Lucie Bartůňková, Kostel Navštívení Panny Marie – Vimperk, Jižní předsíň, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/655, vyhledáno 27. 3. 2023.
Kostel Navštívení Panny Marie – Vimperk, Jižní předsíň(č. 655)
Dekorativní štuková výzdoba žeber
Památkově chráněno, č. úskp: 25931/3-3831, Památkový katalog
Umístění
Křížová klenba v jižní předsíni kostela
Vimperk, kostel Navštívení Panny Marie, klenba jižní předsíně (Lucie Bartůňková, 2018)
Anotace
Jižní předsíň středověkého kostela byla kolem roku 1600 zaklenuta valenou křížovou klenbou. Hrany žeber jsou dekorovány štukovými pásy tvořenými vegetabilním ornamentem a sbíhajícími se do svorníku, který tvoří dvojitá stylizována pětilistá růže. Povrch štukové výzdoby je překrytý několika vrstvami druhotných nátěrů.
Abstract
The southern vestibule of the medieval church was vaulted with a mounded cross vault around 1600. The edges of the ribs are decorated with stucco bands made of vegetal ornament and converge into a pinnacle formed by a double stylised five-leaved rose. The surface of the stucco decoration is covered with several layers of secondary coatings.
Kraj
Jihočeský
Okres
Prachatice
Obec
Vimperk
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Kostelní 112 Vimperk/
Datace
Kolem roku 1600
Charakter díla
dekorativnívegetabilní
Technika štuku
Vytlačovaný štuk
Povrchové úpravy
monochromie
Stávající barevná vrstva je bílá. Starší barevnost není pod souvrstvím sekundárních nátěrů čitelná.
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Uměleckohistorický popis

Farní kostel Navštívení Panny Marie je původně raně gotická sakrální stavba, která byla v průběhu století několikrát architektonicky upravována a přestavována. Kolem roku 1600 byla stavebně upravena jihozápadní věž a také předsíň, která je k nepravidelnému dvoulodnímu kostelu připojena z jeho jižní strany.

Nevelký vstupní prostor byl v rozsahu jednoho klenebního pole překlenut valenou křížovou klenbou v období pozdní renesance. Hrany žeber jsou zdobeny sdruženými štukovými pásy tvořenými vytlačovaným vegetabilním ornamentem s motivem rozet a sbíhají se do svorníku, který tvoří dvojitá stylizována květina o pěti okvětních lístcích. Štukový dekor předsíně je pojednán monochromně bez dalších doplňků, avšak jeho zaplněné hloubky svědčí o mladších povrchových úpravách a nátěrových nánosech, které ubírají na optické působnosti štukové modelace.

Fotodokumentace současného stavu
Vimperk, kostel Navštívení Panny Marie, klenba jižní předsíně (Lucie Bartůňková, 2018)
Vimperk, kostel Navštívení Panny Marie, klenba jižní předsíně, detail (Lucie Bartůňková, 2018)
Vimperk, kostel Navštívení Panny Marie, klenba jižní předsíně, detail (Lucie Bartůňková, 2018)
Vimperk, kostel Navštívení Panny Marie, klenba jižní předsíně, detail (Lucie Bartůňková, 2018)
Vimperk, kostel Navštívení Panny Marie, klenba jižní předsíně, detail (Lucie Bartůňková, 2018)
Historické zásahy / opravy

Štuková výzdoba byla v minulosti patrně několikrát přetřena.

Literatura

Johann Gottfried Sommer, Das Königreich Böhmen, Prachiner Kreis, Prag 1840, s. 348.

Johann Trajer, Historisch-statistische Beschreibung der Diözese Budweis, Budweis, 1862, s. 942–945.

František Mareš, Jan Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do polovice XIX. století. XXXVIII, Politický okres Prachatický, Praha 1913, s. 328–334.

Emanuel Poche (ed.), Umělecké památky Čech, svazek 4, T–Ž, Praha 1982, s. 232–233.

Dobroslav Líbal, Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek, Praha 2001, s. 543.

Odkazy

Evidenční list nemovité kulturní památky - kostel Navštívení Panny Marie, Vimperk. https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1101324

Autoři záznamu
Lucie Bartůňková

Kostel Navštívení Panny Marie – Vimperk obsahuje tato díla: