Kostel Narození Panny Marie - Třebenice, Loď, presbytář, kruchta, podkruchtí, vstupní předsíně, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/633, vyhledáno 27. 3. 2023.
Kostel Narození Panny Marie - Třebenice, Loď, presbytář, kruchta, podkruchtí, vstupní předsíně(č. 633)
Tažená štuková žebra
Památkově chráněno, č. úskp: 42934/5-2370, Památkový katalog
Umístění
Klenby kostela, kruchty a vstupních prostor
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, klenba v lodi kostela (Rehbergerová, 2019)
Anotace
Kostel Narození Panny Marie byl vystavěn ve druhé polovině 16. století. Ze stejné doby pochází bohatá štuková výzdoba klenby lodi, kruchty a vstupní předsíně. Štukatura má charakter tažených žeber komponovaných po vzoru gotických síťových, paprsčitých, osmidílných či šestidílných kleneb. Žebra jsou opatřena monochromním nátěrem.
Abstract
The Church of the Nativity of Mary was built in the second half of the 16th century. The rich stucco decoration of the nave vault, choir-loft and the narthex comes from the same period. It consists of extended ribs that were inspired by Gothic net, radial, octopartite and sexpartite vaulting. The ribs have monochrome coating.
Kraj
Ústecký
Okres
Litoměřice
Obec
Třebenice
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Paříkovo náměstí Třebenice/254
Datace
přelom 16. století a 17. století (?)
Charakter díla
dekorativnígeometrický
Technika štuku
Tažené profily
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Jednotná monochromní úprava štukových pásků.
Uměleckohistorický popis

Kostel byl vystavěn v letech 1591–1601, po požáru v roce 1669 byl znovu obnoven a následně na něm proběhly jen dílčí úpravy v 19. a 20. století. Jedná se o jednolodní kostel s trojbokým presbytářem, obdélnou jižní sakristií, severní předsíní (novogotickou) a výraznou hranolovou věží na severozápadním nároží. Loď i presbytář jsou zaklenuty valenou klenbou s lunetami. Plocha kleneb je rozčleněna sítí štukových pásků připomínajících gotické síťové klenby (loď) a paprsčité klenby (presbytář). Štukovými pásky je dále zdobena klenba kruchty (štuky zde vytvářejí dojem osmidílné klenby), podkruchtí (variace na křížovou klenbu) a vstupní předsíně (variace na křížovou a šestidílnou klenbu). Nečleněné plochy valených kleneb poskytly štukatérům široký prostor pro hru se štukovými pásky, při které vycházeli z tradičních kompozičních principů gotických kleneb, jež místy doplnili o neobvyklé tvarové variace. V jednotném prostoru kostela představuje štukatura výrazný dekorativní prvek. Samotné štuky mají podobu jemně tažených zaoblených pásků. 

Fotodokumentace současného stavu
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, exteriér, pohled od západu (Rehbergerová, 2019)
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, exteriér (Rehbergerová,2019)
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, exteriér, pohled od východu (Rehbergerová 2019)
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, loď kostela (Rehbergerová 2019)
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, klenba v lodi kostela (Rehbergerová 2019)
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, klenba v lodi kostela (Rehbergerová, 2019)
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, severní strana lodi kostela (Rehbergerová, 2019)
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, jižní strana lodi kostela (Rehbergerová, 2019)
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, detail štukové výzdoby nad oltářem (Rehbergerová, 2019)
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, štuková výzdoba (Rehbergerová, 2019)
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, klenba v lodi kostela (Rehbergerová, 2019)
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, štuková výzdoba nad kruchtou (Rehbergerová, 2019)
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, detail štukové výzdoby v lodi kostela (foto Rehbergerová, květen 2019)
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, detail štukové výzdoby v lodi kostela (Rehbergerová, 2019)
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, detail štukové výzdoby v lodi kostela (Rehbergerová, 2019)
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, detail štukové výzdoby nad kruchtou (Rehbergerová, 2019)
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, detail štukové výzdoby pod kruchtou, jižní strana kostela (Rehbergerová, 2019)
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, detail štukové výzdoby pod kruchtou, jižní strana kostela (Rehbergerová, 2019)
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, detail štukové výzdoby pod kruchtou, severní strana kostela (Rehbergerová, 2019)
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, štuková výzdoba ve vstupní části kostela (Rehbergerová, 2019)
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, štuková výzdoba ve vstupní části kostela (Rehbergerová, 2019)
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, štuková výzdoba ve vstupní části kostela (Rehbergerová, 2019)
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, štuková výzdoba ve vstupní části kostela (Rehbergerová, 2019)
Třebenice, kostel Narození Panny Marie, štuková výzdoba ve vstupní části kostela, detail (Rehbergerová, 2019)
Literatura

August Sedláček, Děje Třebenic, Třebenice, 1897.

Emanuel Poche (et al.), Umělecké památky Čech, svazek 4, TŽ, Praha 1982, s. 88–89.

Vincenz Luksch, Topographie der historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz, Teil III, Trebnitz-Zirkowitz, Praha 2019.

 

Autoři záznamu
Autor záznamu neuveden

Kostel Narození Panny Marie - Třebenice obsahuje tato díla: