Anežka Mikulcová, Dům Štěpánka Netolického – Třeboň, Mázhaus, podloubí, klenby v kupeckém krámě a prostorách muzea, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/645, vyhledáno 1. 4. 2023.
Dům Štěpánka Netolického – Třeboň, Mázhaus, podloubí, klenby v kupeckém krámě a prostorách muzea(č. 645)
Památkově chráněno, č. úskp: 36904/3-2283, Památkový katalog
Umístění
Hřebínková klenba s geometrickými obrazci v mázhausu a v podloubí, klenba v kupeckém krámě – galerii, zdobení kleneb v prostorách muzea
Třeboň, dům Štěpánka Netolického (Antoš, červenec 2019)
Anotace
Renesanční dům postavený na středověkých základech je typickou ukázkou dobové městské řadové zástavby s řadou cenných uměleckořemeslných prvků, mezi nimiž má důležité místo i rozsáhlá štuková výzdoba kleneb přízemí a prvního patra z druhé poloviny 16. století.
Abstract
The Renaissance house built on medieval foundations is a typical example of contemporary urban terraced housing with a number of valuable arts and crafts elements, among which the extensive stucco decoration of the vaults of the ground floor and the first floor from the second half of the 16th century has an important place.
Kraj
Jihočeský
Okres
Jindřichův Hradec
Obec
Třeboň
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Masarykovo náměstí 89 Třeboň/
Datace
2. polovina 16. století (?)
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní
Povrchové úpravy
monochromie
Bílý monochromní nátěr
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Uměleckohistorický popis

Řadový měšťanský dům situovaný na hlavním třeboňském náměstí byl vystavěn na středověké parcele, na jeho současné podobě se však zásadně podílí renesanční přestavba z druhé poloviny 16. století. Renesanční charakter si budova zachovala i přes četné pozdější úpravy dodnes. Své označení získal dům v souvislosti s nejvýznamnějším ze svých majitelů – rybníkářem Josefem Štěpánem Netolickým (cca 1460 – cca 1539), který dům vlastnil od roku 1522. V exteriéru (podloubí) i v interiéru budovy (mázhaus, bývalý kupecký krám, interiéry prvního patra) se dochovalo několik typů kleneb se štukovými dekory. Jedná se převážně o křížové a valené lunetové klenby s hřebínky vytvářející geometrické kroužené obrazce (mázhaus), síťové hřebínkové klenby (bývalý kupecký krám) či rostlinné dekory (první patro). Hřebínky jsou výrazně reliéfní s důrazem na ostře tvarovaný hrot, čímž díky hře světla a stínů dochází k ještě většímu plastickému působení štuků. Štuky jsou sjednoceny monochromním bílým nátěrem s plochou klenby. S obdobnou štukovou výzdobou se v Třeboni setkáme např. v přízemí bývalé radnice.

Fotodokumentace současného stavu
Třeboň, dům Štěpánka Netolického, exteriér (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, dům Štěpánka Netolického, mázhaus – recepce, hřebínková klenba s geometrickými obrazci (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, dům Štěpánka Netolického, mázhaus – recepce, hřebínková klenba s geometrickými obrazci (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, dům Štěpánka Netolického, mázhaus – recepce, hřebínková klenba s geometrickými obrazci (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, dům Štěpánka Netolického, mázhaus – recepce, detail klenby (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, dům Štěpánka Netolického, mázhaus – recepce, detail náběhu klenby (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, dům Štěpánka Netolického, kupecký krám – galerie, detail klenby s geometrickým dekorem (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, dům Štěpánka Netolického, detaily zdobení v prostorách muzea (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, dům Štěpánka Netolického, detaily zdobení v prostorách muzea (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, dům Štěpánka Netolického, detaily zdobení v prostorách muzea (foto Antoš, červenec 2019)
Třeboň, dům Štěpánka Netolického, detaily zdobení v prostorách muzea (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, dům Štěpánka Netolického, podloubí – klenba s geometrickými obrazci (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, dům Štěpánka Netolického, podloubí – detail klenby s geometrickými obrazci (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, dům Štěpánka Netolického, podloubí – detail klenby s geometrickými obrazci (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, dům Štěpánka Netolického, podloubí – klenba s geometrickými obrazci (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, dům Štěpánka Netolického, klenba bývalého kupeckého chrámu, dnes galerie (Antoš, červenec 2019)
Literatura

František Matouš (et al.), Třeboň. Městská památková rezervace, České Budějovice 1969.

Emanuel Poche (ed.), Umělecké památky Čech, svazek 4, T-Ž, Praha 1982, s. 97.

Michaela Kajerová, Třeboň, Třeboň 2018.

Prameny

David Mičan, Doplňkový stavebně historický průzkum, Masarykovo nám. č.p. 89/I, Třeboň 2013 (dostupné v ÚOP v Českých Budějovicích, sign. PD 10602).

Václav Jůzko, Stavebně technické a stavebně historické posouzení městského domu a návrh jeho úpravy pro nové využití – aplikace na vybraný projekt obnovy (bakalářská práce), České Budějovice 2013 (dostupné v ÚOP v Českých Budějovicích, sign. PD 9089).

Václav Špale, Průzkum a obhlídka loubí v přízemí domu Štěpána Netolického, 1995 (dostupné v ÚOP v Českých Budějovicích, sign. RZ 1511).

Autoři záznamu
Anežka Mikulcová

Dům Štěpánka Netolického – Třeboň obsahuje tato díla: