Zdeňka Míchalová, Vojtěch Krajíček, Zámek Slatina, arkáda, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/739, vyhledáno 1. 4. 2023.
Zámek Slatina, arkáda(č. 739)
Dekorativní výzdoba stropu arkády v 1. patře zámku
Památkově chráněno, č. úskp: 19110/7-6726, Památkový katalog
Umístění
Severovýchodní křídlo zámku s otevřenou nádvorní arkádou, v prvním patře je klenba zdobená štukovými dekoracemi
Slatina, zámek, západní strana severovýchodního křídla zámku (foto Votěch Krajíček, srpen 2020).
Anotace
Štuková dekorace arkády zámečku Slatina, renesančně upraveného roku 1602, patří do stejné skupiny jako štukatury kostela v Běhařovicích a zámku Schwarzenau (Švarcenava) v Dolních Rakousích. Dekorace vytvořené technikou otiskovaného štuku v minulosti prošly neodborným opravným zásahem.
Abstract
The stucco decoration of the arcade of the Slatina Chateau, which was rebuilt in the Renaissance style in 1602, belongs to the same group as the stucco decorations of the church in Běhařovice and the Schwarzenau (Švarcenava) Chateau in Lower Austria. The decorations created by the technique of extruded stucco have undergone unprofessional repairs in the past.
Kraj
Jihomoravský
Okres
Znojmo
Obec
Slatina
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
33 Slatina/st. 26/2
Datace
1602 – Datace nad vchodem v přízemí.
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
okruh štukatérů činných na zámku ve Švarcenavě/Schwarzenau
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní
Technika štuku
vytlačovaný (otiskovaný) štuk
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Dekorace jsou opatřeny vápenným nátěrem. V některých partiích došlo ke ztrátě štukových prvků.
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
poškozeno
Uměleckohistorický popis

Výstavba zámku Slatina na počátku 17. století navázala na starší budovu tvrze z první poloviny 16. století. Pozdně renesanční úprava byla provedena za Zikmunda Volfa Jankovského z Vlašimi a jeho manželky Elišky Rájecké z Mírova, o čemž svědčí text, letopočet a rodové erby manželského páru vytesané v nadpraží vstupního portálu (ZYKMVND WOL / FF IANKOWSKY / Z WASSIMIE A // 1602 / NA SLATINE // ELISSKA RAGEC / CZKA Z MIROWA / A NA SLATINE). Ve třicátých letech 18. století došlo k úpravě areálu pro potřeby hospodářského dvora.

Zámeček tvoří jednokřídlá dvoupodlažní budova, která je ze severovýchodní strany v přízemí i patře otevřená arkádovou lodžií. V patře je arkádový ochoz zaklenutý sedmi poli valených kleneb se styčnými výsečemi, které jsou opatřeny bohatým dekorem otiskovaného štuku. Klenby jsou dekorovány pásy s vejcovcem, perlovcem a provázanými rozvilinami. Na klenebních kápích jsou otištěny dvouhlavé korunované orlice či rozety. Ty se nachází také na křížení ornamentálních pásů. Klenby vybíhají ze štukových konzolek s kartuší, ne všechny konzolky se však dochovaly. Ornamentální dekorace se zcela shodují s dekoracemi kostela v Běhařovicích, které lze odvodit od štuků v zámku Schwarzenau (Švarcenava) v Dolních Rakousích. Nade vší pochybnost jde o práci jedné lokálně činné štukatérské dílny.

Fotodokumentace současného stavu
Slatina, zámek, západní strana severovýchodního křídla zámku s arkádami (foto Votěch Krajíček, srpen 2020).
Slatina, zámek, současný stav arkád (foto Votěch Krajíček, srpen 2020).
Slatina, zámek, 1. klenební pole (foto Votěch Krajíček, srpen 2020).
Slatina, zámek, štuková konzola pod 1. klenebním polem (foto Votěch Krajíček, srpen 2020).
Slatina, zámek, rozeta v kápi 1. klenebního pole (foto Votěch Krajíček, srpen 2020).
Slatina, zámek, rozeta v kápi 1. klenebního pole (foto Votěch Krajíček, srpen 2020).
Slatina, zámek, 2. klenební pole (foto Votěch Krajíček, srpen 2020).
Slatina, zámek, 3. klenební pole (foto Votěch Krajíček, srpen 2020).
Slatina, zámek, 4. klenební pole (foto Votěch Krajíček, srpen 2020).
Slatina, zámek, středová rozeta 4. klenebního pole (foto Votěch Krajíček, srpen 2020).
Slatina, zámek, 5. klenební pole (foto Votěch Krajíček, srpen 2020).
Slatina, zámek, 6. klenební pole (foto Votěch Krajíček, srpen 2020).
Slatina, zámek, orlice v kápi 6. klenebního pole (foto Votěch Krajíček, srpen 2020).
Slatina, zámek, křížení pásových dekorů mezi 6. a 7. klenebním polem (foto Votěch Krajíček, srpen 2020).
Slatina, zámek, 7. klenební pole (foto Votěch Krajíček, srpen 2020).
Historické zásahy / opravy

Nedatovaný neodborný zásah v prvním a sedmém poli (zprava), kde došlo k lokálním ztrátám štukových dekorací. Kromě štukových dekorací jsou také opraveny chybějící omítkové vrstvy v plochách kolem štukové výzdoby. Všechny opravy byly provedeny pouze „na hrubo“ pomocí cementové malty. V sedmém poli se viditelně nachází více oprav provedených v různých období. Žádná z těchto oprav nedoplňuje chybějící štukovou výzdobu a zajišťuje zbylé fragmenty před odpadnutím.

Literatura

František Dvorský, Vlastivěda moravská. Hrotovský okres, Brno 1916, s. 269.

Zdeněk Kovářík – Zdeňka Míchalová – Renata Tišlová, Renesanční vytlačovaný štuk na příkladu památek z oblasti česko-moravsko-rakouského pomezí, Zprávy památkové péče LXXX, 2020, č. 3–4, s. 313–329.

Autoři záznamu
Zdeňka Míchalová, Vojtěch Krajíček

Zámek Slatina obsahuje tato díla: