Vladislava Říhová, Zámek Moravská Třebová, prostor v přízemí západního křídla zámku, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/553, vyhledáno 27. 3. 2023.
Zámek Moravská Třebová, prostor v přízemí západního křídla zámku(č. 553)
dekorativní žebra
Památkově chráněno, č. úskp: 22938/6-3196, Památkový katalog
Umístění
prostor v přízemí v severní části západního křídla manýristického předdvoří zámku
Zámek Moravská Třebová, celkový pohled do interiéru prostoru v přízemí (foto Vojtěch Krajíček, 2018).
Anotace
Tříkřídlá dispozice nové části zámku v Moravské Třebové vznikla mezi lety 1611–⁠1615 pro Ladislava Velena ze Žerotína. Stavbu prováděl v Moravské Třebové usedlý Giovanni Motalla de Bonnamone, nejspíše podle dodaných plánů. Autorem náročné manýristické architektury byl pravděpodobně císařský architekt Giovanni Maria Filippi. Už v roce 1621 zámek ztratil svou rezidenční funkci a stal se sídlem úřední správy moravskotřebovského panství. Dekorativní štukatury se zachovaly v několika prostorách přízemí východního křídla. Z bohatší dekorace (známé z negativních otisků prvků) byla při nedávném restaurování prezentována jen rekonstrukce ornamentálních štukových žeber, která jsou sekundárně opatřena nátěrem v pískové barvě.
Kraj
Pardubický
Okres
Svitavy
Obec
Moravská Třebová
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Zámecké nám. 185 Moravská Třebová/269
Datace
kolem roku 1615
Charakter díla
dekorativnívegetabilní
Technika štuku
vytlačovaný štuk
Materiálová skladba štuku
V rámci projektu nebyla provedena materiálová analýza ani restaurátorské sondy. Z vizuálního průzkumu je patrné, že se jedná o vápenný štuk.
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Sekundární nátěr v pískové barvě. Není jasné, zda se rekonstrukce opírá o případné nálezy stop původní barevnosti.
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Uměleckohistorický popis

Tři křídla manýristického zámku v Moravské Třebové byla vystavěna v první polovině druhého desetiletí 17. století. Navázala na starší raně renesanční aristokratické sídlo a vytvořila zázemí městské rezidence Ladislava Velena ze Žerotína. Náročná architektura byla provedena stavitelem Giovannim Motallou (de Bonamonne), usedlým v Moravské Třebové. Autorem návrhu, který čerpá z různorodých zdrojů, mj. z předloh Sebastiana Serlia, byl nejspíše císařský architekt Giovanni Maria Filippi. V roce 1611 se začalo se zavážením příkopů hradby odddělující "Starý zámek" od města. Na tomto místě postupně, nejspíše do roku 1615-1616 vyrůstal tzv. Nový zámek. Ke svému účelu byl využíván jen krátce. Už v roce 1621 ztratil svou sídelní funkci, protože majitel Ladislav Velen ze Žerotína emigroval - jako hejtman moravské povstalecké zemské vlády byl odsouzen k smrti. Zámek Moravská Třebová i s panstvím přešel jako konfiskát do rukou Karla z Liechtensteina.    

Tříkřídlá dispozice Nového zámku do sebe integrovala aditivně řazené prostory přístupné z arkády. Není zcela zřejmé, k čemu byly určeny. Při soupisu konfiskátu ve 20. letech 17. století byly prázdné nebo sloužily jako skladiště. Pro sledovanou část přízemí východního křídla můžeme s největší pravděpodobností počítat s konírnami. Na tomto místě je zachycuje i nejstarší plán zámku z roku 1786 (Říhová 2011, s. 33). Na něm jsou konírny i v honosném prostoru sálu se středními sloupy v krátkém jižním křídle.

Prostor dnešní kavárny je situován ve středu dispozice západního křídla. Je sklenut stlačenou valenou klenbou s pěti páry styčných trojbokých lunet, které jsou na hranách opatřeny dekorativními žebry. Žebra kombinují dva průběžné ornamenty - na okraji vejcovec a ve středu pás s žaludy. Stýkají se ve vrcholových rozetách, které jsou z části výsledkem rekonstrukce při posledním restaurátorském zásahu. Z této doby je také barevná úprava napodobující autentickou štukovou materii.    

Výzdoba prostor souvisí s okruhem dalších podobných štukových realizací z moravskotřebovského a sousedního zábřežského panství. Tato území vlastnil na počátku 17. století Ladislav Velen ze Žerotína, s jehož stavební skupinou můžeme vznik štukatur spojovat. Podobné dekorativní systémy byly použity v bohaté dekoraci zámku v Tatenici (1606) budovaném jako Žerotínův venkovský letohrádek, dále v méně náročné dekoraci v zadním prostoru domu čp. 46 v Bránské ulici v Moravské Třebové a v mázhauzu domu čp. 146 v Olomoucké ulici tamtéž. Další vazby najdeme v dekoracích tvrze v Nemili, která leží na sousedním zábřežském panství. Dekorativní aparát odkazuje k obdobným slezským realizacím, jméno autora nebo stavební skupiny je dosud neznámé. 

Fotodokumentace současného stavu
Zámek Moravská Třebová, pohled na severní stranu místnosti (foto Vojtěch Krajíček, 2018).
Zámek Moravská Třebová, pohled na jižní stranu místnosti (foto Vojtěch Krajíček, 2018).
Zámek Moravská Třebová, detail jedné ze čtyř růžic na klenbě kavárny (foto Vojtěch Krajíček, 2018).
Zámek Moravská Třebová, detail jedné ze čtyř růžic na klenbě kavárny (foto Vojtěch Krajíček, 2018).
Zámek Moravská Třebová, detail jedné ze čtyř růžic na klenbě kavárny (foto Vojtěch Krajíček, 2018).
Zámek Moravská Třebová, detail jedné ze čtyř růžic na klenbě kavárny (foto Vojtěch Krajíček, 2018).
Zámek Moravská Třebová, detail pásového dekoru (foto Vojtěch Krajíček, 2018).
Zámek Moravská Třebová, detail pásového dekoru (foto Vojtěch Krajíček, 2018).
Historické zásahy / opravy

Nový zámek byl od roku 1621 využíván jako sídlo velkostatku a úřednické byty a proto byly jednotlivé partie utilitárně přeřešeny. Ve 2. polovině 20. století některé části chátraly bez větší údržby. Štukatury přízemí západního a jižního křídla byly patrné ve sledu různých prostor už zpracovatelům SHP v roce 1982 - našli zde místnost se čtyřmi poli klenby severně u schodiště, další jižněji se dvěma poli klenby a zbytky štukových žebírek v bývalých prostorách dvoulodního sálu v jižním křídle. Tyto prostory byly upravovány až na počátku nového tisíciletí pro potřeby Základní umělecké školy a jako zázemí zámku (kavárna). V letech 2002–2003 byly rekonstruovány i devastované štukatury, někde zachované jen ve fragmentech. Z restaurátorské zprávy plyne, že žebra byla uvolněná od pokladu, pokrytá silnou vrstvou nátěrů a štukových pačoků. Na fotografiích před zásahem jsou patrné negativní otisky po odpadlých částech štuků, např. srdčitých motivech v ploše klenby. Při průzkumu se nepodařilo odhalit žádné zbytky původních barevných úprav, takže se autoři zásahu domnívali, že žebra kontrastovala s podkladem v přirozené barvě svého materiálu a tento se také v závěrečné povrchové úpravě snažili napodobit. 

Literatura

Vladislava Říhová, Dílo sochařů, kameníků a štukatérů počátku 17. století. Moravskotřebovsko, Litomyšl 2011, s. 38–⁠39, 120–121.
Jan Sedlák, "Nový zámek", in: Jan Sedlák (ed.), Cesta od renesance k baroku: slavné stavby Moravské Třebové, Moravská Třebová 2012, s. 34.
Vladislava Říhová, Skupina štukatur počátku 17. století na Moravskotřebovsku, in: Moravskotřebovské vlastivědné listy 16, 2005, s. 29.
Eva Štěpařová – Blanka Žouželková, Obnova zámku v Moravské Třebové. Postup a problémy, in: kol. aut., Moravskotřebovský zámek, renesance v evropském kontextu, Moravská Třebová 2010, s. 71. 

Prameny

Archiv NPÚ - ÚOP Pardubice,, Vojtěch Adamec – Ladislav Kryl – Martin Pokorný, Restaurování štukové výzdoby kleneb zámku v Moravské Třebové, 22. 7. 2002. 
Archiv NPÚ - ÚOP Pardubice, Dana Christianová – Ladislav Kryl – Martin Pokorný, Moravská Třebová, zámek, restaurování štukových kleneb (jihozápadní křídlo zámku), 2003. 
Archiv NPÚ - ÚOP Pardubice, Luboš Lanciger – Jan Muk, Moravská Třebová. Stavebně-historický průzkum zámku, Praha 1982, s. 79–82, 106–107. 

Autoři záznamu
Vladislava Říhová