Jan Fiřt, Zámek Brandýs nad Labem, klenby místností severního a západního křídla, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/1024, vyhledáno 26. 3. 2023.
Zámek Brandýs nad Labem, klenby místností severního a západního křídla(č. 1024)
jemné štukové rámce na valené klenbě s lunetami v Habsburském sále síť štukových žeber v kapli s domalovanými rámci evokujícími dojem štuku síť masivních štukových rámců s černobílým sgrafitem nad schodištěm síť masivních štukových rámců s černobílými malbami evokujícími dojem sgrafita v sále zv. u Rudolfa síťová žebrová štuková klenba v pokojích západního křídla
Památkově chráněno, č. úskp: 18017/2-2002, Památkový katalog
Umístění
západní a severní křídlo zámku
Brandýs nad Labem, zámek, sál u Rudolfa, klenba - detail (foto P. Mikešová, květen 2018).
Anotace
Dvoupatrový renesanční zámek postavený na místě středověkého hradu charakteristický mimořádně rozsáhlou sgrafitovou výzdobou, výjimečnou dekorativní štukovou výzdobou a parkem s dochovanou renesanční dispozicí. Štuková výzdoba jednotlivých místností se liší svou typologií, přes masivní štukové geometrické rámy k jemné síťové žebrové klenbě.
Kraj
Středočeský
Okres
Praha-východ
Obec
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Plantáž 402 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav/
Datace
1548–1554 (západní křídlo); 1605–1607 (severní křídlo) – Česká komora, SÚA-ZČ, SM-P 95/16-II
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
dílenský okruh Mattea Borgorelliho a Paola della Stelly? (západní křídlo); anonym (severní křídlo)
Charakter díla
dekorativnígeometrický
Technika štuku
tažená štuková profilace (západní křídlo); vytlačovaný štuk se sgrafitovými výplněmi (severní křídlo)
Povrchové úpravy
bez úprav
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Uměleckohistorický popis

Veškerá štuková výzdoba na brandýském zámku je dochována celkem v deseti prostorách v prvním patře západního a severního křídla. Na renesanční podobě zámku se podílel architekt Matteo Borgorelli a jeho dílenský okruh, který zde pracoval až do své smrti v roce 1572. Na stavbě se podílel taky mistr Paolo, ztotožňován s architektem Paolem della Stella (Krčálová 1954, s. 140). Těmto autorům jsou připisovány štuky západního křídla. Štuky v severním křídle zámku vznikli v průběhu adaptace císařských pokojů na piano nobile. Autorství těchto štukatur zůstává neznámé.

Renesanční štuková výzdoba se na zámku nachází v Habsburském sále - jemné štukové rámce na valené klenbě s lunetami. V kapli je síť štukových žeber s domalovanými rámci evokujícími dojem štuku (patrně neorenesanční), na schodišti v severovýchodním nároží je síť masivních štukových rámců s černobílým sgrafitem. V sále zvaném u Rudolfa se nachází síť masivních štukových rámců s černobílými malbami evokujícími dojem sgrafita. Ve čtyřech pokojích západního křídla je opět síťová žebrová štuková klenba.

 

Fotodokumentace současného stavu
Brandýs na Labem, zámek, pohled do nádvoří.
Habsburský sál, klenba (foto P. Mikešová, květen 2018)
Habsburský sál, klenba, detail s lunetami (foto P. Mikešová, květen 2018)
Kaple, severovýchodní nároží, klenba (foto P. Mikešová, květen 2018)
Schodiště, severovýchodní nároží, klenba (foto P. Mikešová, květen 2018)
Sál u Rudolfa, klenba - detail (foto P. Mikešová, květen 2018)
Západní křídlo, "pokoj č. 1" (foto P. Mikešová, květen 2018)
Západní křídlo, "pokoj č. 2" (foto P. Mikešová, květen 2018)
Západní křídlo, "pokoj č. 3" (foto P. Mikešová, květen 2018)
Západní kříldo, "pokoj č. 4" (foto P. Mikešová, květen 2018)
Historické zásahy / opravy

1938 - 1955 (SHP 1983, s. 165) obnova zámku probíhala dle SHP

1998: komplexní restaurování místností v západním křídle (Tomáš Záhoř, Peter Stirber)

1998: komplexní restaurování místností v severním křídle (Tomáš Záhoř, Peter Stirber, Jan Chejn, Vanda Bukovinská) 

2021: komplexní restaurování kaple a rytířského sálu (Petr Kadlec)

Obrazové výstupy dokumentačních technik
Klenba Rudolfova sálu ve viditelném světle (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2021).
Klenba Rudolfova sálu v ultrafialovém světle (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2021).
Literatura

Jarmila Krčálová, Zámek v Brandýse nad Labem, Umění 2, 1954, s. 136–152.

Pavel Kroupa, Poznámky ke stavebnímu vývoji zámku v Brandýse nad Labem, Památky středních Čech 13/1, 1999, s. 46–51.

Antonín Podlaha – Eduard Šittler, Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. XV, Politický okres Karlínský, Praha 1901.

Justin Václav Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství i okres, Brandýs nad Labem 1908.

August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl patnáctý, Praha 1927.

Jaroslav Schaller, Topographie des Königreichs Böhmen. Zehnter Theil. Kaurzimer Kreis, Praha – Vídeň 1788.

Milada Vilímková, Stavitelé paláců a chrámů. Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové, Praha 1986.

Pavel Vlček, Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, Praha 2001.

Prameny

Jan Chejn, Restaurátorská dokumentace. Hlavní schodiště zámku v Brandýse nad Labem s malířskou a štukovou výzdobou, Praha 1998 (uloženo v Archivu NPÚ, ÚOP středních Čech).

Petr Kadlec, Brandýs nad Labem – Zámek. Severní křídlo – prostory Kaple – Rytířského sálu. Obnova a restaurování historických omítek a malířské výzdoby, Praha 2021 (uloženo v Archivu NPÚ, ÚOP středních Čech).

Miloslav Marshal – Jiří Kořenek, Zámek – Brandýs nad Labem – kaple. Restaurátorská zpráva, Praha 1995 (uloženo v Archivu NPÚ, ÚOP středních Čech).

Milada Vilímková – Marie Heroutová, Brandýs nad Labem. Stavebně historický průzkum, Praha 1983, (uloženo v Archivu NPÚ, ÚOP středních Čech).

Tomáš Záhoř – Peter Stirber, Restaurátorský průzkum vybraných prostor zámku v Brandýse nad Labem, Praha 1998 (uloženo v Archivu NPÚ, ÚOP středních Čech).

Tomáš Záhoř – Peter Stirber – Oldřich Hejtmánek, Písemná a obrazová zpráva o restaurování renesanční sgrafitové výzdoby. Zámek v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, Praha 1998 (uloženo v Archivu NPÚ, ÚOP středních Čech).

Autoři záznamu
Jan Fiřt