Lucia Krajčírová, Státní zámek Bučovice, Ptačí pokoj, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/261, vyhledáno 26. 3. 2023.
Státní zámek Bučovice, Ptačí pokoj(č. 261)
Modelovaný figurální štuk s monochromním nátěrem
Památkově chráněno, č. úskp: 36065/7-3596, Památkový katalog
Umístění
Přízemí západního křídla
Bučovice, zámek, Ptačí pokoj (Vojtěch Krajíček, 2018)
Anotace
Zámek v Bučovicích je jedinečnou památkou pozdně renesanční výtvarné kultury nejen na Moravě, ale nesporně i v širší střední Evropě. K tomu přispívá svou dispozicí, architekturou i sochařskou úpravou nádvorních arkád, ale zejména efektní a náročnou podobou interiérů koncentrovaných v přízemí západního křídla zámku. Výstavbu renesančního zámku inicioval v roce 1575 Jan Šembera Černohorský z Boskovic. Pozdně renesanční štukatury se v interiérech bučovického zámku nacházejí v přízemních místnostech západního křídla, v ústředním Císařském sále a v Ptačím pokoji na sebe berou podobu volných sochařských prací v kombinaci s dekorativními štukovými pásy a groteskovými malbami.
Abstract
Bučovice Castle is a unique monument of late Renaissance art culture not only in Moravia, but also in the wider Central Europe. Its layout, architecture and sculpture of the courtyard arcades contribute to this, but especially the spectacular and demanding form of the interiors concentrated on the ground floor of the west wing of the castle. The construction of the Renaissance chateau was initiated in 1575 by Jan Šembera Černohorský of Boskovice. Late Renaissance stuccoes in the interiors of the Bučovice chateau are found in the ground floor rooms of the west wing, in the "Bird Room" they take the form of free sculptural works combined with illusive wall paintings.
Kraj
Jihomoravský
Okres
Vyškov
Obec
Bučovice
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Zámek 1 Bučovice/547
Datace
2. polovina 16. století
Charakter díla
figurální
Technika štuku
Modelovaný štuk
Materiálová skladba štuku
Jádrová vrstva – bílý až slabě narůžovělý štuk se zbytky konopných vláken s pojivem na bázi vzdušného vápna, plnivem je směs drcené cihly a drceného mramoru. Intonaco – max. tloušťka 1,5 mm, bílá až světle okrová vrstva (příměs cihlové moučky).
Povrchové úpravy
monochromie
Modelované štukové plastiky s monochromním nátěrem imitujícím terakotu jsou doplněné zlacením a vykládáním barevnými sklíčky.
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
poškozeno
Uměleckohistorický popis

Ptačí pokoj se nachází v přízemí  západního křídla zámku, kde vlevo od vstupní místnosti následuje enfiláda bohatě zdobených místností počínající Císařským sálem, napravo od menší vstupní místnosti je Ptačí pokoj, zcela krajní je pak Sál pěti smyslů. Štuková výzdoba Ptačího pokoje se omezila na klenební lunety nad vstupními dveřmi, kde jsou figury Lédy s labutí a Jupitera s orlem, svým pojetím analogické figurám v Císařském sálu. Povrchová úprava obou plastik v lunetách imituje terakotu. Na základě provedeného průzkumu lze předpokládat, že jde o druhotnou úpravu, původně byly sochy prezentovány v bílé barvě (Tišlová – Všianský 2020). Samotnou klenbu pokrývá grotesková malba kolem malovaných dekorativních rámů s motivem ptáků a emblémy tematizujícími lásku.

Restaurátorský průzkum soch Ptačího pokoje ukázal odlišné materiálové složení štuku v porovnání se sochami Císařského sálu. Z této skutečnosti lze předpokládat, že sochy vznikly v jiném časovém období, v ikonografické návaznosti na starší výmalbu místnosti. Umělecké pojetí soch ovšem zůstalo v přímé souvislosti na sochařskou výzdobu Císařského sálu. 

Fotodokumentace současného stavu
Bučovice, zámek, Ptačí pokoj, pohled na severní a východní stěnu pokoje (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Ptačí pokoj, pohled na severní a západní stěnu pokoje (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Ptačí pokoj, pohled na jižní a východní stěnu pokoje (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Ptačí pokoj, pohled na jižní a západní stěnu pokoje (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Ptačí pokoj, jižní stěna pokoje (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Ptačí pokoj, východní stěna pokoje (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Ptačí pokoj, západní stěna pokoje (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Ptačí pokoj, severní stěna pokoje s okenními špaletami (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Ptačí pokoj, severní stěna pokoje (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Ptačí pokoj, jižní stěna pokoje s okenními špaletami (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Ptačí pokoj, klenba s okenními špaletami (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Ptačí pokoj, graffiti na jižní stěně (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Ptačí pokoj, graffiti na východní stěně (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Ptačí pokoj, graffiti na západní stěně (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Ptačí pokoj, Léda s labutí (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Ptačí pokoj, Léda s labutí – detail (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Ptačí pokoj, Zeus (Vojtěch Krajíček, 2018)
Bučovice, zámek, Ptačí pokoj, Zeus – detail (Vojtěch Krajíček, 2018)
Historické zásahy / opravy

1955: konzervování a restaurování, sochař Miroslav Böswart, viz. Krajčírová – Míchalová 2020, s. 39–47.

 

Obrazové výstupy dokumentačních technik
IR (Vojtěch Krajíček, 2018)
IRFC (Vojtěch Krajíček, 2018)
UVF (Vojtěch Krajíček, 2018)
UVFC (Vojtěch Krajíček, 2018)
UVR (Vojtěch Krajíček, 2018)
VIS (Vojtěch Krajíček, 2018)
Literatura

František Fišer – Milada Lejsková-Matyášová, Renesanční nástěnné malby na státním zámku v Bučovicích a jejich restaurace, Zprávy památkové péče XVI,1956, s. 133–143.

Eliška Fučíková, Štuková výzdoba zámku v Bučovicích, in: Historická Olomouc a její současné problémy IV., Olomouc 1983, s. 263–264.

Ladislav Hosák – Metoděj Zemek, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku [I]. Jižní Morava, Praha 1981, s. 60–64.

Erich Hubala, Schloss Butschowitz in Mähren. Der erste Plan und seine Korrektur im Jahre 1579, in: Ferdinand Seibt (ed.), Die böhmischen Länder zwischen Ost und West. Festschrift für Karl Bosl zum 75. Geburtstag, München 1983 s. 42–52.

Ondřej Jakubec, Zámek Bučovice: ostrov manýristické výtvarné kultury na Moravě, Dějiny a současnost 39, 2017, č. 9, s. 28–29.

Dirk Jacob Jansen, Jacopo Strada and Cultural Patronage at the Imperial Court, Leiden/Boston 2018.

Augustin Kratochvíl, Umělecké památky v Bučovicích, in: Fabián Slabý – Jan Racek, Bučovice a okolí, Bučovice 1932.

Tomáš Knoz – Vojtěch Drašnar, Konstrukce obrazu lichtenštejnského knížecího domu v moravské památkové péči, Časopis Matice moravské 134, Supplementum 7, 2015, s. 95–131.

Michal Konečný, Bučovice, in: Michal Konečný (ed.), Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost. Renesanční aristokratická sídla v českých zemích ve správě Národního památkového ústavu, Brno 2017, s. 491–517.

Michal Konečný, Serlio und Du Cerceau copyright. Die praktische Ausgangbasis für zwei mährische Residenzen der Fürsten von Liechtenstein in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in: Studia historica Brunensia Brno 64, 2017, č. 1, s. 171–188.

Michal Konečný – Zdeňka Míchalová, Zámek Bučovice, Kroměříž 2021.

Michal Konečný – Tomáš Valeš, Moravský aristokrat v labyrintu světa: průvodce expozicí, Praha 2017.

Jarmila Krčálová, Zámek v Bučovicích, Praha 1979.

Kolektiv autorů, Dokumentace restaurátorského průzkumu. Interdisciplinární průzkum štukové výzdoby Císařského sálu, Státní zámek Bučovice, Univerzita Pardubice, Litomyšl 2018-2019.

Hilda Lietzmann, Das Neugebäude in Wien. Sultan Süleymans Zeit – Kaiser Maxmilians II. Luftschloss. Ein Beitrag zur Kunst- und Kulturgeschichte der zweiten Halfte des sechzenten Jahrhundert, München – Berlin 1987.

Hilda Lietzmann, Das Neugebäude und Böhmen, in: Prag um 1600: Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II., (kat. výst.), Freren 1988, s. 182. 

Zdeňka Míchalová – Jan Vojtěchovský – Lucia Krajčírová, Císařský sál zámku Bučovice ve 20. století – dokumentace, restaurování a prezentace, Zprávy památkové péče 80, 2020, č. 3–4, s. 64–75.

Miroslav Plaček, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996.

Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska, 1. A/I, Praha 1994. 

Bohumil Samek – Ivan Řeholka – Jarmila Vacková – Zdeněk Novák, Zámek Bučovice, Brno 2003.

Fabian Slabý, K stavebnímu vývoji bučovického zámku, Vlastivědný věstník moravský 2, 1947, s. 310–314.

Lenka Šabatová – Zdeněk Vácha, Bučovice – nové poznatky ke stavebnímu vývoji zámku v první polovině 17. století, in: Památková péče na Moravě (Monumentorum Moraviae tutela) 11, 2006. s. 7–26.

Lenka Šabatová – Tomáš Kyncl, Střechy zámku Bučovice: Ikonografie, historické plány a současný stav, Svorník. Sborník příspěvků z 3. konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 8. - 11. června 2004 v Muzeu Vysočiny v Třebíči. Krovy a střechy, 3, 2005, s. 139–152.

Karel Šmrha, K stavební historii zámku v Bučovicích, Vlastivědný věstník moravský 14, 1959, č. 1, s. 152–155.

Jarmila Vacková, The Imperial Room in the Castle at Bučovice in Moravia. Some Remarks to the Origin and the Meaning of its Decorations, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Antwerpen, 1979, s. 227–247.

Jarmila Vacková, Diskusní příspěvek k referátu E. Fučíkové, in: Historická Olomouc a její současné problémy IV, 1983, s. 265–267. 

Veronika (Knedlíková) Wanková, Itálie – Vídeň – Bučovice, in: Magdaléna Nová – Marie Opatrná (eds), Cultural Transfer : umělecká výměna mezi Itálií a střední Evropou. Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, Praha 2014, s. 113–118.

Veronika (Knedlíková) Wanková, Perla Moravy: Nástěnná malířská výzdoba pěti sálů na zámku v Bučovicích, Praha 2015.

Veronika (Knedlíková) Wanková, Invention or Imitation in Painting? Decoration of late 16th Century Aristocratic Seats through the Example of the Castle Bučovice. Veronika K. Wanková, in: Magdaléna Nová – Marie Opatrná (eds), Vidět Slyšet  Číst – Rozumět. Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, Praha 2015, s. 151–156.

Veronika (Knedlíková) Wanková – Renata Tišlová – Peter Majoroš – Vojtěch Krajíček, Technologické poznatky ke štukové výzdobě Císařského pokoje v Bučovicích, Zprávy památkové péče 80, 2020, č. 3-4, s. 330–341.

Prameny

Kolektiv autorů, Dokumentace restaurátorského průzkumu. Interdisciplinární průzkum štukové výzdoby Císařského sálu, Státní zámek Bučovice, Univerzita Pardubice, Litomyšl 2018-2019.

Radka Junková, Náměty antických a křesťanských ctností jako součást štukové výzdoby českých a moravských renesančních sídel (diplomová práce), Ústav pro dějiny křesťanského umění KTF UK, Praha 2015, 

Petr Kroupa – Tomáš Borovský – Romana Štěrbová, Zámek v Bučovicích, stavebněhistorický průzkum, nepublikovaný rukopis, Památkový ústav v Brně, Brno 1997. 

Veronika Řezníčková, Dekorativní štukatérství na Moravě v letech 1550–1620. Mezi místní tradicí a recepcí italských vzorů (magisterská diplomová práce), Seminář dějin umění FF MU, Brno 2020.

Lenka Šabatová, Zámek Bučovice. Stavebněhistorický průzkum. I–II, Brno 2006.

Veronika Knedlíková Wanková, Malířská výzdoba zámku Bučovice ve 2. pol. 16. století. Recepce benátských vzorů (disertační práce), Ústav dějin křesťanského umění KTF UK, Praha 2015.

Autoři záznamu
Lucia Krajčírová