Robert Gája, Kostel sv. Kateřiny ‒ Velvary, presbytář, loď a poprseň kruchty, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/630, vyhledáno 1. 4. 2023.
Kostel sv. Kateřiny ‒ Velvary, presbytář, loď a poprseň kruchty(č. 630)
Maltová půlkruhová žebra síťových kleneb v presbytáři a hlavní lodi
Památkově chráněno, č. úskp: 31306/2-641 , Památkový katalog
Umístění
Klenba presbytáře a klenba lodi
Velvary, kostel sv. Kateřiny, celkový pohled (Robert Gája, 2018)
Anotace
V jádru gotický kostel ze 14. století byl po požáru renesančně přestavěn v letech 1580–1604. Barokní úpravy proběhly na konci 17. století a regotizace kostela před rokem 1929. Z renesanční přestavby pochází klenby (v presbytáři snad jen nová maltová žebra), empora a kamenné klenební konzoly.
Abstract
This church with a Gothic core from the 14th century was rebuilt in the Renaissance (between 1580 and 1604) after it was damaged by a blaze. Baroque modifications followed in the late 17th century and the neo-Gothic reconstruction happened before 1929. What comes from the time of the Renaissance reconstruction is the vaulting (and perhaps new stucco ribs in the presbytery), the triforium and the stone consoles of the vault.
Kraj
Středočeský
Okres
Kladno
Obec
Velvary
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
náměstí Krále Vladislava 116 Velvary/
Datace
po roce 1597
Charakter díla
dekorativnígeometrický
Technika štuku
Tažená štuková žebra
Materiálová skladba štuku
Patrně maltová žebra, polychromovaná
Povrchové úpravy
polychromie
stávající stav
na žebrech motiv vavřínového věnce?
Uměleckohistorický popis

Původně gotická stavba ze 14. století byla upravována v letech 1478, 15801604, v závěru 17. a 18. století, na počátku 20. století pak prošla regotizačními úpravami. Jedná se o jednolodní kostel s pětiboce zakončeným presbytářem, k němuž se ze severní strany přimyká hranolová věž. Loď a presbytář jsou zaklenuty síťovou klenbou dokončenou roku 1604. Hrany kleneb jsou lemovány štukovými žebry polokruhového profilu dosedajícími na konzoly s andílčími hlavičkami a volutami. Dominantním architektonickým prvkem lodi je trojramenná kruchta podklenutá křížovou klenbou.

 

Fotodokumentace současného stavu
Velvary, kostel sv. Kateřiny, klenba v presbytáři, severní stěna (Robert Gája, 2018)
Velvary, kostel sv. Kateřiny, konzola (Robert Gája, 2018)
Velvary, kostel sv. Kateřiny, klenba presbytáře (Robert Gája, 2018)
Velvary, kostel sv. Kateřiny, celkový pohled na presbytář (Robert Gája, 2018)
Velvary, kostel sv. Kateřiny, interér lodi (Robert Gája, 2018)
Velvary, kostel sv. Kateřiny, celkový pohled na klenbu lodi (Robert Gája, 2018)
Velvary, kostel sv. Kateřiny, empora před 1599 (Robert Gája, 2018)
Velvary, kostel sv. Kateřiny, detail klenební konzoly z empory (Robert Gája, 2018)
Literatura

Eva Šamánková, Architektura české renesance, Praha 1961, s. 94.

Jarmila Krčálová, Kostely české a moravské renesance. Příspěvek k jejich typologii, Umění XXIX, 1981, s. 19.

Hana Prixová-Dvorská, Architektonické souvislosti renesančního kostela stětí sv. Jana Křtitele v Hospozíně, Památky středních Čech 31, č. 1,2017, s. 3044.

Emanuel Poche (et al.), Umělecké památky Čech, svazek 4, TŽ, Praha 1982, s. 21012.

Autoři záznamu
Robert Gája

Kostel sv. Kateřiny ‒ Velvary obsahuje tato díla: