Jiří Neubert – Robert Gája, Dům čp. 92 - Jihlava, dvorní přístavek, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/1042, vyhledáno 27. 3. 2023.
Dům čp. 92 - Jihlava, dvorní přístavek(č. 1042)
Klenba s štukovými hřebínky v přízemní dvorní přístavbě.
Památkově chráněno, č. úskp: 35656/7-4877, Památkový katalog
Umístění
Přízemní přístavba přiléhající za průjezdem z východní strany k zadnímu křídlu.
Jihlava, dům č. p. 92, Masarykovo náměstí 4, klenba dvorního přístavku (Jiří Neubert, 2022)
Anotace
Jedná se o mohutný renesanční měšťanský dům vystavěný na gotickém jádru, z něhož se kromě obvodového zdiva přízemku a sklepa dochovalo torzo loubí a v průjezdu raně gotické sedilie. V objektu se dochovaly renesanční prvky z doby kolem poloviny 16. století, nicméně stěžejní renesanční přestavbu označuje patrně až rok 1568 uvedený na kamenné domovním portálu. Spolu s vročením jsou na portálu vytesány iniciály AS náležející tehdejšímu majiteli, významnému a nobilitovanému měšťanu Augustinu Šmilauerovi ze Smilova. K této stavební etapě náleží patrně i hmota arkýře a soubor kamenných okenních ostění. Výstavba dvorního křídla byla zahájena patrně až dodatečně, přinejmenším druhé patro s předmětnými klenutými a plochým stropem se štukovou výzdobou je na toto ještě nastavěné. Drobná renesanční přístavba ve dvoře s nejasným funkčním určením přiléhá neobvykle k průjezdu renesančního dvorního křídla. Celek představuje jeden z nejhonosnějších a nejlépe dochovaných měšťanských domů Jihlavě.
Kraj
Okres
Obec
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Masarykovo náměstí 92 /132
Datace
Pozdní renesance, předpoklad na konci 16. století.
Charakter díla
Technika štuku
vytlačovaný štuk z forem
Materiálová skladba štuku
neověřeno
Povrchové úpravy
monochromie
Žebra jsou opatřena více vrstvami vápenných nátěrů. Stav profilace je důsledkem opakovaného zatírání, ale i působením degradační dlouhodobé vlhkosti zastřená.
Uměleckohistorický popis

Lichoběžná téměř centrální místnost v přístavbě je zaklenuta renesanční klášterní klenbou s koutovými výsečemi a sítí štukových pásů s centrálním čtvercovým zrcadlem, k němuž se pásy vyjma těch sledujících průběh lunet sbíhají. Zrcadlo je opatřeno novodobou malbou. Profilace pásů je značně znejasněna zřejmým namáháním zvýšenou vlhkostí a opakovanými opravami. Z dochovaného lze usuzovat na symetricky provedenou trojici lišt s ústředním motivem perlovce a odlišně rytmizovaných lišt po stranách.

Fotodokumentace současného stavu
Jihlava, dům č. p. 92, Masarykovo náměstí 4, klenba přízemního dvorního přístavku (Jiří Neubert, 2022)
Jihlava, dům č. p. 92, Masarykovo náměstí 4, klenba přízemního dvorního přístavku (Jiří Neubert, 2022)
Jihlava, dům č. p. 92, Masarykovo náměstí 4, klenba přízemního dvorního přístavku (Jiří Neubert, 2022)
Jihlava, dům č. p. 92, Masarykovo náměstí 4, klenba přízemního dvorního přístavku (Jiří Neubert, 2022)
Jihlava, dům č. p. 92, Masarykovo náměstí 4, klenba přízemního dvorního přístavku (Jiří Neubert, 2022)
Jihlava, dům č. p. 92, Masarykovo náměstí 4, klenba přízemního dvorního přístavku (Jiří Neubert, 2022)
Jihlava, dům č. p. 92, Masarykovo náměstí 4, klenba přízemního dvorního přístavku (Jiří Neubert, 2022)
Jihlava, dům č. p. 92, Masarykovo náměstí 4, klenba přízemního dvorního přístavku (Jiří Neubert, 2022)
Jihlava, dům č. p. 92, Masarykovo náměstí 4, klenba přízemního dvorního přístavku (Jiří Neubert, 2022)
Jihlava, dům č. p. 92, Masarykovo náměstí 4, klenba přízemního dvorního přístavku (Jiří Neubert, 2022)
Jihlava, dům č. p. 92, Masarykovo náměstí 4, klenba přízemního dvorního přístavku (Jiří Neubert, 2022)
Jihlava, dům č. p. 92, Masarykovo náměstí 4, klenba přízemního dvorního přístavku (Jiří Neubert, 2022)
Jihlava, dům č. p. 92, Masarykovo náměstí 4, klenba přízemního dvorního přístavku (Jiří Neubert, 2022)
Literatura

Bohumil Samek (et al.), Umělecké památky Moravy a Slezska, svazek 2., J–N, Praha 1999, s. 72.

Milena Hauserová, Jihlavské renesanční domy s dvoranou, Praha 2001, nestránkováno.

Autoři záznamu
Jiří Neubert – Robert Gája

Dům čp. 92 - Jihlava obsahuje tato díla: