Zdeňka Míchalová , Kostel Nejsvětější Trojice – Jindřichův Hradec, sakristie, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/675, vyhledáno 31. 3. 2023.
Kostel Nejsvětější Trojice – Jindřichův Hradec, sakristie(č. 675)
dekorativní rámce, vytlačovaný štuk
Památkově chráněno, č. úskp: 27341/3-1707, Památkový katalog
Umístění
klenba sakristie
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, detail svorníku v podobě rozety rámované perlovcem (Vojtěch Krajíček, 2019)
Anotace
Kostel Nejsvětější Trojice situovaný na předměstí Jindřichova Hradce vznikl jako novostavba v letech 1590–1594. Důvodem výstavby bylo založení nového, nekatolického hřbitova. V sakristii se dochovala původní renesanční štuková dekorace v podobě polychromovaných dekorativních rámců s ornamenty. Stav polychromie je velmi torzální.
Abstract
The Church of the Holy Trinity, situated on the suburbs of Jindřichův Hradec, was built as a new building between 1590–1594. The reason for the building of the church was the founding of a new, non-Catholic cemetery. The sacristy preserves the original Renaissance stucco decoration in the form of polychrome decorative frames with ornaments. The condition of the polychromy is very fragmentary.
Kraj
Jihočeský
Okres
Jindřichův Hradec
Obec
Jindřichův Hradec
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Jindřichův Hradec/2493
Datace
konec 16. století
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
Kryštof Casolar
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativníantropomorfní, dekorativnízoomorfní
Technika štuku
vytlačovaný štuk
Povrchové úpravy
polychromie
stávající stav
Dekorace jsou částečně polychromované, ale původní vrstvy jsou značně zpráškovatělé a dochované torzálně.
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
poškozeno
Uměleckohistorický popis

Vznik kostela Nejsvětější Trojice v Jindřichově Hradci v letech 1590–1594 souvisí se založením nového, nekatolického hřbitova situovaného za hradbami na Novoměstském předměstí. Stavba vznikla jako kolektivní zakázka podpořená městskou radou i soukromými donátory. K významným podporovatelům stavby náležela i rodina erbovních měšťanů Čechů z Kozmáčova, která si k jižní straně presbytáře dala v roce 1597 přistavět privátní pohřební kapli a jež je spojena také renesančními úpravami domů čp. 138/I a 139/I (Hrdlička 2013, s. 240–248; Nejedlá 2013, s. 15–18). Z umělců a řemeslníků podílejících se na stavbě je jménem znám pouze kameník Kryštof Casolar, který za práci žádal městskou radu o městské právo (Novák 1901, s. 241).

Sakristie kostela zaklenutá valenou klenbou se styčnými výsečemi uchovává renesanční štukovou dekoraci v podobě dekorativních rámů doplněných andílčími hlavami. Klenba vybíhá z přízedních pilířků, pod jejichž profilovanými hlavicemi jsou otištěny pásy vejcovce a hlavy andělů. Na klenebních výbězích se nachází kruhové terčíky s osmicípými hvězdami a patrně lipovými výhonky. Hrany výsečí dekoruje perlovec, v jejich křížení se nachází drobné rozety. Ve středu klenby se nachází oválné štukové zrcadlo s odsazenými hranami tvořené vejcovcem a se čtyřmi lvími hlavičkami uvnitř.

Fotodokumentace současného stavu
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, jihovýchodní stěna sakristie (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, východní kout sakristie (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, severovýchodní stěna sakristie (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, severní kout sakristie (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, severozápadní stěna sakristie (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, západní kout sakristie (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, jihozápadní stěna sakristie (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, jižní kout sakristie (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, profilovaná římsa, vejcovec a štukový reliéf serafa na středovém pilastru jihovýchodní stěny sakristie (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, seraf na středovém pilastru jihovýchodní stěny sakristie (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, rozeta nad středovým pilastrem jihovýchodní stěny (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, seraf na východním pilastru (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, vejcovec na východním pilastru (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, rozeta nad východním pilastrem (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, seraf na jižním pilastru (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, vejcovec na jižním pilastru (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, rozeta nad jižním pilastrem (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, seraf na středovém pilastru severozápadní stěny (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, profilovaná římsa, vejcovec a štukový reliéf serafa na středovém pilastru severozápadní stěny (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, rozeta nad středovým pilastrem severozápadní stěny (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, seraf na západním pilastru (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, vejcovec na západním pilastru (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, rozeta nad východním pilastrem (foto Vojtěch Krajíček, září 2019).
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, seraf na severním pilastru (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, vejcovec na severním pilastru (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, rozeta nad severním pilastrem (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, klenba sakristie se štukovým zrcadlem (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, středové zrcadlo s vejcovcovým rámem a čtyřmi blíže neurčenými dekory (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, detail jednoho ze čtyř dekorů ve štukovém zrcadle (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, detail jednoho ze čtyř dekorů ve štukovém zrcadle (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, detail jednoho ze čtyř dekorů ve štukovém zrcadle (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, detail jednoho ze čtyř dekorů ve štukovém zrcadle (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, štukové hřebínky s perlovcovým dekorem a rozetovým svorníkem (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, detail svorníku v podobě rozety rámované perlovcem (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, štukové hřebínky s perlovcovým dekorem a rozetovým svorníkem (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice, detail svorníku v podobě rozety rámované perlovcem (Vojtěch Krajíček, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel Nejsvětější Trojice (Vojtěch Krajíček, 2019)
Literatura

Tereza Nejedlá, Kostel Nejsvětější Trojice v Jindřichově Hradci, Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska 25, 2013, s. 14–31.

Josef Novák, Soupis památek historických a uměleckých v království Českém: Politický okres Jindřicho-Hradecký, Praha1901, s. 241–250.

Emanuel Poche, Umělecké památky Čech. Svazek 1. AJ. Praha 1977, s. 618–619.

Zdeněk Kovářík – Zdeňka Míchalová – Renata Tišlová, Renesanční vytlačovaný štuk na příkladu památek z oblasti česko-moravsko-rakouského pomezí, Zprávy památkové péče 80, 2020, č. 3–4, s. 313–329.

Autoři záznamu
Zdeňka Míchalová

Kostel Nejsvětější Trojice – Jindřichův Hradec obsahuje tato díla: