Lucia Krajčírová, Státní zámek Bučovice, průjezd hlavního vstupu, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/696, vyhledáno 26. 3. 2023.
Státní zámek Bučovice, průjezd hlavního vstupu(č. 696)
Geometrizující štuková výzdoba klenby průjezdu
Památkově chráněno, č. úskp: 36065/7-3596, Památkový katalog
Umístění
Východní vstupní křídlo, klenba průjezdu
Bučovice, zámek, průjezd hlavního vstupu, západní strana průjezdu (Vojtěch Krajíček, 2019)
Anotace
Zámek v Bučovicích je jedinečnou památkou pozdně renesanční výtvarné kultury nejen na Moravě, ale nesporně i v širší střední Evropě. K tomu přispívá svou dispozicí, architekturou i sochařskou úpravou nádvorních arkád, ale zejména efektní a náročnou podobou interiérů koncentrovaných v přízemí západního křídla zámku. Výstavbu renesančního zámku inicioval v roce 1575 Jan Šembera Černohorský z Boskovic. Nejreprezentativnější interiéry s bohatou štukovou výzdobou se nacházejí na přízemí západního křídla. Ve vstupním východním křídle jsou klenby přízemních místností zdobeny geometrizujícími vzorci vpadlých výplní. Na klenbě průjezdu na arkádové nádvoří je síťový vzorec tvořený vystupujícími rovnoramennými kříži s profilovaným okrajem a vpadlými obdélníkovými poli.
Abstract
The Bučovice Chateau is a unique example of late Renaissance architecture and art not only in Moravia but also in Central Europe, especially for its layout, architecture and sculptural design of the courtyard arcades and the complex interior decoration on the ground floor of the west wing of the chateau. The construction of the Renaissance chateau was initiated in 1575 by Jan Šembera Černohorský of Boskovice. Late Renaissance stuccoes are found in the interiors of the castle in the ground floor rooms of the west wing. In the eastern entrance wing, the vaults of the ground floor rooms are decorated with geometric patterns. On the vault of the passage to the courtyard there is a net pattern consisting of crosses with a profiled edge and rectangular fields.
Kraj
Jihomoravský
Okres
Vyškov
Obec
Bučovice
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Zámek 1 Bučovice/547
Datace
80. léta 16. století
Charakter díla
dekorativnígeometrický
Technika štuku
Obrazce byly rozvrženy již v cihlovém podkladu, líc klenby měl dvě úrovně, které byly omítnuty štukem. Hrany vpadlého motivu se pak případně opatřily jemnou profilací (Řezníčková 2020, s. 15.).
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
poškozeno
Uměleckohistorický popis

Valenou klenbu vstupního průjezdu východního křídla zámku dekoruje geometrický rastr sestávající z vpadlých čtvercových polí oddělených plastickými prvky ve tvaru kříže. 

Fotodokumentace současného stavu
Bučovice, zámek, průjezd hlavního vstupu, západní strana průjezdu (Vojtěch Krajíček, listopad 2019)
Bučovice, zámek, průjezd hlavního vstupu, východní strana průjezdu (foto Vojtěch Krajíček, listopad 2019)
Bučovice, zámek, průjezd hlavního vstupu, strop průjezdu (Vojtěch Krajíček, listopad 2019)
Literatura

Eliška Fučíková, Štuková výzdoba zámku v Bučovicích, in: Historická Olomouc a její současné problémy IV., Olomouc 1983, s. 263–264.

Ladislav Hosák – Metoděj Zemek, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku [I]. Jižní Morava, Praha 1981, s. 60–64.

Erich Hubala, Schloss Butschowitz in Mähren. Der erste Plan und seine Korrektur im Jahre 1579, in: Ferdinand Seibt (ed.), Die böhmischen Länder zwischen Ost und West. Festschrift für Karl Bosl zum 75. Geburtstag, München 1983 s. 42–52.

Ondřej Jakubec, Zámek Bučovice: ostrov manýristické výtvarné kultury na Moravě, Dějiny a současnost 39, 2017, č. 9, s. 28–29.

Dirk Jacob Jansen, Jacopo Strada and Cultural Patronage at the Imperial Court, Leiden/Boston 2018.

Augustin Kratochvíl, Umělecké památky v Bučovicích, in: Fabián Slabý – Jan Racek, Bučovice a okolí, Bučovice 1932.

Michal Konečný, Bučovice, in: Michal Konečný (ed.), Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost. Renesanční aristokratická sídla v českých zemích ve správě Národního památkového ústavu, Brno 2017, s. 491–517.

Michal Konečný, Serlio und Du Cerceau copyright. Die praktische Ausgangbasis für zwei mährische Residenzen der Fürsten von Liechtenstein in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in: Studia historica Brunensia Brno 64, 2017, č. 1, s. 171–188.

Michal Konečný – Zdeňka Míchalová, Zámek Bučovice, Kroměříž 2021.

Michal Konečný – Tomáš Valeš, Moravský aristokrat v labyrintu světa: průvodce expozicí, Praha 2017.

Jarmila Krčálová, Zámek v Bučovicích, Praha 1979.

Kolektiv autorů, Dokumentace restaurátorského průzkumu. Interdisciplinární průzkum štukové výzdoby Císařského sálu, Státní zámek Bučovice, Univerzita Pardubice, Litomyšl 2018-2019.

Hilda Lietzmann, Das Neugebäude in Wien. Sultan Süleymans Zeit – Kaiser Maxmilians II. Luftschloss. Ein Beitrag zur Kunst- und Kulturgeschichte der zweiten Halfte des sechzenten Jahrhundert, München – Berlin 1987.

Hilda Lietzmann, Das Neugebäude und Böhmen, in: Prag um 1600: Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II., (kat. výst.), Freren 1988, s. 182. 

Miroslav Plaček, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996.

Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska, 1. A/I. Praha 1994. 

Bohumil Samek – Ivan Řeholka – Jarmila Vacková – Zdeněk Novák, Zámek Bučovice, Brno 2003.

Fabian Slabý, K stavebnímu vývoji bučovického zámku, Vlastivědný věstník moravský 2, 1947, s. 310–314.

Lenka Šabatová – Tomáš Kyncl, Střechy zámku Bučovice: Ikonografie, historické plány a současný stav, Svorník. Sborník příspěvků z 3. konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 8.   11. června 2004 v Muzeu Vysočiny v Třebíči. Krovy a střechy, 3, 2005, s. 139–152.

Karel Šmrha, K stavební historii zámku v Bučovicích, Vlastivědný věstník moravský 14, 1959, č. 1, s. 152–155.

Jarmila Vacková, The Imperial Room in the Castle at Bučovice in Moravia. Some Remarks to the Origin and the Meaning of its Decorations, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Antwerpen, 1979, s. 227–247.

Jarmila Vacková, Diskusní příspěvek k referátu E. Fučíkové, in: Historická Olomouc a její současné problémy IV, 1983, s. 265–267. 

Veronika (Knedlíková) Wanková, Itálie – Vídeň – Bučovice, in: Magdaléna Nová – Marie Opatrná (eds), Cultural Transfer : umělecká výměna mezi Itálií a střední Evropou. Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, Praha 2014, s. 113–118.

Veronika (Knedlíková) Wanková, Perla Moravy: Nástěnná malířská výzdoba pěti sálů na zámku v Bučovicích, Praha 2015.

Veronika (Knedlíková) Wanková, Invention or Imitation in Painting? Decoration of late 16th Century Aristocratic Seats through the Example of the Castle Bučovice. Veronika K. Wanková, in: Magdaléna Nová – Marie Opatrná (eds), Vidět  Slyšet  Číst – Rozumět. Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, Praha 2015, s. 151–156.

Prameny

Petr Kroupa – Tomáš Borovský – Romana Štěrbová, Zámek v Bučovicích, stavebněhistorický průzkum, nepublikovaný rukopis, Památkový ústav v Brně, Brno 1997. 

Veronika Řezníčková, Dekorativní štukatérství na Moravě v letech 1550–1620. Mezi místní tradicí a recepcí italských vzorů (magisterská diplomová práce), Seminář dějin umění FF MU, Brno 2020.

Lenka Šabatová, Zámek Bučovice. Stavebněhistorický průzkum. I–II, Brno 2006.

Autoři záznamu
Lucia Krajčírová