Lucia Krajčírová, Vojtěch Krajíček, Městský dům čp. 284/1 - Znojmo, místnost v 2. patře (tzv. domácí kaple), Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/249, vyhledáno 26. 3. 2023.
Městský dům čp. 284/1 - Znojmo, místnost v 2. patře (tzv. domácí kaple)(č. 249)
dekorativní štuková lišta na klenbě místnosti v 2. patře
Památkově chráněno, č. úskp: 28703/7-6944, Památkový katalog
Umístění
klenba místnosti ve druhém patře domu
Znojmo, měšťanský dům čp. 284 (foto Vojtěch Krajíček, listopad 2020).
Anotace
Dům na rohu ulic Zámečnická a Obroková vznikl ze staršího průjezdového domu v druhé polovině 16. století. Štukové dekorace se nachází v místnosti druhého patra, do níž se vstupuje přímo ze schodiště. Plochu klenby pokrývají malované dekorace výrazně upravované v 19. století. Klenba je rozdělená štukovým páskem s otiskovaným dekorem s motivem ryb.
Abstract
The house on the corner of Zámečnická and Obroková streets was built from an older house in the second half of the 16th century. The stucco decorations are located in the second floor room, which is entered directly from the staircase. The vault is covered with murals significantly modified in the 19th century. The vault is divided by a stucco band with extruded decoration (fish motif).
Kraj
Jihomoravský
Okres
Znojmo
Obec
Znojmo
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Zámečnická 284 Znojmo/349
Datace
před 1575 (?) – Vročení na nástěnné malbě nad vchodem do místnosti (1575).
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativnízoomorfní
Technika štuku
vytlačovaný štukový dekor
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Štukové pásy klenby mají monochromní výmalbu. Ve štukových rámech se nachází malba technikou secco. Jedná se o vytlačovaný štuk, který je v nejstarší vrstvě opatřený bílým vápenným nátěrem. Na této vrstvě se nachází šedá vrstva (pravděpodobně vápenného charakteru), která může být původním barevným řešením. Okolí kolem štuku bylo opatřeno bílým vápenným nátěrem. Tzn. že místnost byla bílá s šedým štukem. Malba byla vytvořena pravděpodobně později a nesouvisí s původním barevným řešením místnosti.
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
havarijní
Uměleckohistorický popis

Dům vznikl přestavbou staršího objektu v první polovině 16. století, když byl v majetku významné rodiny Budčických. Na konci 19. století proběhla úprava pro sídlo knihkupectví a tiskárny, počátkem 20. století bylo upravováno druhé patro. Od konce 2. světové války je dům v majetku města, přičemž sloužil jako nájemní dům. 

Ve druhém patře se nachází světnice s valenou klenbou s výsečemi, na níž byl vytvořen pásový štukový dekor s vytlačovaným ornamentem, v němž se opakuje motiv ryb. Plochy klenby pokrývá nástěnná malba s vegetabilními a zoomorfními motivy, mezi nimiž se nachází čtyři kruhové medailony s postavami evangelistů. Nad vstupem do místnosti je zapsán letopočet 1575.

Malovaná místnost se štukovou klenbou byla nazvána jako "domácí kaple" již v 60. letech 20. století (Richter–Samek–Stehlík 1966, s. 60). Průzkum v roce 2020 odhalil, že malby byly výrazně přemalovány patrně v období 19. století.

 

Fotodokumentace současného stavu
Znojmo, měšťanský dům čp. 284, tzv. domácí kaple, jihozápadní stěna (foto Vojtěch Krajíček, listopad 2020).
Znojmo, měšťanský dům čp. 284, tzv. domácí kaple, jižní nároží (foto Vojtěch Krajíček, listopad 2020).
Znojmo, měšťanský dům čp. 284, tzv. domácí kaple, jihovýchodní stěna (foto Vojtěch Krajíček, listopad 2020).
Znojmo, měšťanský dům čp. 284, tzv. domácí kaple, východní nároží (foto Vojtěch Krajíček, listopad 2020).
Znojmo, měšťanský dům čp. 284, tzv. domácí kaple, severovýchodní stěna (foto Vojtěch Krajíček, listopad 2020).
Znojmo, měšťanský dům čp. 284, severní nároží (foto Vojtěch Krajíček, listopad 2020).
Znojmo, měšťanský dům čp. 284, tzv. domácí kaple, severozápadní stěna (foto Vojtěch Krajíček, listopad 2020).
Znojmo, měšťanský dům čp. 284, tzv. domácí kaple, západní nároží (foto Vojtěch Krajíček, listopad 2020).
Znojmo, měšťanský dům čp. 284, tzv. domácí kaple, strop (foto Vojtěch Krajíček, listopad 2020).
Znojmo, měšťanský dům čp. 284, tzv. domácí kaple, středová část stropu (foto Vojtěch Krajíček, listopad 2020).
Znojmo, měšťanský dům čp. 284, tzv. domácí kaple, detail štukové výzdoby (foto Vojtěch Krajíček, listopad 2020).
Znojmo, měšťanský dům čp. 284, tzv. domácí kaple, detail štukové výzdoby (foto Vojtěch Krajíček, listopad 2020).
Znojmo, měšťanský dům čp. 284, tzv. domácí kaple, detail štukové výzdoby (foto Vojtěch Krajíček, listopad 2020).
Znojmo, měšťanský dům čp. 284, tzv. domácí kaple, detail štukové výzdoby (foto Zdeňka Míchalová, duben 2018).
Znojmo, měšťanský dům čp. 284, tzv. domácí kaple, detail štukové výzdoby (foto Zdeňka Míchalová, duben 2018).
Znojmo, měšťanský dům čp. 284, tzv. domácí kaple, letopočet 1575 nad vchodem do místnosti (foto Vojtěch Krajíček, listopad 2020).
Znojmo, měšťanský dům čp. 284, tzv. domácí kaple, sv. Matouš v medailonu v západní části místnosti (foto Vojtěch Krajíček, listopad 2020).
Znojmo, měšťanský dům čp. 284, tzv. domácí kaple, sv. Marek v medailonu v severní části místnosti (foto Zdeňka Míchalová, duben 2018).
Znojmo, měšťanský dům čp. 284, tzv. domácí kaple, sv. Lukáš v medailonu ve východní části místnosti (foto Vojtěch Krajíček, listopad 2020).
Znojmo, měšťanský dům čp. 284, tzv. domácí kaple, silně poškozená část malby, kde by se měl nacházet medailon s motivem sv. Jana (foto Vojtěch Krajíček, listopad 2020).
Obrazové výstupy dokumentačních technik
Ultrafialová fluorescenční fotografie (foto Vojtěch Krajíček, listopad 2020).
Ultrafialová fluorescenční fotografie (foto Vojtěch Krajíček, listopad 2020).
Ultrafialová fluorescenční fotografie stropu (foto Vojtěch Krajíček, listopad 2020).
3d model
3d model můžete tažením myši se stisknutým levý tlačítkem otáčet, kolečkem pak přibližovat nebo oddalovat.

Pásový ornament (zpracoval Vojtěch Krajíček, listopad 2020).
Literatura

Petr Čehovský, Kamenné skulptury v Podyjí 1480–1550, Olomouc 2012, s. 300–301.

Aleš Flídr – Zdeňka Míchalová – Zdeněk Vácha (edd.), Václav Mencl, 5 městských rezervací Jihomoravského kraje - Znojmo, Jihlava, Telč, Mikulov, Kroměříž, komentované vydání, Brno 2016, s. 128–130, 185.

Lubomír Havlík, Znojmo, z minulosti města a jeho památek, Brno 1956, s. 94.

Karel Kuča, Atlas památek, Praha 2002, s. 1308.

Karel Kuča, Znojemská aglomerace – Znojmo, in: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 8. díl/VŽ, Praha 2011, s. 656. 

Dobroslav Líbal – Lubomír Havlík, Znojmo, městská památková rezervace a památky v okolí, Praha 1961, s. 38.

Václav Richter – Bohumil Samek – Miloš Stehlík, Znojmo, Praha 1966, s. 60.

Milan Stehlík, Kulturní památky města Znojma, in: Milan Friedl et al., Královská kaple sv. Kateřiny ve Znojmě, Praha 1953, s. 20.

Jiří Svoboda, Průvodce městem Znojmem, Znojmo 1990, s. 23.

Libor Šturc, Znojmo, průvodce po městě, Brno 2001, s. 26.

Prameny

Petr Čehovský, Kamenné skulptury v moravsko-rakouském Podyjí kolem 1480-1550 (disertační práce), Univerzita Palackého, Olomouc 2010, s. 69, 318.

Dobroslav Líbal, Evidenční list nemovité kulturní památky, Znojmo, Zámečnická čp. 284/1, 1976, NPÚ – MIS, https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1245237, vyhledáno 14. 10. 2022. 

Pavel Mrověc – Vojtěch Krajíček, Znojmo, dům č. p. 284/1 Obrokovárestaurátorský průzkum, Litomyšl 2021, (uloženo v archivu FR UPce).

Jana Pospíchalová, Světská gotická a renesanční architektura města Znojma (magisterská diplomová práce), Univerzita Palackého, Olomouc 2021, s. 69–71.

František Vícha, Znojmo, okres Znojmo, Zámečnická č.o. 1, č.p. 284 - Obroková, průzkum nárožního domu, 1993 (uloženo na NPÚ ÚOP v Brně).

Autoři záznamu
Lucia Krajčírová, Vojtěch Krajíček

Městský dům čp. 284/1 - Znojmo obsahuje tato díla: