Anežka Mikulcová, Kostel sv. Jakuba Většího - Čížová, klenba lodi, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/695, vyhledáno 26. 3. 2023.
Kostel sv. Jakuba Většího - Čížová, klenba lodi(č. 695)
ornamentální pásový dekor
Památkově chráněno, č. úskp: 39889/3-2494, Památkový katalog
Umístění
Klenba lodi
Čížová, kostel sv. Stanislava, exteriér (Antoš, 2019)
Anotace
Kostel sv. Jakuba, který je v jádře raně gotickou stavbou ze 13. století, má podobu jednolodí s pravoúhle zakončeným presbytářem. Štuky ve formě pásků s vejcovci se uplatňují v interiéru kostela, a to na ploše valené klenby lodi, která je datována do druhé poloviny 16. století. Štuky jsou opatřeny monochromním bílým nátěrem
Abstract
The Gothic core of the Church of St. James was built in the 13th century and it has a single nave and a presbytery with a rectangular ending. Rows of leaf-and-dart stucco ornaments can be found in the church interior, more specifically on the barrel vault of the nave, which is dated to the second half of the 16th century. The decoration is coated with monochrome white paint.
Kraj
Jihočeský
Okres
Písek
Obec
Čížová
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Čížová 10 Čížová/20
Datace
2. polovina 16. století (?)
Charakter díla
dekorativnígeometrický
Technika štuku
otiskovaný štuk
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
monochromní bílý nátěr
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Uměleckohistorický popis

Kostel sv. Jakuba Většího je v jádře raně gotická stavba ze 13. století, o čemž svědčí dobové keramické fragmenty dodnes zachované ve zdivu presbytáře. Kostel prošel stavebními úpravami na přelomu 15. a 16. století, kdy byl nově zaklenut presbytář sklípkovou klenbou, a dále ve druhé polovině 16. století, kdy byla v rámci rozsáhlejší přestavby mj. nově zaklenuta loď. Tato loď byla později v 19. století prodloužena směrem na západ. I přes zmíněné přestavby si kostel zachoval kompaktní hmotovou skladbu skládající se z jedné lodi s pravoúhle zakončeným presbytářem, severní sakristie a jižní předsíně. Štuková výzdoba se zde koncentruje na klenbě lodi kostela. Jedná se o valenou klenbu s výsečemi, které jsou lemovány štukovými pásky zdobenými listovci. Stejným dekorem jsou orámována i jednoduchá geometrická štuková zrcadla situovaná ve vrcholu klenby. Štuky jsou opatřeny monochromním bílým nátěrem, čímž barevně kontrastují s figurálními nástropními malbami situovanými na plochách klenebních výsečí.

Fotodokumentace současného stavu
Čížová, kostel sv. Stanislava, loď kostela (Antoš, 2019)
Čížová, kostel sv. Stanislava, loď kostela (Antoš, 2019)
Čížová, kostel sv. Stanislava, klenba (Antoš, 2019)
Čížová, kostel sv. Stanislava, detail výseče (Antoš, 2019)
Čížová, kostel sv. Stanislava, klenba se štukovými zrcadly (Antoš, 2019)
Čížová, kostel sv. Stanislava, detail klenby zdobený listovcem (Antoš, 2019)
Čížová, kostel sv. Stanislava, loď kostela (Antoš, 2019)
Čížová, kostel sv. Stanislava, exteriér (Antoš, 2019)
Čížová, kostel sv. Stanislava, sklípková klenba v presbytáři (Antoš, 2019)
Čížová, kostel sv. Stanislava, loď kostela (Antoš, 2019)
Čížová, kostel sv. Stanislava, náběh sklípkové klenby v presbytáři (Antoš, 2019)
Čížová, kostel sv. Stanislava, náběh klenby zdobený listovcem (Antoš, 2019)
Čížová, kostel sv. Stanislava, loď kostela (Antoš, 2019)
Literatura

Emanuel Poche (et al.), Umělecké památky Čech, svazek 1, A-J, Praha 1977, s. 237.

Jaromír Beneš, Čížová a okolí, in: Otavín. Revue Písku, Písecka, Prácheňska II, 2001, s. 44-51.

Prameny

Jan Sommer, Stavebněhistorický průzkum kostela sv. Jakuba v Čížové, 1997.

Autoři záznamu
Anežka Mikulcová

Kostel sv. Jakuba Většího - Čížová obsahuje tato díla: