Projekt Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě byl zahájen v roce 2018 v rámci programu NAKI (Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity) Ministerstva kultury České republiky. Jeho ústředním cílem bylo komplexní zpracování renesančního a manýristického štukatérství v období od poloviny 16. století do roku 1620 v současných hranicích České republiky, jež bylo v rámci ochrany kulturního dědictví i umělecko-řemeslné praxe značně podhodnoceno. Bádání proběhlo formou mezioborového výzkumu založeného na spolupráci odborníků z humanistických vědních disciplín, specialistů na péči o památky, restaurátorů a s podporou přírodovědného sektoru. Katalogizace umělecky hodnotných štukových děl na území ČR se stala východiskem pro syntetické zpracování uměleckohistorického i technologického vývoje štukatérství na našem území a zařazení do středoevropského kontextu. Informace získané analýzou pramenů a literatury, starších restaurátorských dokumentací, fotografií a jiných záznamů doplnily poznatky z terénního výzkumu, jež napomohly při analýze zásahů do zkoumaných štukatérských děl a jejich oprav. Zapojení restaurátorů a technologů přineslo doplňující a mnohdy zcela unikátní informace k výtvarnému, řemeslnému a materiálovému provedení štukových děl. Na základě těchto poznatků by bylo možné vytvářet kopie a opravy štukových děl v souladu s tradičními technologickými postupy a s použitím historicky adekvátních materiálů. 

(více)

Projekt Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě byl zahájen v roce 2018 v rámci programu NAKI (Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity) Ministerstva kultury České republiky. Jeho ústředním cílem bylo komplexní zpracování renesančního a manýristického štukatérství v období od poloviny 16. století do roku 1620 v současných hranicích České republiky, jež bylo v rámci ochrany kulturního dědictví i umělecko-řemeslné praxe značně podhodnoceno. Bádání proběhlo formou mezioborového výzkumu založeného na spolupráci odborníků z humanistických vědních disciplín, specialistů na péči o památky, restaurátorů a s podporou přírodovědného sektoru. Katalogizace umělecky hodnotných štukových děl na území ČR se stala východiskem pro syntetické zpracování uměleckohistorického i technologického vývoje štukatérství na našem území a zařazení do středoevropského kontextu. Informace získané analýzou pramenů a literatury, starších restaurátorských dokumentací, fotografií a jiných záznamů doplnily poznatky z terénního výzkumu, jež napomohly při analýze zásahů do zkoumaných štukatérských děl a jejich oprav. Zapojení restaurátorů a technologů přineslo doplňující a mnohdy zcela unikátní informace k výtvarnému, řemeslnému a materiálovému provedení štukových děl. Na základě těchto poznatků by bylo možné vytvářet kopie a opravy štukových děl v souladu s tradičními technologickými postupy a s použitím historicky adekvátních materiálů. 

 

Projekt byl ukončen v prosinci roku 2022. V jeho rámci vzniklo mnoho výstupů obohacujících bázi současných poznatků k dané skupině památek. O rozmanitosti fenoménu štuku se lze přesvědčit v této databázi, která shromažďuje výsledky topografického mapování štukových památek provedeného na území Čech, Moravy a českého Slezska. Vzniklé záznamy s podrobnou fotodokumentací štukových památek, bez omezení přístupné odborné i laické veřejnosti, jsou v některých případech doplněny o výjimečné informace získané mezioborovým výzkumem, rešerší pramenů a literatury, analýzou starších restaurátorských dokumentací, fotografií a v neposlední řadě vlastními terénními i restaurátorskými průzkumy. Katalogizace umělecky hodnotných děl se stala východiskem pro přípravu knižní monografie, distribuované od počátku roku 2023. Její základ tvoří katalog vybraných štukových objektů, kterému předcházejí syntetické kapitoly shrnující technologické a uměleckohistorické poznatky získané výzkumem.

 

Některé specifické otázky byly v rámci projektu podrobněji zpracovány ve dvou památkových postupech a odborné metodice. Památkové postupy detailně zpracovávají samotné téma průzkumu štukových děl (Komplexní přístup k průzkumu štukových děl, na příkladu vytlačovaných štukatur) a téma pozlacování štukových děl, které má díky charakteru štukového podkladu svoje výrazná specifika (Tradiční postupy zlacení štukových děl a omítek). Metodika Památkové hodnocení uměleckých štuků představuje téma štukových památek z hlediska památkové péče a definuje jejich hodnotový rámec nezbytný při jejich ochraně a restaurování. Dalšími důležitými výstupy jsou články v odborných periodicích zaměřené na nejrůznější aspekty zkoumané problematiky (např. monotematické číslo časopisu Zprávy památkové péče 3-4/2020, články v časopisech Umění, Průzkumy památek, příspěvky ve sborníku Epigraphica et Sepulcralia). Poznatky byly také prezentovány na také z mnoha pracovních setkání a workshopech uskutečněných v rámci projektu, ale další jsou plánovány i po jeho ukončení. V říjnu 2022 byla v rámci projektu uspořádána mezinárodní konference Rennaisance and Mannerist stucco north of the Alps – internal and external ties, contexts abd correlations v Praze, jejímž cílem bylo rozšířit a prezentovat témata k fenoménu štukatérství v širším středoevropském kontextu.

 

Sdílení a prezentace výsledků projektu na různých úrovních cílových uživatelů, kterými jsou čeští i zahraniční badatelé, restaurátoři, pracovníci památkové péče, architekti, majitelé a správci, ale i návštěvníci památek, či lokální patrioti, zůstává velkým úkolem do budoucna. Šíření poznatků k tématu renesančního štuku chceme podporovat i nadále, a to především v širších souvislostech střední Evropy, při řešení specifických témat nebo při praktických workshopech.

(méně)