Zuzana Křenková, Zámek Vičice, Schodiště, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/961, vyhledáno 27. 3. 2023.
Zámek Vičice, Schodiště(č. 961)
Dekorativní štuková výzdoba klenby schodiště a podesty
Památkově chráněno, č. úskp: 23634/5-830, Památkový katalog
Umístění
Schodiště v jižní části zámku
Březno, zámek Vičice, klenba horního ramene schodiště (Pavel Waisser, 2022)
Anotace
Vznik šlechtického sídla ve Vičicích můžeme datovat až do samého konce 16. a počátku 17. století. Do té doby se vlastnicky rozdělená ves postupně dostala do rukou rodu Štampachů, kteří zde vybudovali nové sídlo. Stavba byla nejspíše zahájena již za Linharta Štampacha, finální etapu výstavby objektu, která dala stavbě pozdně renesanční charakter, lze ale spíše spojit až s aktivitou jeho syna Jana Jindřicha. Během druhé stavební periody, realizované ve druhém desetiletí 17. století, získal interiér jižní části stavby štukovou výzdobu. Vytlačovaný štukový dekor v objektu realizovala dílna, která byla činná i na několika jiných stavbách regionu. Doložena je zhruba ve stejné době na další štampachovské stavbě zámku v Ahníkově a na zámcích v Prunéřově a Klášterci nad Ohří.
Kraj
Ústecký
Okres
Chomutov
Obec
Březno
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Vičice 1 Březno/995/1
Datace
Druhé desetiletí 17. století (?)
Charakter díla
dekorativnívegetabilní, dekorativníornamentální
Technika štuku
Vytlačovaný štuk
Povrchové úpravy
polychromie
stávající stav
Štukové reliéfy obou schodišťových ramen a podesty jsou opatřeny žlutým nátěrem. Zatímco u horního ramene je žluté i pozadí zrcadel klenby, u spodního je u okrajových polí provedeno v modré barvě. Dekor klesající valené klenby pod schodišťovým ramenem je opatřen bílým monochromním nátěrem.
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Uměleckohistorický popis

Vznik venkovského šlechtického sídla ve Vičicích můžeme datovat až do samého konce 16. a počátku 17. století. Do té doby se vlastnicky rozdělená ves postupně dostala do rukou jediného rodu. Část obce koupil Linhart Štampach starší roku 1591. Na počátku 17. století získal další část vsi, ale teprve Linhartův syn Jan Jindřich Štampach v roce 1614 koupil poslední díl. Ani v jednom z deskových zápisů se neuvádí tvrz či jiné šlechtické sídlo, a tak lze předpokládat, že zámeček vznikl až za vlastnictví Štampachů. Přesné datum stavby není z pramenů známé. Literaturou uváděný rok 1598  (Anděl 1984, s. 509) je opisem datace novodobě provedené na štítu stavby, která nebyla potvrzena žádnými prameny. Je možné, že stavba byla zahájena již za Linharta Štampacha, hlavní etapu výstavby objektu, která dala stavbě pozdně renesanční charakter, lze ale spíše spojit až s aktivitou Jana Jindřicha (Sedláček 1923, s. 140). Vičice byly jeho hlavním sídlem až do roku 1618, kdy po smrti bratra Jana Rejcharta získal Mašťov a Kornhuaz a přesunul se na jeden z těchto objektů.

Dvě odlišné renesanční stavební periody, nejspíše těsně po sobě následující, byly identifikovány i během průzkumu stavby (Vlček – Novosadová 1990). Počáteční etapa, se kterou lze spojit základní půdorysný rozvrh stavby, ani nemusela být zcela dokončena, když na ni navázala fáze druhá, která stavbu výrazně umělecky zhodnotila. Interiér jižní části sídla získal bohatou štukovou výzdobu, která umožňuje etapu datovat do druhého desetiletí 17. století. Štukatury v objektu realizovala dílna, která byla činná i na několika jiných stavbách regionu. Doložena je zhruba ve stejné době na další štampachovské stavbě zámku v Ahníkově a na zámcích v Prunéřově a Klášterci nad Ohří. Jednotnou dílenskou příslušnost jednoznačně potvrzují formy pro provedení dekorativních, ale i složitých zoomorfních a figurálních štukatur, které se opakují napříč všemi jmenovanými objekty.

Vičický zámek byl luteránovi Janu Jindřichovi po bělohorské prohře konfiskován spolu s dalšími statky. V roce 1623 dostal Vičice do zástavy Jaroslav Bořita z Martinic, od něho je koupil jeho zeť Florian Ždárský ze Žďáru. Za Martiniců během 18. století byl zámek stavebně upraven. Současnou podobu mu pak vtiskly úpravy v 1. polovině 19. století a v roce 1929. Přes znatelné stavební změny, které se výrazně dotkly exteriéru i interiéru objektu, lze podobu renesančního sídla alespoň částečně rekonstruovat.

Základní dispozici dvoupodlažní stavby tvoří střední obdélné křídlo, ke kterému se ze severu a jihu připojují krátké boční trakty v nárožích doplněné o polygonální věžice. Nevelký objekt spojený s hospodářským dvorem mohl být v době výstavby zamýšlen jako lovecký zámeček. V dispozici stavby bylo od počátku zřetelné oddělení hospodářské části na severu od obytné, která byla soustředěna v jižní části budovy. Dělícím prvkem bylo štukem vyzdobené schodiště přístupné krátkou chodbou v obou podlažích. Místnosti situované na jih od komunikačních prostor měly reprezentativní charakter a byly v přízemí i patře vyzdobeny štukovou dekorací. V obou podlažích šlo o čtveřici prostor přístupných z chodby – místnost na čtvercovém půdoryse při schodišti a tři prostory v jižním příčném křídle zámku. Štukatury dekorovaly rovněž interiér nárožních věžic na severu i jihu. Štukový dekor se nezachoval ve všech prostorách. Ztráty jsou patrné jak v přízemí, tak v patře, kde byly stropní konstrukce z části změněny a prostory byly výrazněji barokně upraveny. O funkčním využití zámeckých interiérů zámku informuje inventář, který vznikl bezprostředně pro konfiskaci štampachovského panství v roce 1622 (Balašová 2005, s. 134). Interpretace záznamů je však poněkud obtížná.

Dvouramenné schodiště do patra budovy není umístěno v ose hlavního vstupu do budovy. Do chodby v přízemí se otevírá plným obloukem. Valenou klenbu obou ramen po obvodu rámují lišty s listovým dekorem. Štukové pásky s listy vymezují i zrcadla propojená lištami a umístěná ve vrcholnici klenby. Centrální kruhové pole dekoruje reliéf s kyticí v široké váze a dvě postranní polokruhová zrcadla kytice v baňatých vázách. Stejný dekor je užit i na klesající valené klenbě pod schodišťovým ramenem, vymezené vůči chodbě valeným pasem na přízedním okoseném pilířku. Kytice v centrálním kruhovém poli zde však chybí.  Podesta schodiště je řešena podobně jako chodba v přízemí. Dvě pole styčných lunet dekorují štukové lišty s florálním dekorem na hranách výsečí, v jejich patě i při obvodu klenebních oblouků na stěně. Stěny podesty jsou prolomeny dvojicí nik překlenutých konchou.

Fotodokumentace současného stavu
Březno, zámek Vičice, klenba spodního ramene schodiště (Pavel Waisser, 2022)
Březno, zámek Vičice, klenba spodního ramene schodiště (Pavel Waisser, 2022)
Březno, zámek Vičice, klenba spodního ramene schodiště (Pavel Waisser, 2022)
Březno, zámek Vičice, klenba spodního ramene schodiště, (Pavel Waisser, 2022)
Březno, zámek Vičice, klenba podesty schodiště (Pavel Waisser, 2022)
Březno, zámek Vičice, klenba podesty schodiště (Pavel Waisser, 2022)
Březno, zámek Vičice, klenba podesty a horního ramene schodiště (Pavel Waisser, 2022)
Březno, zámek Vičice, stoupající klenba pod schodištěm (Pavel Waisser, 2022)
Březno, zámek Vičice, stoupající klenba pod schodištěm (Pavel Waisser, 2022)
Březno, zámek Vičice, stoupající klenba pod schodištěm (Pavel Waisser, 2022)
Literatura

Jaroslaus Schaller, Topographie des Königreichs Böhmen VII, Saatzer Kreis, Praha 1787, s. 66.

Johann Gottfried Sommer, Das Königreich Böhmen, XIV, Saatzer Kreis, Praha 1846, s. 186.

August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze království Českého, XIV. Litoměřicko a Žatecko, Praha 1923, s. 140.

Rudolf Anděl, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve SlezskuSvazek III. Severní Čechy, Praha 1984, s. 509.

Emanuel Poche, Umělecké památky Čech IV., Praha 1989, s. 225.

Michaela Balášová, Kultura luterské šlechty v severozápadních Čechách na příkladu Štampachů ze Štampachu, in: Ústecký sborník historický 2005, Ústí nad Labem 2005, s. 121–153.

Prameny

NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, Pavel Vlček – Olga Novosadová, Vičice, zámek, stavebně historický průzkum, SÚRPMO Praha 1990.

Autoři záznamu
Zuzana Křenková