Robert Gája 2022, Dům U tří andělů - Praha, místnost v 1. patře, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/949, vyhledáno 26. 3. 2023.
Dům U tří andělů - Praha, místnost v 1. patře(č. 949)
štuková výzdoba stropů 1. patra do ulice
Památkově chráněno, č. úskp: 44504/1-67, Památkový katalog
Umístění
klenba v prvním patře, ve východní části uličního traktu
Praha, Dům U tří andělů, klenba místnosti v 1. patře v roce 1988 (I. Maleček, fotoarchiv NPÚ, ÚOP v Praze)
Anotace
Dvoupatrový renesanční dům byl vybudován spojením dvou starších domů po roce 1600 patrně za Antonína Roliarta de Urville. Ve dvoře je arkádová lodžie s toskánskými sloupy. V prvním patře domu se na klenbách nachází štuková žebra na hranách výsečí, uprostřed klenby je štuková rozeta v kosodélníkovém rámu.
Abstract
The two-story Renaissance house was built by joining two older houses after 1600, probably during the reign of Antonín Roliart de Urville. In the courtyard is an arcaded loggia with Tuscan columns. On the first floor of the house, the vaults have stucco ribs on the edges of the sections, in the middle of the vault there is a stucco rosette in a rhombus frame.
Kraj
Hlavní město Praha
Okres
Praha
Obec
Praha
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Karlova 149 Praha/109
Datace
1. dvacetiletí 17. století
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativníornamentální
Technika štuku
vytlačovaný štuk z forem
Materiálová skladba štuku
neověřeno
Povrchové úpravy
polychromie
byla obnovena patrně původní polychromie při poslední obnově v 80. letech.
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Uměleckohistorický popis

V prvním patře domu, v uličním traktu, je místnost zaklenutá na dvě pole valené křížové klenby se štukovými žebry. Štuková žebra lemují hranu výsečí a tvoří také meziklenební žebra, která se stýkají v centrálním kosodélníkovém zrcadle. Žebro mají jednotný profil: uprostřed točenicový pás a po stranách perlovec. Centrální rozeta v zrcadle má tvar kola. Kruh tvoří žebro zdobené perlovcem a 12 štukových loukotí trojúhelníkového tvaru střídavě směřujících od a do středu má rostlinný dekor. Náboj tvoří štuková růžice. 

Fotodokumentace současného stavu
Dům U Tří andělů, 1. patro, Booking.com listopad 2022
Dům U Tří andělů, 1. patro, Booking.com listopad 2022
Dům U Tří andělů, 1. patro, Booking.com listopad 2022
Historické zásahy / opravy

Místnost byla patrně od 19. století rozdělenou na dvě části příčkou (Beisetzer - Stach 1958; Štochl 2014, s. 30 a 37). Obě části místnosti byly zaklenuté valenou výsečovou klenbou s hřebínky. Historická fotografie z archivu NPÚ ÚOP PR z roku 1976 zachycuje nálezovou situaci po objevení centrálního štukového kola. Ze snímku je patrné, že strop byl přeštukován tak, že byly zakryty všechny původní profilované štukové články. Při přestavbě objektu pro Správu státního diplomatického servisu v letech 1984 až 1987 (Štochl 2014, s. 20-21, 42) došlo k restaurování a obnově původního renesančního stavu, což zachycuje úvodní fotografie z roku 1988. V uličním traktu 1. patra byla jídelna a bar diplomatického klubu. Po roce 1989 sloužila místnost krátce jako kancelář a později se stala součástí prodejny v přízemí. Poslední adaptace pro apartmánové bydlení byla realizována po roce 2014 (Faber Projekt) a respektuje řešení s obnovenou štukovou klenbou z roku 1987. Restaurátorské zprávy nejsou na NPÚ ÚOP PR k dispozici.

 

Literatura

Emanuel Poche a kol., Praha na úsvitu nových dějin (čtvero knih o Praze): architektura, sochařství, malířství, umělecké řemesloPraha 1988, s. 123.

Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město a Josefov, Praha 2000, s. 183.

 

Prameny

Josef Teige, Základy starého místopisu Pražského, Staré Město I, Praha 1910, s. 786-788.

A. Beisetzer - E. Stach, Stavebně historický průzkum Prahy, Čp. 149/I, U Pávů, Staré Město, SÚRPMO Praha 1958.

Karel Štochl, Doplňující stavebně historický průzkum, čp. 149, Staré Město, Karlova 21, Praha 2014.

Autoři záznamu
Robert Gája 2022

Dům U tří andělů - Praha obsahuje tato díla: