Lucia Krajčírová, Kostel Nejsvětější Trojice ‒ Písek, Loď, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/772, vyhledáno 31. 3. 2023.
Kostel Nejsvětější Trojice ‒ Písek, Loď(č. 772)
hvězdicová hřebínková klenba lodi
Památkově chráněno, č. úskp: 26526/3-2425, Památkový katalog
Umístění
klenba lodi
Písek, kostel Nejsvětější Trojice, klenba lodi, detail (Lucia Krajčírová, 2021).
Anotace
Kostel Nejsvětější Trojice nacházející se v areálu bývalého městského hřbitova byl vybudován v druhé polovině 16. století. Jednoduchá jednolodní stavba s trojbokým závěrem v sobě nese architektonické prvky doznívající pozdní gotiky kombinované s prvky počínající renesance. Mezi uměleckohistoricky hodnotné součásti interiéru patří zachovalé klenby s polychromně zdobenými hřebínkovými žebry. Jednolodní prostor kostela je rozdělen do tří za sebou řazených polí. První dvě pole jsou klenutá hvězdicovou klenbou s vytaženými štukovými hřebínky, která jsou dekorované polychromním zdobením tvořícím esovitý pletenec, který je doplněn ornamentem jednoduchého florálního charakteru. Třetí klenební pole je zaklenuto valenou klenbou s výseči s totožným povrchovým dekorem.
Kraj
Jihočeský
Okres
Písek
Obec
Písek
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Písek/403/1
Datace
1576
Charakter díla
dekorativnígeometrický
Povrchové úpravy
polychromie
stávající stav
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Uměleckohistorický popis

Kostel Nejsvětější Trojice nacházející se v areálu bývalého městského hřbitova byl vybudován v druhé polovině 16. století. Pozemek, na kterém byl kostel vystavěn, původně patřil do vlastnictví krále Vladislava Jagellonského, který jej v roce 1515 věnoval městu Písek (Soukup 1910, s. 233). Hřbitov obklopující sakrální stavbu plnil svůj účel až do roku 1950, následně byl v 70. letech 20. století upraven do podoby pietního parku a záhy byl celý areál včetně kostela opětovně zpřístupněn veřejnosti.

Hřbitovní kostel je jednoduchou jednolodní orientovanou stavbou s polygonálním presbytářem, na který v ose kostela navazuje dostavěná sakristie s trojbokým zakončením na východní straně. Kostel vybudovaný ve třetí čtvrtině 16. století (konkrétně mezi léty 1549-1576) v sobě nese architektonické prvky doznívající pozdní gotiky kombinované s prvky počínající renesance (Poche 1980, s. 56). Hladké obvodové zdivo bez členění a profilace je na západní straně prolomeno hrotitým gotickým portálem se zkoseným ostěním. V jižní stěně se nachází zdobný renesanční portál rámovaný pilastry dekorovanými nízkým ornamentálním reliéfem, který v nadpraží uzavírá kamenný štít s vytesaným letopočtem počátku a dokončení stavby. Mezi uměleckohistoricky hodnotné součásti interiéru patří zachovalé klenby s polychromně zdobenými hřebínkovými žebry.

Presbytář kostela je zaklenutý valenou klenbou, v jejímž středu se stýkají výseče vytažených žeber s monochromní povrchovou úpravou. Prostor hlavní lodě a presbytáře dělí metr široký hrotitý vítězný oblouk bez profilace.

Jednolodní prostor kostela je rozdělen do tří za sebou řazených polí. První dvě pole jsou klenutá hvězdicovou klenbou s vytaženými štukovými hřebínky sbíhajícími se na profilovaných římsách. Jednoduchá klenební žebra tvoří čtyřcípé hvězdy sbíhající se na čtyřboké z líce zdi vyčnívající pilíře. Štukové hřebínky jsou dekorované polychromním zdobením tvořícím esovitý pletenec, který je ve styčných místech doplněn ornamentem jednoduchého florálního charakteru. Třetí klenební pole je zaklenuto valenou klenbou s výseči s totožným povrchovým dekorem. Ornament listovcového typu zdobí také ostění oken a dveří.

Fotodokumentace současného stavu
Písek, kostel Nejsvětější Trojice, celkový pohled (Lucia Krajčírová, 2021)
Písek, kostel Nejsvětější Trojice, klenba lodi (Lucia Krajčírová, 2021)
Písek, kostel Nejsvětější Trojice, klenba lodi (Lucia Krajčírová, 2021)
Písek, kostel Nejsvětější Trojice, klenba lodi (Lucia Krajčírová, 2021)
Písek, kostel Nejsvětější Trojice, klenba lodi, detail (Lucia Krajčírová, 2021)
Písek, kostel Nejsvětější Trojice, klenba lodi, detail (Lucia Krajčírová, 2021)
Písek, kostel Nejsvětější Trojice, klenba lodi, detail (Lucia Krajčírová, 2021)
Písek, kostel Nejsvětější Trojice, klenba lodi (Lucia Krajčírová, 2021)
Písek, kostel Nejsvětější Trojice, klenba presbytáře, detail (Lucia Krajčírová, 2021)
Literatura

Johann Gottfried Sommer, Das Königreich Böhmen, Prachiner Kreis, Prag 1840, s. 9-10.

Johann Trajer, Historisch-statistische Beschreibung der Diözese Budweis, Budweis, 1862, s. 567.

Josef Soukup, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Píseckém, Praha 1910, s. 232–242.

Emanuel Poche (et al.), Umělecké památky Čech, svazek 3, PŠ, Praha 1980, s. 56–57.

Odkazy

Evidenční list nemovité kulturní památky - Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice, Písek. https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1057612

SÚRPMO, Stavebně historický průzkum, 1973. Plánová dokumentace uložena v NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích, signatura PD 2531.

Autoři záznamu
Lucia Krajčírová

Kostel Nejsvětější Trojice ‒ Písek obsahuje tato díla: