Eva Kalandříková , Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Ivančice, Klenba pod kruchtou, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/599, vyhledáno 1. 4. 2023.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Ivančice, Klenba pod kruchtou(č. 599)
otiskovaný dekor
Památkově chráněno, č. úskp: 37443/7-725, Památkový katalog
Umístění
klenba podkruchtí v západní části hlavní lodi
Ivančice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, klenba pod kruchtou, průhled k severní lodi (Lucia Krajčírová, 2019).
Anotace
Jádro stavby kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích pochází ze 14.–15. století, vestavba hudební kruchty je zasazována do doby okolo roku 1600 nebo pozdější. Jednoduchá štuková výzdoba jejího podklenutí sestává z vrcholových štukových zrcadel a z geometrických obrazců v lunetách a v klenebních výbězích s vegetabilními, zoomorfními a antropomorfními motivy. Stav štuku a původní barevný koncept není možné bez průzkumu blíže specifikovat.
Abstract
While the core of the Church of Assumption of Our Lady in Ivančice comes from the 14th or 15th century, the choir-loft was probably built in around 1600 (or later). The simple stucco decoration of the vaulting consists of top stucco mirrors and geometric patterns in lunettes; the springers have vegetal, zoomorphic and anthropomorphic motifs. Without closer examination, the condition of the stucco decoration and the original colour concept cannot be specified.
Kraj
Jihomoravský
Okres
Brno-venkov
Obec
Ivančice
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Palackého nám. 188 Ivančice/117
Datace
kolem roku 1600 nebo po roce 1600
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní, dekorativníantropomorfní, dekorativnízoomorfní
Technika štuku
vytlačovaný štuk
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Uměleckohistorický popis

Jádro dnešního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích pochází ze 14.–15. století z doby správy pány z Lipé; stavba prošla barokními i novodobými úpravami. Snahy o zvelebení katolického farního kostela v daném období je možno vnímat mj. v kontextu soupeření s jednotou bratrskou – město bylo od 2. poloviny 15. do počátku 17. století jedním z center jejího působení na Moravě. Z období renesance pochází helmice věže při západním průčelí kostela (1591) a hudební kruchta vestavěná do západní části hlavní lodi trojlodní baziliky. Vrchol valené klenby podkruchtí vyplňují dvě ornamentálně rámovaná obdélná štuková zrcadla řazená v těsném sledu. V trojbokých výsečích a mezi nimi se nacházejí protějškové páry kosočtverných, oválných a srdčitých polí s centrálními motivy plastických rozet, hvězd, lvích a ženských hlav – podobné drobné motivy (rozety a hlavy mužské) zdobí nepravidelně v rozích a při vnitřních okrajích také vrcholová štuková pole. Sedlák (1980, nestr.) datuje kruchtu srovnáním reliéfně zdobených kamenných konzol (opět s motivy mužské a ženské hlavy, andílka a lvů), podpírajících její klenbu, s portály domů č. 8 a 35 (na přilehlém náměstí), pocházejících podle něj z téže vlašské kamenické huti, do doby kolem roku 1600; Samek (1994, s. 596) posouvá dataci do doby „po roce 1600“.

Fotodokumentace současného stavu
Ivančice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, pohled od severozápadu (Lucia Krajčírová, 2019).
Ivančice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, pohled na kruchtu z hlavní lodi (Lucia Krajčírová, 2019)
Ivančice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, klenba pod kruchtou, průhled k severní lodi (Lucia Krajčírová, 2019)
Ivančice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, klenba pod kruchtou, průhled k jižní lodi (Lucia Krajčírová, 2019)
Ivančice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, klenba pod kruchtou, luneta s hvězdou v srdčitém poli (Lucia Krajčírová, 2019)
Ivančice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, klenba pod kruchtou, klenební výběh s ženskou hlavou v oválném poli (Lucia Krajčírová, 2019)
Ivančice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, klenba pod kruchtou, detail vrcholového zrcadla s rozetou a mužskou hlavou (Lucia Krajčírová, 2019)
Ivančice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, klenba pod kruchtou, klenební výběh s ženskou hlavou v oválném poli (Lucia Krajčírová, 2019)
Ivančice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, klenba pod kruchtou, detail vrcholového zrcadla s rozetou a vpadlou částí po chybějícím výzdobném prvku (Lucia Krajčírová, 2019)
Ivančice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, klenba pod kruchtou, detail vrcholového zrcadla s poškozeným výzdobným prvkem (Lucia Krajčírová, 2019)
Ivančice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, klenba pod kruchtou, detail vrcholového zrcadla s mužskou hlavou (Lucia Krajčírová, 2019)
Ivančice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, klenba pod kruchtou, klenební výběh s ženskou hlavou v oválném poli (Lucia Krajčírová, 2019)
Ivančice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, klenba pod kruchtou, luneta s rozetou v srdčitém poli (Lucia Krajčírová, 2019)
Ivančice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, klenba pod kruchtou, luneta s rozetou v kosočtverečném poli (Lucia Krajčírová, 2019)
Ivančice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, klenba pod kruchtou, klenební výběh s lví hlavou v oválném poli (Lucia Krajčírová, 2019)
Ivančice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, klenba pod kruchtou, klenební výběh s lví hlavou v oválném poli (Lucia Krajčírová, 2019)
Historické zásahy / opravy

Štuky byly zjevně překryty druhotnou vrstvou/vrstvami nátěrů, viz setřené detaily většiny výzdobných prvků až úplná nečitelnost některých z nich. Jiné byly úplně zničeny/odejmuty, viz patrné vpadlé části klenební omítky na některých místech vrcholových zrcadel.

Literatura

Augustin Kratochvíl, Vlastivěda moravská. Brněnský kraj. Ivančický okres, Brno 1904, s. 61–65.

Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska, svazek 1, A–I, Praha 1994, s. 595–598, zvl. s. 596, 597.

Jan Sedlák, Ivančice, Ivančice 1980, nečíslováno.

Gregor Wolny, Kirchliche Topographie von Mähren, meist nach Urkunden und Handschriften, Brünner Diöcese, I. Band, Brünn 1856, s. 245–246.

Autoři záznamu
Eva Kalandříková

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Ivančice obsahuje tato díla: