Veronika Řezníčková, Kostel sv. Vavřince - Sobotín, Loď a presbytář, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/781, vyhledáno 26. 3. 2023.
Kostel sv. Vavřince - Sobotín, Loď a presbytář(č. 781)
geometrická štuková klenba
Památkově chráněno, č. úskp: 34950/8-1122, Památkový katalog
Umístění
klenba lodi a presbytáře
Sobotín, kostel sv. Vavřince, celkový pohled na loď a presbytář kostela (foto Vojtěch Krajíček, duben 2021).
Anotace
Sobotínský kostel sv. Vavřince nechal na místě starší luterské modlitebny postavit Jan ml. ze Žerotína v rozmezí let 1605–1608. Jedná se o příklad sálové stavby zdobené štukovým kazetováním, přičemž jako stavební mistr je zde doložen Antonio Thoma.
Kraj
Olomoucký
Okres
Šumperk
Obec
Sobotín
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Sobotín/1
Datace
kolem roku 1605
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
Antonio Thoma
Charakter díla
dekorativnígeometrický
Technika štuku
tažený profil
Povrchové úpravy
polychromie
stávající stav
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Uměleckohistorický popis

Sobotínský kostel sv. Vavřince nechal na místě starší luterské modlitebny postavit Jan ml. ze Žerotína. Jako rok výstavby se často uvádí rok 1605 (Březina 1932, s. 371 - Mikuláštík 2000, s. 18), v pamětní knize se ovšem uvádí, že základní kámen byl položen až 3. dubna 1607 (Doubravský, on-line). Téhož roku byl také zaklenut presbytář a drobnější stavební úkony byly dokončeny až v březnu 1608 (Polách 1995, s. 101). K sobotínskému kostelu se dochovaly stavební účty, podle nichž bylo vyplaceno 400 tolarů stavebnímu mistru Antoniu Thomovi/Domovi a jeho spolupracovníkovi Andreasi Wartovi, u nichž se předpokládá účast na dalších žerotínských stavbách (Polách 1995, s. 101).

Jedná se o podélnou jednolodní stavbu sálové dispozice s trojbokým závěrem. Oproti jiným protestantským sakrálním stavbám zde není oběžná tribuna. V původním vzezření však není vyloučena přítomnost menší dřevěné tribuny, jež mohla být snesena při pozdějších úpravách (Nováková 1975, s. 62). Presbytář není architektonicky odsazen, nýbrž jen vizuálně oddělen odlišným klenebním vzorcem a zvenčí zesíleným pilířem. K severní straně presbytáře přiléhá pravoúhlá sakristie s panskou oratoří v patře a celému jednolodí pak předstupuje vstupní věž s předsíní. Při jižní straně lodi se pak nachází vestavěný boční vchod. Prostor je zaklenut valenou klenbou s výsečemi pokrytou geometrickou štukaturou. Líc klenby kostelní lodi zdobí obdélný rám se dvěma řadami oktogonálních kazet čtvrcených řeckým křížem. Prostor presbytáře je vizuálně vymezen klenebním pasem a odlišnou formou štukatury. Stále se zde jedná o dvě řady oktogonálních kazet stejné velikosti, ovšem místo řeckých křížů sestávají ze čtyř hexagonů. Tyto serlianské kazety jsou velmi časté zejména v severní Itálii (např. Palazzo del Te v Mantově, Odeo Cornaro v Padově). Plochu trojbokých nestyčných výsečí a meziokenních cviklů dále vyplňují trojúhelníkové štukové rámy.

Fotodokumentace současného stavu
Sobotín, kostel sv. Vavřince (foto Vojtěch Krajíček, duben 2021).
Sobotín, kostel sv. Vavřince, celkový pohled na loď kostela (foto Vojtěch Krajíček, duben 2021).
Sobotín, kostel sv. Vavřince, celkový pohled na loď a presbytář kostela (foto Vojtěch Krajíček, duben 2021).
Sobotín, kostel sv. Vavřince, celkový pohled na loď a presbytář kostela se štukovou výzdobou na stropě (foto Vojtěch Krajíček, duben 2021).
Sobotín, kostel sv. Vavřince, celkový pohled na štukovou výzdobu v lodi (foto Vojtěch Krajíček, duben 2021).
Sobotín, kostel sv. Vavřince, celkový pohled na štukovou výzdobu v presbytáři (foto Vojtěch Krajíček, duben 2021).
Sobotín, kostel sv. Vavřince, detail štukové výzdoby v presbytáři (foto Vojtěch Krajíček, duben 2021).
Sobotín, kostel sv. Vavřince, detail štukové výzdoby v presbytáři (foto Vojtěch Krajíček, duben 2021).
Sobotín, kostel sv. Vavřince, detail štukové výzdoby v presbytáři (foto Vojtěch Krajíček, duben 2021).
Sobotín, kostel sv. Vavřince, detail štukové výzdoby v lodi (foto Vojtěch Krajíček, duben 2021).
Sobotín, kostel sv. Vavřince, detail štukové výzdoby v lodi (foto Vojtěch Krajíček, duben 2021).
Sobotín, kostel sv. Vavřince, štuková konzola ve tvaru čabraky (foto Vojtěch Krajíček, duben 2021).
Obrazové výstupy dokumentačních technik
Sobotín, kostel sv. Vavřince, fotografie ve viditelném světle (foto Vojtěch Krajíček, duben 2021).
Sobotín, kostel sv. Vavřince, ultrafialová fluorescenční fotografie (foto Vojtěch Krajíček, duben 2021).
Sobotín, kostel sv. Vavřince, ultrafialová reflektografie (foto Vojtěch Krajíček, duben 2021).
Sobotín, kostel sv. Vavřince, ultrafialová reflektografie ve falešných barvách (foto Vojtěch Krajíček, duben 2021).
Sobotín, kostel sv. Vavřince, infračervená reflektografie (foto Vojtěch Krajíček, duben 2021).
Sobotín, kostel sv. Vavřince, infračervená reflektografie ve falešných barvách (foto Vojtěch Krajíček, duben 2021).
3d model
3d model můžete tažením myši se stisknutým levý tlačítkem otáčet, kolečkem pak přibližovat nebo oddalovat.

Sobotín, kostel sv. Vavřince, štuková výzdoba presbytáře (Vojtěch Krajíček, duben 2021).
Literatura

Jan Březina, Vlastivěda moravská: Šumperský okres, Staroměstský okres, Vízmberský okres, Brno 1932, s. 371–375.

Stanislav Hošek, Pár poznámek k historii sobotínské farnosti, Podesní, č. 20, 2016, s. 15–19.

Miroslav Mikuláštík, Sobotín – 650 let, 1350–2000, Sobotín 2000.

Miroslava Nováková, Shodné renesanční stavby v podhůří Jeseníků, Časopis slezského muzea, řada historická XXIV, 1975, s. 60–63.

Drahomír Polách, Bludov, místo posledního odpočinku Karla staršího z Žerotína, (Karel a jeho losinsko-vízmberští (bludovští) příbuzní), Bludov 1993.

Drahomír Polách, Farní kostel v Branné na Šumpersku. Historie, popis a autorské určení jeho vnitřního vybavení, Památkový ústav v Olomouci, Výroční zpráva 1993, Olomouc 1994, s. 123–136.

Autoři záznamu
Veronika Řezníčková

Kostel sv. Vavřince - Sobotín obsahuje tato díla: