Daniela Zemanová, Zámek Grabštejn, mázhaus, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/614, vyhledáno 26. 3. 2023.
Zámek Grabštejn, mázhaus(č. 614)
štuková výzdoba klenby mázhausu
Památkově chráněno, č. úskp: 322, Památkový katalog
Umístění
první patro
Grabštejn, hrad, mázhaus, celkový pohled na klenbu (Petr Kuneš, 2018)
Anotace
Přes četné architektonické úpravy, kterým byl objekt podroben si zámek z velké části zachoval podobu reprezentativního renesančního sídla. Pozoruhodná štuková výzdoba se nachází v mázhausu horní zámecké budovy. Prostor vstupní síně je zaklenutý klášterní klenbou s rohovými a stěnovými výsečemi po celém jejím obvodu. Klenební hrany a výseče jsou akcentovány taženými štukovými hřebínky a sbíhají se v dekorativním svorníku uprostřed klenby.
Kraj
Liberecký
Okres
Liberec
Obec
Chotyně
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Grabštejn 21 Chotyně/
Datace
polovina 16. století
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
novodobý vápenný nátěr
Původnost
Nelze posoudit
Uměleckohistorický popis

Přestavba původně gotického hradu na reprezentativní renesanční sídlo byla dokončena v roce 1586 z popudu jeho majitele Jiřího Mehla ze Štřelic. V průběhu zmíněné přestavby byla nejrozměrnější místnost přízemí horního hradu proměněna na mázhaus a v prvním patře uzpůsoben prostor ve kterém byla situovaná kaple sv. Barbory. I přes pozdější architektonické úpravy, kterým byl objekt podroben si zámek z velké části zachoval svojí původní podobu.

Zachovaná štuková výzdoba se nachází v mázhausu horní zámecké budovy. Prostor zmíněné vstupní síně má nepravidelný čtvercový půdorys a je zaklenutý klášterní klenbou s rohovými a stěnovými výsečemi po celém její obvodu. Podél východní stěny mázhausu je situováno renesanční schodiště s dřevěným kuželkovým zábradlím, které propojuje prostor s kruchtou přilehlé kaple. Podesta schodiště je podklenuta jedním polem hřebínkové klenby a podepíraná třemi sloupy s toskánskými hlavicemi.

Klenební hrany a výseče jsou akcentovány taženými štukovými hřebínky, které se sbíhají do postranních konzol čabrakového typu. Výrazné štukové hřebínky se sbíhají uprostřed klenby ve svorníku, který má podobu stylizované růžice a je doplněna plastickým perlovcovým dekorem. Štuková výzdoba mázhausu je pojednaná monochromně bez dalších doplňků.

Fotodokumentace současného stavu
Grabštejn, zámek, mázhaus, celkový pohled na klenbu (Petr Kuneš, 2018)
Grabštejn, zámek, mázhaus, celkový pohled na klenbu (Petr Kuneš, 2018)
Grabštejn, zámek, mázhaus, žebírka s centrální rozetou (Petr Kuneš, 2018)
Grabštejn, zámek, klenba mázhausu, detail štukové rozety (Petr Kuneš, 2018)
Grabštejn, zámek, klenba mázhausu, detail štukové rozety (Petr Kuneš, 2018)
Grabštejn, zámek, mázhaus, detail konzoly (Petr Kuneš, 2018)
Literatura

Karl Gotth Morawek, Das Schloss Grafenstein in Böhmen, Postillion und Paketboot, Zittau 1845.

Karl F Kühn, Topographie der historischen und Kunstgeschichtlichen denkmal im Bezirke Reichenberg, Brünn - Prag - Leipzig - Wien 1934, s. 44–76.

Emanuel Poche (et al.), Umělecké památky Čech, svazek 1, A–J, Praha 1977, s. 356–357.

Dobroslav Líbal, Stavebno historický prieskum, (dejiny, architektonický rozbor, návrhy pre asanácie a rekonštrukciu), Praha 1979.

Eliška Fučíková, Hrad Grabštejn, Liberec 2010.

Iva Bártová, Jana Šubrtová, Vladimír Tregl, Petr Weiss, Hrad Grabštejn, Sychrov 2015.

 

Prameny

Josef Tichý, Hrad Grabštejn – Mazhaus a kamenicko-restaurátorské práce. Restaurátorská dokumentace, RV 28, 1999. NPÚ, ÚOP Liberec.

Josef Tichý, Hrad Grabštejn – Mazhaus a kamenicko-restaurátorské práce (doplnění). Restaurátorská dokumentace, RV 29, 1999. NPÚ, ÚOP Liberec.

Josef Tichý, Hrad Grabštejn – Mazhaus a kamenicko-restaurátorské práce (doplnění). Restaurátorská dokumentace, RV 30, 1999. NPÚ, ÚOP Liberec.

Josef Tichý, Hrad Grabštejn – Mazhaus a kamenicko-restaurátorské práce (doplnění). Restaurátorská dokumentace, RV 31, 1999. NPÚ, ÚOP Liberec.

Odkazy

Evidenční list nemovité kulturní památky – Hrad Grabštejnhttps://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=977716

Autoři záznamu
Daniela Zemanová

Zámek Grabštejn obsahuje tato díla: