Anežka Mikulcová, Stará radnice – Třeboň, Dolní síň, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/643, vyhledáno 1. 4. 2023.
Stará radnice – Třeboň, Dolní síň(č. 643)
Hřebínkové klenby s geometrickými obrazci
Památkově chráněno, č. úskp: 22622/3-2278, Památkový katalog
Umístění
Přízemí radnice (druhotně rozdělené na místnosti informačního centra, tzv. zbrojnici, vchod do muzea v průchodu, průchod a podloubí)
Třeboň, stará radnice, hřebínková klenba s geometrickými obrazci v místnosti infocentra (Antoš, 2019).
Anotace
Renesanční budova bývalé radnice byla vystavěna roku 1566. I přes četné stavební úpravy především v 17. a 18. století si zachovala svůj renesanční charakter, na kterém se mj. podílí štuková výzdoba. Ta má podobu klenebních hřebínků a geometrických obrazců na plochách kleneb v přízemních místnostech objektu.
Abstract
The Renaissance building of the former Town Hall in Třeboň was finished in 1566. Despite a number of construction modifications that occurred later (particularly in the 17th and 18th century) it has kept its Renaissance look until today, including its stucco decoration: vault ridges and geometric patterns in the vault panels in the ground-floor rooms.
Kraj
Jihočeský
Okres
Jindřichův Hradec
Obec
Třeboň
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Masarykovo náměstí 1 Třeboň/
Datace
2. polovina 16. století (?)
Charakter díla
dekorativnígeometrický
Povrchové úpravy
monochromie
Jednotná monochromní úprava štuků
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Uměleckohistorický popis

Budova bývalé třeboňské radnice pochází z roku 1566, kdy vznikla na místě dvou měšťanských domů. V důsledku četných požárů města, při nichž byla zpravidla postižena i radnice, byla budova v 17. a 18. století několikrát obnovována a přestavována. Další přestavby proběhly v průběhu 19. století. Jedná se o dvoupatrovou budovu s podloubím v přízemí a s hranolovou renesanční věží opatřenou na vrcholu arkádovým ochozem. I přes četné stavební úpravy si radnice zachovala svůj renesanční charakter a v interiéru se dodnes nachází řada cenných architektonických prvků, mezi nimiž hraje významnou roli štuková výzdoba. Ta se koncentruje na klenbách přízemních místností a má podobu vytažených hřebínků na hranách kleneb a geometrických štukových obrazců v klenebních plochách. Hřebínky jsou výrazně reliéfní s důrazem na ostře tvarovaný hrot, čímž díky hře světla a stínů dochází k ještě většímu plastickému působení štuků. Štuky jsou sjednoceny monochromním bílým nátěrem. Vzhledem k druhotným úpravám objektu došlo v některých případech k narušení kleneb a štukové výzdoby vloženými příčkami – například v průchodu. S obdobnou štukovou výzdobou se v Třeboni setkáme např. v domě Štěpána Netolického (č. p. 89).

 

Fotodokumentace současného stavu
Třeboň, bývalá radnice, exteriér (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, bývalá radnice, exteriér, pohled z náměstí (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, bývalá radnice, hřebínková klenba s geometrickými obrazci v místnosti infocentra (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, bývalá radnice, náběh hřebínkové klenby s geometrickými obrazci v místnosti infocentra (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, bývalá radnice, detail štuku v místnosti infocentra (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, bývalá radnice, hřebínková klenba s geometrickými obrazci v místnosti infocentra (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, bývalá radnice, klenba v zázemí infocentra (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, bývalá radnice, detail štukové výzdoby v tzv. zbrojnici (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, bývalá radnice, klenba v průchodu (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, bývalá radnice, detail štukové výzdoby v průchodu (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, bývalá radnice, detail štukové výzdoby v průchodu (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, bývalá radnice, detail štukové výzdoby v průchodu ve vstupu do muzea (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, bývalá radnice, klenby v podloubí staré radnice (Antoš, červenec 2019)
Třeboň, bývalá radnice, zdobení kleneb v zázemí infocentra (Antoš, červenec 2019).
Třeboň, bývalá radnice, klenba v tzv. zbrojnici sousedící s místností infocentra (Antoš, červenec 2019).
Třeboň, bývalá radnice, náběh klenby v tzv. zbrojnici (Antoš, červenec 2019).
Třeboň, bývalá radnice, průchod s klenbou s geometrickými obrazci, dveřmi do tzv. zbrojnice a vchodem do muzea (Antoš, červenec 2019)
Literatura

Emanuel Poche (ed), Umělecké památky Čech, svazek 4, T-Ž, Praha 1982, s. 96.

Jitka Rolínková (ed.), České kuriozity. III, Radnice a náměstí, Praha 2009, s. 50.

Zdeněk Fišera, Historické radnice Čech, Moravy a Slezska, svazek 2, Katalog historických radnic HŽ, Praha 2010, s. 364–365.

Prameny

David Mičan – Přemysl Mičan, Stavebně historický průzkum, Masarykovo nám. č. p. 1, Třeboň, České Budějovice 2016–2017. Dostupné v ÚOP v Českých Budějovicích, sign. PD 11403.

Jiří Bloch – Jan Eliška, Operativní průzkum a dokumentace. Interiér východního průjezdu bývalé radnice, č. p. 1, Třeboň, České Budějovice 2017. Dostupné v ÚOP v Českých Budějovicích, sign. PD 11845.

Jiří Bloch – Jan Eliška, Operativní průzkum a dokumentace. Vestavba v západním průjezdu, bývalá radnice č. p. 1, Třeboň, České Budějovice 2017. Dostupné v ÚOP v Českých Budějovicích, sign. PD 11263/1, PD 11263/2.

Autoři záznamu
Anežka Mikulcová

Stará radnice – Třeboň obsahuje tato díla: