Eliška Racková – Vojtěch Krajíček, Kostel sv. Mikuláše – Čistá, presbytář, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/245, vyhledáno 27. 3. 2023.
Kostel sv. Mikuláše – Čistá, presbytář(č. 245)
polychromovaný otiskovaný dekor
Památkově chráněno, č. úskp: 37158/6-3032, Památkový katalog
Umístění
Klenba a klenební náběhy v presbytáři.
Čistá, kostel sv. Mikuláše, klenba presbytáře (Vojtěch Krajíček, červen 2018.
Anotace
Kostel byl vystavěn v renesančním slohu na středověkých základech a později barokně radikálně rozšířena jeho loď. Nejlépe zachovanou částí renesanční stavby je presbytář, kde se kromě malířské výzdoby (zejména ilusivní architektura sanktuária) zachovala také štuková výzdoba klenby datovaná nápisem 1583. Tu tvoří pletencové hřebínky uspořádané do ještě v podstatě pozdně gotického síťového vzorce. Jako centrální motiv nad oltářem se uplatňuje medailon s nápisem IHS a dvojice velkých „svorníků“ s erby patronů kostela. Vratislava z Pernštejna zde prezentuje starobylý zubr s řádem Zlatého rouna. Marii Manrique de Lara zastupuje místo složitého rodového erbu kastilská věž jako jeho nejcennější součást. Při restaurování v roce 2011 byla na základě fragmentů obnovena polychromie.
Kraj
Pardubický
Okres
Svitavy
Obec
Čistá
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Čistá/st. 89
Datace
1583
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní
Technika štuku
Dvouvrstvý vytlačovaný polychromovaný štuk. Zdá se, že štuk byl proveden vytlačováním z formy přímo na čerstvě nahozenou jádrovou omítku, přebytky štukové malty byly odstraněny špachtlí.
Materiálová skladba štuku
Zdá se, že štuk byl na podkladovou jádrovou omítku nanesen v jedné vrstvě. Jádro obsahuje hrubší plnivo (do 0,8 cm) a je poměrně světlé. Finální vrstva štuku obsahuje jemnou frakci plniva, je světlá (světlejší než jádro)a vykazuje velmi dobrou kohezi.
Povrchové úpravy
polychromie
původní (prokázané) barevné řešení
Na povrchu štuku se nyní nalézá modrá polychromie. Vzhledem k faktu, že štuky byly před restaurováním oškrábány a nebyl učiněn restaurátorský průzkum, nelze již provést relevantní stratigrafické sondy. Z provedených sond vyplývá, že první barevná úprava štuku byla modrá (nalézá se pod současnou modrou rekonstrukcí v nepatrných fragmentech). Následuje souvrství bílých vápenných nátěrů (rovněž ve fragmentech) a stávající rekonstrukce původní modré malby. Přemalba/stávající rekonstrukce je reverzibilní.
Stávající stav
dobrý
Fotodokumentace současného stavu
Čistá, kostel sv. Mikuláše, pohled na jižní a východní stranu kostela (foto Vojtěch Krajíček, červen 2018).
Čistá, kostel sv. Mikuláše, pohled do presbytáře kostela (foto Vojtěch Krajíček, červen 2018).
Čistá, kostel sv. Mikuláše, klenba presbytáře kostela (foto Vojtěch Krajíček, červen 2018).
Čistá, kostel sv. Mikuláše, štuková výzdoba centrální části klenby presbytáře (foto Vojtěch Krajíček, červen 2018).
Čistá, kostel sv. Mikuláše, medailon s hlavou býka zobrazující erb Vratislava z Pernštejna (foto Vojtěch Krajíček, červen 2018).
Čistá, kostel sv. Mikuláše, medailon s monogramem IHS – Jesus (foto Vojtěch Krajíček, červen 2018).
Čistá, kostel sv. Mikuláše, medailon s motivem věže zobrazující erb Manriky de Lara (foto Vojtěch Krajíček, červen 2018).
Čistá, kostel sv. Mikuláše, hlavička serafa (foto Vojtěch Krajíček, červen 2018).
Čistá, kostel sv. Mikuláše, hlavička serafa (foto Vojtěch Krajíček, červen 2018).
Čistá, kostel sv. Mikuláše, svorník (foto Vojtěch Krajíček, červen 2018).
Čistá, kostel sv. Mikuláše, svorník s datací (foto Vojtěch Krajíček, červen 2018).
Čistá, kostel sv. Mikuláše, konzola s motivem serafa (foto Vojtěch Krajíček, červen 2018).
Čistá, kostel sv. Mikuláše, pásové dekorace (foto Vojtěch Krajíček, červen 2018).
Čistá, kostel sv. Mikuláše, malované sanktuárium na evangelní straně presbytáře (foto Vojtěch Krajíček, červen 2018).
Čistá, kostel sv. Mikuláše, detail malovaného pletence na sanktuáriu (foto Vojtěch Krajíček, červen 2018).
Čistá, kostel sv. Mikuláše, graffiti s motivem monogramu IHS odpovídající štukovanému monogramu na klenbě presbytáře (foto Vojtěch Krajíček, červen 2018).
Historické zásahy / opravy

Z povrchu štuku byly průběžně odstraňovány mladší nesoudržné nátěrové vrstvy. Štuková výzdoba byla kompletně restaurována roku 2011 Evou Vymětalovou. V severovýchodní části klenby chybí část pletencového dekoru a je nahrazena iluzivní malbou na nejmladší nátěrové vrstvě.

Obrazové výstupy dokumentačních technik
Čistá, kostel sv. Mikuláše, fotografie ve viditelném světle (foto Vojtěch Krajíček, červen 2018).
Čistá, kostel sv. Mikuláše, ultrafialová fluorescenční fotografie (foto Vojtěch Krajíček, červen 2018).
Čistá, kostel sv. Mikuláše, ultrafialová reflektografie (foto Vojtěch Krajíček, červen 2018).
Čistá, kostel sv. Mikuláše, ultrafialová reflektografie ve falešných barvách (foto Vojtěch Krajíček, červen 2018).
Čistá, kostel sv. Mikuláše, infračervená reflektografie (foto Vojtěch Krajíček, červen 2018).
Čistá, kostel sv. Mikuláše, infračervená reflektografie ve falešných barvách (foto Vojtěch Krajíček, červen 2018).
3d model
3d model můžete tažením myši se stisknutým levý tlačítkem otáčet, kolečkem pak přibližovat nebo oddalovat.

Čistá, kostel sv. Mikuláše, konzola s hlavičkou serafa (vypracoval Vojtěch Krajíček, červen 2018).
RTI
Autoři záznamu
Eliška Racková – Vojtěch Krajíček

Kostel sv. Mikuláše – Čistá obsahuje tato díla: