Robert Gája, dům U zlatého supa - Praha Staré Město, vstupní síň, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/950, vyhledáno 27. 3. 2023.
dům U zlatého supa - Praha Staré Město, vstupní síň(č. 950)
dekorativní štuková výzdoba klenby vstupní síně
Památkově chráněno, č. úskp: 38651/1-309, Památkový katalog
Umístění
vstupní síň měšťanského domu
Praha, dům U zlatého supa, vstupní hala (fotoarchiv NPÚ, ÚOP v Praze, I. Maleček 1987)
Anotace
Měšťanský dům při Celetné ulici pochází z již konce 13. století, v druhé polovině 14. století byl rozšířen do dnešní podoby. Dům prošel větší renesanční přestavbou krátce po roce 1600 za Švihovských z Rýzmberka, kterým dům patřil od roku 1598 až do pobělohorských konfiskací. Z této doby pochází monumentální vstupní hala se štukovou výzdobou klenby. Jednoduchá renesanční hřebínková klenba se nachází i v levé části přízemí.
Kraj
Hlavní město Praha
Okres
Praha
Obec
Praha
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Celetná 563 Praha/559
Datace
po roce 1600
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativníornamentální
Technika štuku
tažený a vytlačovaný štuk
Materiálová skladba štuku
patrně maltový štuk
Povrchové úpravy
polychromie
Původní polychromie nezjištěna, současná úprava s šedivými plochami a zlatým perlovcem nebyla schválena orgány státní památkové péče - realizováno před rokem 2019.
Původnost
Nelze posoudit
Uměleckohistorický popis

Necková klenba máshausu s koutovými výsečemi a třemi zrcadly v podobě kvadrilobů. Uvnitř dvou kvadrilobů se dochovaly paprskovité štukové terče. Hřebínky klenby, rámy a kvadriloby jsou zvýrazněny plochými štukovými žebry lemovanými perlovcem. Po stranách meziklenebního pasu dělícího vstupní síň na dvě nestejné poloviny jsou štukové motivy vejcovce a perlovce. Klenba je vložená do staršího průjezdu na západní straně při parcelní zdi je nesená přístěnnými pilíři. Vznikla patrně někdy po roce 1600. Dům byl zásadním způsobem přestavěn po poškození v roce 1945. Klenba sítě však byla zachována a restaurována během přestavby domu pro Univerzitu Karlovu architektem Jaroslavem Fragnerem v letech 1956–1963 kdy by prostor síně znovu zcelen po odstranění vestaveb.

Fotodokumentace současného stavu
Praha, dům U zlatého supa, vstupní síň (archiv NPÚ ÚOP v Praze, I. Rusoová 2005)
Praha, dům U zlatého supa, vstupní síň (archiv NPÚ ÚOP v Praze, I. Rusoová 2005)
Praha, dům U zlatého supa, čp. 563, Staré Město, U Zlatého Supa, vstupní síň (Robert Gája 2022)
Praha, dům U zlatého supa, čp. 563, Staré Město, U Zlatého Supa, vstupní síň (Robert Gája 2022)
Praha, dům U zlatého supa, čp. 563, Staré Město, U Zlatého Supa, vstupní síň (Robert Gája 2022)
Praha, dům U zlatého supa, čp. 563, Staré Město, U Zlatého Supa, vstupní síň, pohled k jihu (Robert Gája 2022)
Praha, dům U zlatého supa, čp. 563, Staré Město, U Zlatého Supa, vstupní síň, pohled k severu do Celetné (Robert Gája 2022)
Praha, dům U zlatého supa, čp. 563, Staré Město, U Zlatého Supa, vstupní síň (Robert Gája 2022)
Praha, dům U zlatého supa, čp. 563, Staré Město, U Zlatého Supa, vstupní síň (Robert Gája 2022)
Praha, dům U zlatého supa, čp. 563, Staré Město, U Zlatého Supa, vstupní síň (Robert Gája 2022)
Praha, dům U zlatého supa, čp. 563, Staré Město, U Zlatého Supa, vstupní síň (Robert Gája 2022)
Praha, dům U zlatého supa, čp. 563, Staré Město, U Zlatého Supa, vstupní síň (Robert Gája 2022)
Praha, dům U zlatého supa, čp. 563, Staré Město, U Zlatého Supa, vstupní síň (Robert Gája 2022)
Praha, dům U zlatého supa, čp. 563, Staré Město, U Zlatého Supa, vstupní síň (Robert Gája 2022)
Praha, dům U zlatého supa, čp. 563, Staré Město, U Zlatého Supa, vstupní síň (Robert Gája 2022)
Praha, dům U zlatého supa, čp. 563, Staré Město, U Zlatého Supa, vstupní síň (Robert Gája 2022)
Literatura

Václav Líva, Studie o Praze pobělohorské III, Praha 1935, s. 10.

Emanuel Poche a kol, Praha na úsvitu nových dějin (čtvero knih o Praze), Praha 1988, s. 122–123.

 

Prameny

M. Heroutová – A. Jarošová – D. Líbal – D. Vitvarová, Čp. 563, Staré Město, stavebně historický průzkum, Praha SÚPRMO 1960, strojopis.

Josef Holeček - Miroslav Kroulík - Natálie Oweyssi, Dílčí SHP domů čp. 563/I a 564/I, Celetná 22 a 24, Praha 1, Staré Město, Praha 2019, strojopis.

Autoři záznamu
Robert Gája

dům U zlatého supa - Praha Staré Město obsahuje tato díla: