Vladislava Říhová, Dům čp. 146 - Moravská Třebová, Místnost u čela domu, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/552, vyhledáno 27. 3. 2023.
Dům čp. 146 - Moravská Třebová, Místnost u čela domu(č. 552)
dekorativní štuková výzdoba klenby (žebra, svorník)
Památkově chráněno, č. úskp: 39679/6-3234, Památkový katalog
Umístění
prostor u čela domu sousedící s mázhauzem
Moravská Třebová, dům čp. 146, celkový pohled na severozápadní nároží místnosti (foto Vojtěch Krajíček).
Anotace
Dům čp. 146 vznikl kolem roku 1610 na předměstí Moravské Třebové. Je vybaven manýristickým portálem s merkou majitele Thomase Holzpöcka. V pravé polovině domu se zachovaly dva prostory vybavené dekorativními žebry z tlačeného štuku ve vrcholech doplněnými svorníky s rozetami. V mázhauzu se z původní bohatší dekorace zachovaly i další plastické fragmenty. Štuky byly restaurovány v roce 2014. Současná polychromie kombinuje okrový nátěr žeber s bílým pozadím. Stav štuku a původní barevný koncept není možné bez průzkumu blíže specifikovat.
Kraj
Pardubický
Okres
Svitavy
Obec
Moravská Třebová
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Olomoucká 146 Moravská Třebová/844/1
Datace
2. desetiletí 17. století (?)
Charakter díla
dekorativnívegetabilní
Technika štuku
Vytlačovaný štuk.
Materiálová skladba štuku
V rámci projektu nebyla provedena materiálová analýza ani restaurátorské sondy. Sondy byly provedeny pouze na části štuku, který byl zřejmě sejmut v průběhu restaurátorských prací a uložen v místnosti. Ze sondy je patrné, že se jedná o jednovrstvý vápenný štuk s množstvím monochromních nátěrů.
Povrchové úpravy
monochromie
V sondě, provedené na části vytlačovaného dekoru, volně uloženého v místnosti byly pod sekundárními nátěry nalezeny stopy okrové barevnosti, která může být autentická. Bez provedení materiálového průzkumu to však není možné potvrdit. V současnosti kontrastuje okrový vytlačovaný štuk s bílým pozadím.
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
poškozeno
Uměleckohistorický popis

Dům čp. 146 v Olomoucké ulici vznikl na počátku 17. století. Jak dokládá merka s iniciálami TH na vstupním portálu, výstavbu objektu financoval moravskotřebovský měšťan Tomáš Holzpöck. Na rozdíl od objektů v centru města, které jsou orientovány hloubkově, má tento předměstský dům šířkovou dispozici. V roce 1840 při ničivém požáru vyhořel, rodina majitele se původně ukryla v mázhauzu, posléze jej kvůli kouři musela opustit a požár přečkala ve sklepě. Po požáru byl objekt náročně rekonstruován a některé původní klenby byly při této přestavbě nahrazeny. 

V pravé části dispozice domu se zachovaly manýristické dekorativní štukatury. Najdeme je v prostorách mázhauzu a přilehlé místnosti situované u předního čela domu. Ta je vybudována na téměř čtvercovém půdorysu a je zaklenuta valenou klenbou s párem styčných výsečí. Na hranách lunet a výběhů kleneb se zachovala plastická štuková žebra s dekorem složeným ze středního pásu s vavřínovými listy a rámujících lišt s drobným vejcovcem. Žebra se ve vrcholu protínají ve svorníku opatřeném drobnou rozetou se srdčitými okvětními lístky. 

Výzdoba domu souvisí s okruhem dalších podobných realizací z moravskotřebovského a sousedního zábřežského panství. Tato území vlastnil na počátku 17. století Ladislav Velen ze Žerotína, s jehož stavební skupinou můžeme vznik štukatur spojovat. Podobné dekorativní systémy a shodné formy pro drobné štukové prvky (totožné lví a andílčí hlavičky atp.) byly použity v bohaté dekoraci zámku v Tatenici (1606) budovaném jako Žerotínův venkovský letohrádek, dále v jeho městské rezidenci - manýristickém předdvoří zámku v Moravské Třebové (kolem 1615, zde např. shodné rozety a pletence). Ve městě se potom podobná ale méně náročná dekorace zachovala v zadním prostoru domu čp. 46 v Bránské ulici. Další vazby najdeme v dekoracích tvrze v Nemili, která leží na sousedním zábřežském panství. Dekorativní aparát odkazuje k obdobným slezským realizacím, jméno autora nebo stavební skupiny je dosud neznámé. 

Fotodokumentace současného stavu
Moravská Třebová, čp. 146, celkový pohled na jihozápadní nároží místnosti (foto Vojtěch Krajíček, 2019).
Moravská Třebová, čp. 146, celkový pohled na jihovýchodní nároží místnosti (foto Vojtěch Krajíček, 2019).
Moravská Třebová, čp. 146, celkový pohled na severovýchodní nároží místnosti (foto Vojtěch Krajíček, 2019).
Moravská Třebová, čp. 146, celkový pohled na severozápadní nároží místnosti (foto Vojtěch Krajíček, 2019).
Moravská Třebová, čp. 146, detail klenby se štukovou růžicí a hřebínky s pásovým dekorem (foto Vojtěch Krajíček, 2019).
Štuková růžice a hřebínky s pásovým dekorem (foto Vojtěch Krajíček, 2019).
Moravská Třebová, čp. 146, detail štukového žebra (foto Vojtěch Krajíček, 2019).
Moravská Třebová, čp. 146, detail rekonstruované části pletencového dekoru (foto Vojtěch Krajíček, 2019).
Historické zásahy / opravy

Dům v roce 1840 vyhořel a byl rekonstruován. Ve druhé polovině 20. století nebyly štukatury místnosti zřejmě nijak opravovány, pouze zalíčeny. V roce 2014 byla štuková žebra zbavena vápenných liček, restaurována, doplněna a prezentována v okrovém tónu.   

Literatura

Alois Czerny, Haus- und Handwerkszeichen der Stadt Mähr.-Trübau, Mittheilungen Mährisches Gewerbemuseums, 1892, č. 4, s. 66. 
Oliva Pechová, 1957, Moravská Třebová, Praha 1957, s. 32. 
Vladislava Říhová, Dílo sochařů, kameníků a štukatérů počátku 17. století. Moravskotřebovsko, Litomyšl 2011, s. 78–79.
Vladislava Říhová, Měšťanský dům čp. 146, in: Jan Sedlák (ed.), Cesta od renesance k baroku: slavné stavby Moravské Třebové, Moravská Třebová 2012, s. 159–⁠161.
Vladislava Říhová, Skupina štukatur počátku 17. století na Moravskotřebovsku, in: Moravskotřebovské vlastivědné listy 16, 2005, s.29.
Vladislava Říhová, Vliv grafických předloh na památky renesance v Moravské Třebové, in: Moravskotřebovské vlastivědné listy, 2004, s. 12.

Prameny

Archiv NPÚ - ÚOP Pardubice, Dobroslav Líbal – Ludmila Koběrská, Moravská Třebová, stavebně historický průzkum, SÚRPMO Praha 1978, nepag.
Archiv NPÚ - ÚOP Pardubice, Dana Christianová – Zdeněk Šmahel – Ladislav Kryl, Moravská Třebová, dům čp. 146, restaurování štukových kleneb, 2014. 
Archiv FF MU Brno, Bohumil Samek, Profánní městská architektura v Moravské Třebové (diplomní práce), Katedra dějin umění FF MU, Brno 1956, s. 86.

 

Autoři záznamu
Vladislava Říhová

Dům čp. 146 - Moravská Třebová obsahuje tato díla: