Lucia Krajčírová, Státní zámek Bučovice, Venušin sál, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/272, vyhledáno 26. 3. 2023.
Státní zámek Bučovice, Venušin sál(č. 272)
Přízemí západního křídla zámku
Památkově chráněno, č. úskp: 36065/7-3596, Památkový katalog
Umístění
Průběžná římsa se zlacením a malovaným dekorem
Bučovice, zámek, Venušin sál (Vojtěch Krajíček, 2018)
Anotace
Zámek v Bučovicích je jedinečnou památkou pozdně renesanční výtvarné kultury nejen na Moravě, ale nesporně i v širší střední Evropě. K tomu přispívá svou dispozicí, architekturou i sochařskou úpravou nádvorních arkád, ale zejména efektní a náročnou podobou interiérů koncentrovaných v přízemí západního křídla zámku. Výstavbu renesančního zámku inicioval v roce 1575 Jan Šembera Černohorský z Boskovic. Pozdně renesanční štukatury se v interiérech bučovického zámku nacházejí v přízemních místnostech západního křídla, ve Venušině sále se uplatňují v průběžné štukové římse se zlacením a malbou imitující vejcovec, zubořez a vykládání drahými kameny.
Abstract
Bučovice Castle is a unique monument of late Renaissance art culture not only in Moravia, but also in the wider Central Europe. Its layout, architecture and sculpture of the courtyard arcades contribute to this, but especially the spectacular and demanding form of the interiors concentrated on the ground floor of the west wing of the castle. The construction of the Renaissance chateau was initiated in 1575 by Jan Šembera Černohorský of Boskovice. Late Renaissance stuccoes in the interiors of the Bučovice chateau are found in the ground floor rooms of the west wing, in the "Venus Hall" are applied in the continuous stucco cornice with gilding and paintings imitating egg-and-dart, dentil and inlay with precious stones.
Kraj
Jihomoravský
Okres
Vyškov
Obec
Bučovice
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Zámek 1 Bučovice/547
Datace
80. léta 16. století
Charakter díla
dekorativnígeometrický
Povrchové úpravy
polychromie
stávající stav
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
poškozeno
Uměleckohistorický popis

Plochu klenby Venušina pokoje pokrývá pestrá grotesková malba, která obklopuje pět vpadlých rámových polí s mytologickými a alegorickými nástěnnými malbami. Ve výmalbě polí byl rozpoznán benátský vliv v inspiraci malbami Paola Veroneseho. Celá místnost je obehnána profilovanou štukovou římsou se zlacením a malbou imitující plastický dekor v podobě vejcovce a pásu s palmetami. Malba na římse přímo napodobuje štukovou římsu Císařského sálu.

Fotodokumentace současného stavu
Bučovice, zámek, Venušin sál (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Venušin sál (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Venušin sál (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Venušin sál (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Venušin sál (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Venušin sál (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Venušin sál (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Venušin sál (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Venušin sál (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Venušin sál (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Venušin sál, klenba (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Venušin sál (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Venušin sál, detail malby evokující štukové dekorace (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Venušin sál, detail štukové římsy (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Venušin sál, detail štukové římsy s malbami evokujícími štukové dekorace (Vojtěch Krajíček, 2018)
Literatura

Václav Bůžek, Sebeprezentace křesťanského rytíře ve výzdobě císařského sálu v Bučovicích, in: Hana Ambrožová (et. al.), Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám, Brno 2009, s. 311–322.

Kateřina Dufková, Jan Šembera Černohorský z Boskovic: moravský Petr Vok, Praha 2014.

František Fišer – Milada Lejsková-Matyášová, Renesanční nástěnné malby na státním zámku v Bučovicích a jejich restaurace, Zprávy památkové péče XVI,1956, s. 133–143.

Eliška Fučíková, Štuková výzdoba zámku v Bučovicích, in: Historická Olomouc a její současné problémy IV., Olomouc 1983, s. 263–264.

Ladislav Hosák – Metoděj Zemek, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku [I]. Jižní Morava, Praha 1981, s. 60–64.

Erich Hubala, Schloss Butschowitz in Mähren. Der erste Plan und seine Korrektur im Jahre 1579, in: Ferdinand Seibt (ed.), Die böhmischen Länder zwischen Ost und West. Festschrift für Karl Bosl zum 75. Geburtstag, München 1983 s. 42–52.

Ondřej Jakubec, Zámek Bučovice: ostrov manýristické výtvarné kultury na Moravě, Dějiny a současnost 39, 2017, č. 9, s. 28–29.

Dirk Jacob Jansen, Jacopo Strada and Cultural Patronage at the Imperial Court, Leiden/Boston 2018.

Augustin Kratochvíl, Dějiny Bučovic do smrti Františka Josefa z Lichtenštejnů (–1781), Bučovice 1927.

Augustin Kratochvíl, Umělecké památky v Bučovicích, in: Fabián Slabý – Jan Racek, Bučovice a okolí, Bučovice 1932.

Tomáš Knoz – Vojtěch Drašnar, Konstrukce obrazu lichtenštejnského knížecího domu v moravské památkové péči, Časopis Matice moravské 134, Supplementum 7, 2015, s. 95–131.

Michal Konečný, Bučovice, in: Michal Konečný (ed.), Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost. Renesanční aristokratická sídla v českých zemích ve správě Národního památkového ústavu, Brno 2017, s. 491–517.

Michal Konečný, Serlio und Du Cerceau copyright. Die praktische Ausgangbasis für zwei mährische Residenzen der Fürsten von Liechtenstein in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in: Studia historica Brunensia Brno 64, 2017, č. 1, s. 171–188.

Michal Konečný – Zdeňka Míchalová, Zámek Bučovice, Kroměříž 2021.

Michal Konečný – Tomáš Valeš, Moravský aristokrat v labyrintu světa: průvodce expozicí, Praha 2017.

Jarmila Krčálová, Zámek v Bučovicích, Praha 1979.

Martin Krčma – Olga Krčmová, Renesance zámeckého areálu v Bučovicích, in: Ingredere hospes. Sborník Národního památkového ústavu územní odborné pracoviště v Kroměříži 1, 2008, s. 108–115, s. 136–138.

Jiří Kroupa, Palazzo in fortezza und Palazzo in villa in Mähren. Zur kunstgeschichtlichen Bedeutung der Bauaufgabe um 1600, in Rudolph II., Prague and the World. Papers from the International Conference, Lubomír Konečný – Beket Bukovinská – Ivan Muchka, Prague 1998, s. 64–69.

Jiří Kroupa, „Palác ve tvrzi“: Umělecká úloha a zámecká architektura v raném novověku, in: Opuscula historiae artium 45, 2001, s. 13–37.

Petr Kroupa – Jiří L. Bílý, Brněnští sochaři, kameníci a zedníci v letech 1570–1620, Brno 1987.

Kolektiv autorů, Dokumentace restaurátorského průzkumu. Interdisciplinární průzkum štukové výzdoby Císařského sálu, Státní zámek Bučovice, Univerzita Pardubice, Litomyšl 2018-2019.

Hilda Lietzmann, Das Neugebäude in Wien. Sultan Süleymans Zeit – Kaiser Maxmilians II. Luftschloss. Ein Beitrag zur Kunst- und Kulturgeschichte der zweiten Halfte des sechzenten Jahrhundert, München – Berlin 1987.

Hilda Lietzmann, Das Neugebäude und Böhmen, in: Prag um 1600: Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II., (kat. výst.), Freren 1988, s. 182. 

Zdeňka Míchalová – Jan Vojtěchovský – Lucia Krajčířová, Císařský sál zámku Bučovice ve 20. století – dokumentace, restaurování a prezentace, Zprávy památkové péče 80, 2020, č. 3–4, s. 64–75.

Miroslav Plaček, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996.

Jan Royt, Der „Kaisersaal“ im Schloss Bučovice, in Reiner Müller (ed.), Bilder des Reiches, Bd. 4, Siegmaringen 1997, s. 357–368.

Veronika Řezníčková, Štukové dekorativní systémy ve vzájemné symbióze. Recepce italských vzorů na Moravě. Zprávy památkové péče 80, 2020, č. 3-4, s. 304–312.

Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska, 1. A/I. Praha 1994. 

Bohumil Samek – Ivan Řeholka – Jarmila Vacková – Zdeněk Novák, Zámek Bučovice, Brno 2003.

Fabian Slabý (ed.), Příspěvky k dějinám Bučovic. Svazek I. Zápisy Vincence Eduarda Raffensberga z r. 1826 a 1828. Rukopis ze zámecké báně, Bučovice 1940.

Fabian Slabý, K stavebnímu vývoji bučovického zámku, Vlastivědný věstník moravský 2, 1947, s. 310–314.

Lenka Šabatová – Zdeněk Vácha, Bučovice – nové poznatky ke stavebnímu vývoji zámku v první polovině 17. století, in: Památková péče na Moravě (Monumentorum Moraviae tutela) 11, 2006. s. 7–26.

Lenka Šabatová, Josef Hardtmuth a zámek v Bučovicích, in: Hana Králová (ed.), Joseph Hardtmuth: Architekt, vynálezce a podnikatel ve službách knížecí rodiny Liechtenštejnů, Praha 2018, s. 109–119.

Lenka Šabatová – Tomáš Kyncl, Střechy zámku Bučovice: Ikonografie, historické plány a současný stav, Svorník. Sborník příspěvků z 3. konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 8. - 11. června 2004 v Muzeu Vysočiny v Třebíči. Krovy a střechy, 3, 2005, s. 139–152.

Karel Šmrha, K stavební historii zámku v Bučovicích, Vlastivědný věstník moravský 14, 1959, č. 1, s. 152–155.

Karel Šmrha, Brněnští stavitelé v době kolem roku 1600 I. Petr Gabri a jeho stavební družina, Umění 15, 1967, s. 312–320.

Karel Šmrha, Brněnští stavitelé v době kolem roku 1600 II. Stavební družina Antonia Gabriho, Antonio Paris a další mistři, Umění 16, 1968, s. 50–59.

Jarmila Vacková, The Imperial Room in the Castle at Bučovice in Moravia. Some Remarks to the Origin and the Meaning of its Decorations, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Antwerpen, 1979, s. 227–247.

Jarmila Vacková, Diskusní příspěvek k referátu E. Fučíkové, in: Historická Olomouc a její současné problémy IV, 1983, s. 265–267. 

Veronika (Knedlíková) Wanková, Itálie – Vídeň – Bučovice, in: Magdaléna Nová – Marie Opatrná (eds), Cultural Transfer : umělecká výměna mezi Itálií a střední Evropou. Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, Praha 2014, s. 113–118.

Veronika (Knedlíková) Wanková, Perla Moravy: Nástěnná malířská výzdoba pěti sálů na zámku v Bučovicích, Praha 2015.

Veronika (Knedlíková) Wanková, Invention or Imitation in Painting? Decoration of late 16th Century Aristocratic Seats through the Example of the Castle Bučovice. Veronika K. Wanková, in: Magdaléna Nová – Marie Opatrná (eds), Vidět  Slyšet  Číst – Rozumět. Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, Praha 2015, s. 151–156.

Veronika (Knedlíková) Wanková – Renata Tišlová – Peter Majoroš – Vojtěch Krajíček, Technologické poznatky ke štukové výzdobě Císařského pokoje v Bučovicích, Zprávy památkové péče 80, 2020, č. 3-4, s. 330–341.

Prameny

Kolektiv autorů, Dokumentace restaurátorského průzkumu. Interdisciplinární průzkum štukové výzdoby Císařského sálu, Státní zámek Bučovice, Univerzita Pardubice, Litomyšl 2018–2019.

Radka Junková, Náměty antických a křesťanských ctností jako součást štukové výzdoby českých a moravských renesančních sídel (diplomová práce), Ústav pro dějiny křesťanského umění KTF UK, Praha 2015.

Petr Kroupa – Tomáš Borovský – Romana Štěrbová, Zámek v Bučovicích, stavebněhistorický průzkum, nepublikovaný rukopis, Památkový ústav v Brně, Brno 1997. 

Zoja Matulíková, Nálezová zpráva o zjišťovacím stratigrafickém průzkumu barevných a omítkových vrstev interiéru „místnosti č. 128, 130 a 131“ SZ Bučovice, 2001.

Dana Rohanová, Chemické složení skel ze zámku Bučovice, Císařský sál (zpráva), Praha 2019. 

Veronika Řezníčková, Dekorativní štukatérství na Moravě v letech 1550–1620. Mezi místní tradicí a recepcí italských vzorů (magisterská diplomová práce), Seminář dějin umění FF MU, Brno 2020.

Lenka Šabatová, Zámek Bučovice. Stavebněhistorický průzkum. I–II, Brno 2006.

Renata Tišlová, Nástěnná malířská výzdoba Císařského sálu SZ Bučovice, Chemicko-technologický průzkum, Litomyšl 2019.

Renata Tišlová a kol., Interdisciplinární průzkum štukové výzdoby Císařského sálu, Státní zámek Bučovice, FR UP, Litomyšl 20182019.

Jan Vojtěchovský – Marián Grančák – Romana Čivrná, Dokumentace k restaurátorskému průzkumu. Nástěnná malířská výzdoba Císařského sálu státního zámku Bučovice, FR UP, Litomyšl  2020.

Veronika (Knedlíková) Wanková, Malířská výzdoba zámku Bučovice ve 2. pol. 16. století. Recepce benátských vzorů (disertační práce), Ústav dějin křesťanského umění KTF UK, Praha 2015.

Autoři záznamu
Lucia Krajčírová