: Zdeněk Měřínský Pavel Kouřil, Archeologica historica XXXIV, č. 9, Brno 2009, s. 775-792.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích (ed.), Památky jižních Čech, České Budějovice 2015, s. 165.

Prameny

František Kašička, Stavebně historický průzkum a architektonické vyhodnocení objektu kostela sv. Markéty, Strakonice, Praha 1996 (dostupné v ÚOP v Českých Budějovicích, sign. PD 2811/1 a PD 2811/2).

Autoři záznamu
Autor záznamu neuveden

Kostel sv. Markéty – Strakonice obsahuje tato díla: