Robert Gája, Vysoká synagoga – Praha, klenba synagogy, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/806, vyhledáno 27. 3. 2023.
Vysoká synagoga – Praha, klenba synagogy(č. 806)
Renesanční kupolová výsečová klenba ozdobená sítí štukových žeber na hranách volut a na kopuli a také zlacenými rosetami.
Památkově chráněno, č. úskp: 44412/1-460, Památkový katalog
Umístění
Tzv. Vysoká synagoga je umístěna v 1. patře přístavby židovské radnice (přímé propojení s radnicí bylo při mladších přestavbách zazděno). Jedná se o centrální prostor zaklenutý valenou kupolovou klenbou.
Praha, Vysoká synagoga, centrální část kupole po odstranění hlinkových nátěrů 1974 (Závěrečná fotodokumentace, ŠTUKO 1979, Šantl – Soukup)
Anotace
Jedná se o centrální prostor zaklenutý valenou výsečovou klenbou. Systém zaklenutí připomíná synagogu rovněž centrální dispozice v polské Zamosći z doby kolem roku 1620. Renesanční kupolová klenba je ozdobená štukovými žebry a zlacenými rosetami v klenebních polích. Po požáru v roce 1689 byly záklenky oken upraveny z lomených na půlkruhové. Výzdoba stěn přízedními štukovými pilastry a jónskými a korintskými hlavicemi a schodiště pochází až z doby po roce 1883. Východní průčelí bylo zakryto domem až v rámci asanace Josefova v roce 1907.
Kraj
Hlavní město Praha
Okres
Praha
Obec
Praha
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Červená 101 Praha/2
Datace
poslední čtvrtina 16. století – podle kroniky Davida Ganse nechal postavit Mordechaj Maisel v roce 1568. Synagoga ve stávajícím rozsahu byla vybudována patrně až po roce 1577. Krčálová, 1974, s. 34 a Preiss, 1986, s. 105 připisovali Pankraciu Roderovi, který stavěl radnici před r. 1590
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní
Technika štuku
tažená maltová žebra zdobená na hranách vytlačovanými motivy perlovce, ručně modelované nalepované štukové rosety.
Materiálová skladba štuku
maltová štuková žebra potaženým jemnou vrstvou štuku nebo rovnou nátěrem, materiál roset neznámý
Povrchové úpravy
polychromie
stávající stav
Rozety zlacené po poslední restaurátorské obnově v roce 1979. Polychromie žeber od roku 1979 v šedivém odstínu. Průzkumy odhalily na stěnách fragmenty dekorativní vegetabilní malby z 16.–17. století.
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Uměleckohistorický popis

Renesanční kupolová klenba s výsečemi je ozdobená na hranách lunet i na kupoli taženými maltovými žebry s vytlačovaným perlovcovým dekorem na hranách a zlacenými rosetami v klenebních kápích i ve středu štukového zrcadla v centru kupole. Kupolová klenba překlenuje centrální prostor, výseče (vždy 3 na každé straně) respektují nepravidelnosti půdorysu a schránku na tóru na východní straně. Žebra mají tvar pásku podloženého po stranách oblouny a perlovcovým dekorem po stranách. Přístěnná žebra při čelech lunet tvoří pletenec rámovaný opět perlovým páskem. Ústřední zrcadlo má větší motiv perlovce i na pásku vedle subtilnějšího motivu perlovce po stranách žebra. Průběžná štuková římsa je podle průzkumů ze 70. let 20. století patrně úplně novodobá stejně jako kompozitní hlavice a pilastry, které pocházejí podle SHP z roku 1993 až z doby přestavby v souvislosti se zazděním východních oken při přístavbě sousedního domu v Pařížské ulici v roce 1907. Renesančně působí pouze kladí s rosetou pod koutovou jónskou hlavicí.

Historické zásahy / opravy

Průběžná římsa, pilastry a kompozitní a iónské hlavice pochází patrně ze začátku 20. století (SHP s. 52-53). V roce 1950 doloženy nevhodné nátěry a barevnost při restaurování interiéru synagogy (SHP, s. 23). Generální restaurátorská obnova kleneb a štuků proběhla v letech 1974 až 1979. Schránka na tóru z doby po roce 1689 restaurována v roce 1982 (UPP, s. 556).

Literatura

Pavel Preiss, Italští umělci v Praze, Praha 1986.

Jarmila Krčálová, Centrální stavby české renesance, Praha 1976. 

Pavel Vlček ed. a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Praha 1996, s. 554–556.

Pavel Vlček - Martin Ebel, čp. 101 Vysoká synagoga, čp. 250 Židovská radnice, SHP, strojopis, Praha 1993.

Prameny

Závěrečná fotodokumentace, ŠTUKO 1979, Šantl – Ing. arch. Soukup, uloženo NPÚ UOP PR, čp. 101/V - zachycuje průběh obnovy z let 1974-1979, textová část je nezvěstná.

Autoři záznamu
Robert Gája

Vysoká synagoga – Praha obsahuje tato díla: