Vladislava Říhová, Kostel Božího Těla - Jablunkov, klenba lodi , Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/584, vyhledáno 26. 3. 2023.
Kostel Božího Těla - Jablunkov, klenba lodi (č. 584)
tažená štuková žebra
Památkově chráněno, č. úskp: 27980/8-2341, Památkový katalog
Umístění
klenba lodi
Jablunkov, kostel Božího Těla, klenba lodi (Iva Lániková, 2018)
Anotace
Farní kostel Božího Těla je v jádře středověkou stavbou vzniklou snad v pozdním 15. století a upravenou na přelomu 16. a 17. století, snad po roce 1615. V roce 1932 byl rozšířen o nový presbytář. Na klenbě lodi se nachází tažená jemně profilovaná štuková žebra doplněná ve vrcholu klenby sledem centrálně komponovaných zrcadel zdobených např. rozetami. Náročněji je provedeno obdélné profilované zrcadlo s liliemi v rozích a christogramem IHS.
Kraj
Moravskoslezský
Okres
Frýdek-Místek
Obec
Jablunkov
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Nádražní 39 Jablunkov/178
Datace
po roce 1615 (?)
Charakter díla
dekorativnígeometrický
Technika štuku
tažené profily, vyřezávaný štuk
Povrchové úpravy
polychromie
stávající stav
Současná povrchová úprava kombinuje bílé štukové prvky s okrovým pozadím. Stav štuku a původní barevný koncept není možné bez průzkumu blíže specifikovat.
Původnost
Nelze posoudit
Stávající stav
dobrý
Uměleckohistorický popis

Farní kostel Božího Těla měl původně mírně odsazený presbytář, což dokládají starší publikované půdorysy i snímky objektu před radikální meziválečnou přestavbou. Loď je zaklenuta valenou klenbou se třemi páry styčných výsečí, které dosedají na vtažené pilíře s římsovými hlavicemi. Klenba je dekorována systémem jemně profilovaných štukových žeber, která zvýrazňují hrany výsečí a zároveň oddělují klenební pole a vybíhají z pilířů kolmo k vrcholnici klenby. Vrcholnice klenby je spojena žebrem vytažený do hřebínku a přerušována systémem centrálně komponovaných zrcadel, která jsou vyplněna florálními a geometrickými motivy (osmicípá hvězda, profilovaný terč ve středu s rozetou tvořenou osmi srdčitými lístky). Jedno pole je prázdné a jedno vybavené pouze profilovaným terčem, je nepochybně soudobou rekonstrukcí na místě staršího (neznáméno) motivu. Ve středu vrcholnice lodi je zasazen velikostí i obsahem nejvýznamnější dekorativní prvek. Obdélné pole vymezené profilovaným rámem je v rozích doplněné stylizovanými plochými liliemi. V centru jsou komponována písmena IHS tvořící monogram Kristova jména, který souvisí se zasvěcením kostela Božímu Tělu. Nad břevnem centrálního písmene H je nahoře doplněn křížem a dole srdcem doprovázeným dvěma liliemi. Detaily dekorace (například řešení srdce, které by správně mělo být opatřeno třemi hřeby) není možné sledovat kvůli osazenému tělesu osvětlení. Podobně osvětlení také nedovoluje celkové čtení motivu nad varhanní kruchtou. 

Christogram má význam také pro datování štukatur. Můžeme ho s největší pravděpodobností spojovat s katolickým prostředím, což hypoteticky umožňuje klenbu datovat do doby nové výstavby kostela po požáru v roce 1615. V té době měl na pět let (1615-1620) katolického správce faráře Jana Oliwerskeho. 

Fotodokumentace současného stavu
Jablunkov, kostel Božího Těla, klenba lodi (Iva Lániková, 2018)
Jablunkov, kostel Božího Těla, klenba lodi (Iva Lániková, 2018)
Jablunkov, kostel Božího Těla, klenba lodi (Iva Lániková, 2018)
Jablunkov, kostel Božího Těla, klenba lodi (Iva Lániková, 2018)
Jablunkov, kostel Božího Těla, klenba lodi (Iva Lániková, 2018)
Jablunkov, kostel Božího Těla, klenba lodi (Iva Lániková, 2018)
Jablunkov, kostel Božího Těla, exteriér (Iva Lániková, 2018)
Historické zásahy / opravy

Opravy kostela jsou dokumentovány v několika etapách v 19. i 20. století. Nikoliv s ohledem na štukovou výzdobu klenby lodi. V roce 1878 byly vestavěny nové oltáře, 1908 restaurován interiér, v meziválečném období byl zbourán presbytář a nahrazen novou příčnou lodí a presbytářem, kostel byl elektrifikován. Další úpravy probíhaly po 2. sv. válce, v 80. letech 20. století byl vymalován interiér, znovu probíhala generální rekonstrukce interiéru po roce 2015 (včetně nové výmalby).

Literatura

Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska, svazek 2, J–N, Praha 1999, s. 15–16.

Prameny

Hana Myslivečková, Moravská sakrální architektura 15801660 (disertační práce), Katedra dějin umění FF UPOL, Olomouc 2020, s. 153. 

Autoři záznamu
Vladislava Říhová

Kostel Božího Těla - Jablunkov obsahuje tato díla: