Lucia Krajčírová, Kostel sv. Kunhuty - Hostěradice, klenba presbytáře, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/572, vyhledáno 26. 3. 2023.
Kostel sv. Kunhuty - Hostěradice, klenba presbytáře(č. 572)
štukové rozety
Památkově chráněno, č. úskp: 41948/7-6330, Památkový katalog
Umístění
štukové rozety v křížení klenby presbytáře
Hostěradice, kostel sv. Kunhuty, klenba presbytáře, detail štukové rozety (Lucia Krajčírová, 2018)
Anotace
Kostel náležel do konce 15. století řádu německých rytířů, kteří zde měli svou komendu, jejíž pozůstatky dnes slouží jako fara. Renesančně byl kostel upraven pravděpodobně až po požáru Hostěradic v roce 1619, kdy byly zazděna gotická okna a zaklenuto kněžiště. Valenou klenbu s výsečemi zdobí vytažené hřebínky, na jejich křížení a na ploše klenby se nachází tři štukové rozety.
Abstract
Until the end of the 15th century, the church belonged to the Order of German Knights, who had their commandery here, the remains of which now serve as a rectory. The church was probably rebuilt in the Renaissance style after the fire of Hostěradice in 1619, when the Gothic windows were closed and the chancel was vaulted. The vault is decorated with raised ribs, with three stucco rosettes at their crossing and on the vault.
Kraj
Jihomoravský
Okres
Znojmo
Obec
Hostěradice
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Hostěradice/
Datace
po 1619 (?)
Charakter díla
dekorativnígeometrický
Technika štuku
modelovaný a vyřezávaný štuk
Povrchové úpravy
Původnost
Nelze posoudit
Fotodokumentace současného stavu
Hostěradice, kostel sv. Kunhuty (Zdeňka Míchalová, 2018)
Hostěradice, kostel sv. Kunhuty, pohled lodí kostela směrem k presbytáři (Zdeňka Míchalová, 2018)
Hostěradice, kostel sv. Kunhuty, klenba presbytáře (Zdeňka Míchalová, 2018)
Hostěradice, kostel sv. Kunhuty, klenba presbytáře (Zdeňka Míchalová, 2018)
Hostěradice, kostel sv. Kunhuty, klenba presbytáře, detail rozety (Zdeňka Míchalová, 2018)
Hostěradice, kostel sv. Kunhuty, klenba presbytáře, detail rozety (Zdeňka Míchalová, 2018)
Literatura

Vilém Haňák, Mor. - Krumlovský okres. Vlastivěda moravská, Brno 1913, s. 177–185.

Dalibor Hodeček (rec.) – Zdeněk Šípek, Hostěradice. 800 let od první písemné zmínky, Vlastivědný věstník moravský 53, 2001, č. 3, s. 322–323.

Karel Kuča, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 2, H-Kole, Praha 1997, s. 219.

Martina Kvardová, Soubor figurálních a heraldických sepulkrálií z 16. a 17. století v kostele svaté Kunhuty v Hostěradicích, in: Studia historica Brunensia, roč. 62, č. 1, 2015, s. 425455.

Hynek Rulíšek, Die Kirche der Hl. Kunigunde in Hostěradice, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, F, Řada uměnovědná 14-15, 1971, s. 129–142.

Hynek Rulíšek, Hostěradice, Brno 1970.

Bohumil Samek, Výzkum románské architektury na Moravě II, in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzityF, Řada uměnovědná 25, 1981, s. 58.

Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska, 1 A/I, Praha 1994, s. 530.

Zdeněk Šípek, Hostěradice. 800 let od první písemné zmínky, Praha 1999.

 

Autoři záznamu
Lucia Krajčírová

Kostel sv. Kunhuty - Hostěradice obsahuje tato díla: