Zdeňka Míchalová , Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec, krb ve velkém sále (Adamovo stavení), Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/721, vyhledáno 26. 3. 2023.
Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec, krb ve velkém sále (Adamovo stavení)(č. 721)
supraporta krbu s aliančními znaky
Památkově chráněno, č. úskp: 35945/3-1540, Památkový katalog
Umístění
2. patro, sál vpravo od schodů
Zámek Jindřichův Hradec, Adamovo stavení, krb (Vojtěch Krajíček, 2020)
Anotace
Žulový krb se štukovým nástavcem s aliančními znaky Adama II. z Hradce a Kateřiny z Montfortu je doložen jako dílo Antonia Cometty objednané v roce 1585. Štuk je opatřen bílým nátěrem, dílo je v dobrém stavu po opravě.
Abstract
The granite fireplace with a stucco overmantel bearing the alliance coats of arms of Adam II of Hradec and Catherine of Montfort is documented as the work of Antonio Cometta, commissioned in 1585. The work is in good condition after repair.
Kraj
Jihočeský
Okres
Jindřichův Hradec
Obec
Jindřichův Hradec
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Dobrovského 1 Jindřichův Hradec/1202
Datace
1585 – SOA Třeboň, odd. Jindřichův Hradec, fond Velkostatek Jindřichův Hradec, kart. 432, stavební záležitosti.
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
Antonio Cometta
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní, dekorativníheraldický
Technika štuku
vytlačovaný štuk, modelovaný štuk
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Původnost
Nelze posoudit
Stávající stav
dobrý
Uměleckohistorický popis

Krb je situován ve druhém patře tzv. Adamova (v pramenech též tzv. Nového) stavení, palácové stavby, jež byla založena již za Jáchyma z Hradce (1526–1565). V šedesátých letech 16. století stavbu vedl italský architekt Antonio Ericer. Po Jáchymově předčasné smrti byla výstavba přerušena a pokračovala až s mnohaletým odstupem za Adama II. z Hradce (1548–1596), který v roce 1580 uzavřel smlouvu na dostavbu s architektem Baldassarem Maggim z Arogna (†1619). Na stavbě se výraznou měrou podílel také kameník Antonio Cometta, švagr Baldassara Maggiho, v pramenech označovaný též jako Antonín Vlach (†1602), jenž vytvořil vstupní portál a u něhož byly objednány dva krby podle jeho návrhu. V SOA Třeboň, odd. Jindřichův Hradec (fond Velkostatek Jindřichův Hradec, kart. 432) se dochovala návrhová kresba krbu, která dokládá průběh zadání zakázky. Na reversu kresby se nachází přípis od objednavatele: "Tyto komíny se mi tak dobře líbí však s ním smluvte co by od nich slušného dáti bylo. Než aby se všecko od štukového kamení dělati mělo, to mi se nezdá než tak jakž mi píšete od listu co by se dělati mělo aby se dělalo."

Krb sestává z mohutných kamenných volutových konzol s kanelováním a s reliéfy lvích hlav ve spodní části. Konzoly nesou trojdílné kladí, v jehož středu je pětilistá růžice. Dvouetážový volutový nástavec dekorují štukové prvky – vpadlé pole vymezené vejcovcem, v němž se nacházejí dvě oválné kartuše se znaky Adama II. z Hradce a Kateřiny z Montfortu. V horní části, oddělené perlovcem se nachází andílčí hlava sevřená dvěma volutami. Obdobně je koncipován krb také ve Španělském sále jindřichohradeckého zámku a dva krby v letohrádku Kratochvíle, které se také pojí s prací Antonia Cometty.

Fotodokumentace současného stavu
Zámek Jindřichův Hradec, Adamovo stavení, krb (Vojtěch Krajíček, 2020)
Zámek Jindřichův Hradec, Adamovo stavení, krb, horní štukový nástavec (Vojtěch Krajíček, 2020)
Zámek Jindřichův Hradec, Adamovo stavení, krb, detail serafa v tympanonu (Vojtěch Krajíček, 2020)
Zámek Jindřichův Hradec, Adamovo stavení, krb, alianční znak Adama II. z Hradce a jeho ženy Kateřiny z Montfortu (Vojtěch Krajíček, 2020)
Zámek Jindřichův Hradec, Adamovo stavení, krb, detail rytého ornamentu (Vojtěch Krajíček, 2020)
Historické zásahy / opravy

V roce 1773 došlo k rozsáhlému požáru ve druhém patře Adamova stavení, krb je později zmíněn jako jeden z mála zařízení, které se dochovalo, stav je popsán jako "velmi otlučený" (Novák 1901, s. 80). V SHP z roku 1976 je uveden stav krbu jako "původní, opravovaný".

Literatura

Josef Hrdlička, Hrad a zámek Jindřichův Hradec, in: Michal Konečný (ed.), Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost. Renesanční aristokratická sídla v českých zemích ve správě Národního památkového ústavu, Kroměříž 2017, s. 281–303.

Jarmila Krčálová, Domenico Benedetto a Antonio Comettové v jižních Čechách, Umění XXVI, 1978, s. 33–55.

Jarmila Krčálová, Renesanční stavby Baldassara Maggiho v Čechách a na Moravě, Praha 1986, s. 53.

Jan Muk – Milada Vilímková, Ke vzniku Nového stavení jindřichohradeckého zámku, Historická Olomouc a její současné problémy 4, 1983, s. 173–180.

Josef Novák, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Jindřicho - Hradeckém, Praha 1901, s. 80.

 

Prameny

SOA Třeboň, odd. Jindřichův Hradec, fond RA pánů z Hradce, stavební registra.

Dobroslav Líbal, Milada Vilímková, Jan Muk, Jindřichův Hradec státní zámek. Stavebně-historický průzkum. Svazek II, SURPMO, Praha, 1976, s. 336.

Autoři záznamu
Zdeňka Míchalová