Josef Faltičko, Zámek Třemešek, místnost v přízemí 5, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/942, vyhledáno 26. 3. 2023.
Zámek Třemešek, místnost v přízemí 5(č. 942)
geometrický dekor
Památkově chráněno, č. úskp: 30576/8-1069, Památkový katalog
Umístění
přízemí zámku
Dolní Studénky, zámek Třemešek, klenba v přízemí severní části zámku při rizalitu (Pavel Waisser, 2021)
Anotace
Sídlo Jana Bukůvky z Bukůvky bylo dokončeno v roce 1587. Z této doby se dochovala štuková výzdoba celkem pěti kleneb v přízemí v podobě vpadlých geometrických obrazců. Povrch je opatřen monochromním bílým nátěrem.
Abstract
This residence of Jan Bukůvka of Bukůvka was finished in 1587. The stucco decoration preserved from those days can be found on five vaults on the ground floor (in the form of sunken geometric motifs). The surface was coated with monochrome white paint.
Kraj
Olomoucký
Okres
Šumperk
Obec
Dolní Studénky
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Králec 3 Dolní Studénky/st. 4
Datace
kolem 1587
Charakter díla
dekorativnígeometrický
Technika štuku
vpadlé výplně
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Uměleckohistorický popis

Zámek Třemešek je dvoupatrová budova o devíti okenních osách v průčelí a třech po stranách, krytá nízkou valbovou střechou, a její ústřední část je vyvýšena o jedno patro s drobnou vížkou. Renesanční zámek Jana Bukůvky z Bukůvky byl dokončen v roce 1587 (Polách 2014, s. 39). Původně se jednalo o patrový objekt s lunetovou římsou, završený věžičkou. Druhé a třetí patro včetně vížky vznikly až v rámci historizující přestavby (1857–1861), která dala zámku současný vzhled (Polách 2014, s. 134–135). Ve druhé polovině minulého století byl objekt nevhodně adaptován pro účely internátu zemědělského učiliště (Polách 2014, s. 167) a po požáru roku 2018 je nyní nově zrestaurován. Nejcennějším dochovaným prvkem je pozdně renesanční pískovcový portál s postavami Jana Bukůvky z Bukůvky a jeho manželky Ester Syrakovské z Pěrkova (Polách 2014, s. 39–41). 

Renesanční štuková výzdoba se dochovala v přízemí zámku. V severní části přízemí se nacházejí čtyři místnosti. Místnost v severozápadním nároží je zaklenuta neckovou klenbou, která je však od 80. let minulého století překryta sádrokartonovým podhledem. Dokumentace stavby žádnou výzdobu nezmiňuje a kvůli současnému stavu nejsme ani schopni její existenci ověřit. Poslední severní místnost při průjezdu je zaklenuta valenou klenbou s výsečemi, jejichž hrany zvýrazňují štuková žebra, vycházející z římsových konzol. Z těch vybíhá také lišta vedoucí k pásu jednoduchých kazet podél vrcholnice. Na každém konci tohoto pásu se nachází polorozetka (Šelemba 2016, s. 14, 16–17, 19, 22).

Štuková výzdoba zámku Třemešek nevyniká nad běžný rámec dobové produkce. Je velmi blízká štukaturám východního křídla zámku v Bučovicích a Schwanzova domu v Brně, které vznikly v přibližně stejném období, a lze se tak domnívat, že se zřejmě jednalo o tutéž dílnu. Z restaurátorských průzkumů nebyly ani v jedné z místností nalezeny stopy po renesanční malířské výzdobě. Odhalena byla pouze nejstarší jednovrstvá vápenná omítka s hnědo-šedým nátěrem na povrchu. Štuková výzdoba byla restaurována v souladu s doporučeními Národního památkového ústavu.

Fotodokumentace současného stavu
Dolní Studénky, zámek Třemešek, klenba v přízemí severní části zámku při rizalitu (Pavel Waisser, 2021)
Dolní Studénky, zámek Třemešek, klenba v přízemí severní části zámku při rizalitu - detail (Pavel Waisser, 2021)
Historické zásahy / opravy

Nevhodné úpravy z 20. století

Literatura

Drahomír Polách, Historie zámku a panství Třemešek, Štíty 2014.

Jaroslava Šubrtová, Zámek Třemešek u Šumperka v šestnáctém a první polovině sedmnáctého století (diplomová práce), Historický ústav FF UJEP, Brno 1984.

Prameny

Michal Šelemba, Orientační restaurátorský průzkum v interiéru a na fasádě zámku Třemešek u Šumperka, Žatec 2016. (Spisovna NPÚ ÚOP Olomouc – pracoviště Šumperk)  

Autoři záznamu
Josef Faltičko