Pavla Mikešová, Letohrádek Hvězda, sál Cheiróna, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/875, vyhledáno 31. 3. 2023.
Letohrádek Hvězda, sál Cheiróna(č. 875)
Štuková výzdoba kleneb 13 sálů v přízemí letohrádku.
Památkově chráněno, č. úskp: 115, Památkový katalog
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Cheiróna, štuková výzdoba klenby (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Anotace
Štuková výzdoba dekorace letohrádku Hvězda je mimořádně kvalitní a svým rozsahem ojedinělou realizací v českém uměleckém prostředí. Celé přízemí stavby, respektive její klenba, je dekorováno štukovými reliéfy, jejichž množství a variace nemají obdoby ani u jiných evropských loveckých zámků. V šesti sálech „zasvěcených“ Aeneovi, Dianě, Saturnovi, Cheirónovi, Merkurovi a Jupiterovi a v šesti chodbách věnovaných Atalantě, Minervě, Neptunovi, Venuši, Kleopatře a Martovi se nabízí pohled na známé příběhy z antické mytologie a historie. Ty jsou doplněny zoomorfními motivy ptáků, ryb, domácích zvířat, bezpočtem karyatid, hermů a atlantů, beraních hlav, maskaronů, putti, mořských kentaurů, tritonů a akantových rozvilin. Bohatá dekorace byla realizována v letech 1556 až 1560 pod vedením italského štukatéra Antonia Brocca, kterého do Čech pozval inventor a stavebník letohrádku, místodržící Ferdinand II. Tyrolský (1529–1595). O neobyčejně kvalitním provedení štukové výzdoby ve Hvězdě svědčí také její dobrý technický stav, který díky restaurátorským zásahům Karla Fialy a Pavla Janáka můžeme obdivovat i dnes.
Abstract
The stucco decoration of the Star Summer Palace is of exceptional quality and its scope is a unique realization in the Czech artistic environment. The entire ground floor of the building, or rather its vault, is decorated with stucco reliefs, the number and variations of which are unparalleled in other European hunting lodges. The six halls "dedicated" to Aeneas, Diana, Saturn, Cheiron, Mercury, and Jupiter, and the six corridors dedicated to Atalanta, Minerva, Neptune, Venus, Cleopatra, and Martus offer a view of well-known and lesser-known stories from ancient mythology. These are complemented by zoomorphic motifs of birds, fish, domestic animals, countless caryatids, hermit and giants, ram's heads, mascarons, putti, marine centaurs, tritons and acanthus. The rich decoration was realized in the years 1556 to 1560 under the leadership of the Italian stucco artist Antonio Brocco, who was invited to Bohemia by the inventor and builder of the Summer Palace, Archduke Ferdinand II of Tyrol (1529–1595). The exceptionally high-quality stucco decoration in the Star Summer Palace is also evidenced by its good technical condition, which we can admire even today thanks to the restoration work of Karel Fiala and Pavel Janák.
Kraj
Hlavní město Praha
Okres
Praha
Obec
Praha
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Praha/1222
Datace
1556 až 1560
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
Antonio Brocco
Charakter díla
figurální, dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní, dekorativnízoomorfní
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Uměleckohistorický popis

viz. záložka Letohrádek Hvězda (záznam č. 990)

Fotodokumentace současného stavu
Praha, Letohrádek Hvězda (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Cheiróna, jihozápadní strana (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Cheiróna, severovýchodní strana (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Cheiróna, štuková výzdoba klenby (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Cheiróna, štukový centrální výjev s motivem Cheiróna (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Cheiróna, štukový reliéf Cheirón (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Cheiróna, štukový reliéf dvou gryfů (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Cheiróna, štukový reliéf dvou gryfů (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Cheiróna, štukový reliéf s motivem mořského kentaura unášejícího nereidku (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Cheiróna, štukový reliéf maskaronu (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Autoři záznamu
Pavla Mikešová