Robert Gája 2022, Dům U Zlatého stromu - Praha, Dům U Zlatého stromu, Staré Město pražské, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/1038, vyhledáno 26. 3. 2023.
Dům U Zlatého stromu - Praha, Dům U Zlatého stromu, Staré Město pražské(č. 1038)
Štuková žebra klenby
Památkově chráněno, č. úskp: 38756/1-379, Památkový katalog
Umístění
1. patro východní křídlo
čp. 729, Staré Město, pohled na západní část klenby, červen 2022, R. Gája
Anotace
Renesanční přestavba domu proběhla zřejmě za Jana Paumbergera z Paumpergu (datace na vstupních vratech 1608). Třetí a čtvrté podlaží získal dům teprve při adaptaci na konci 20. let 20. století. Jedná se o jeden z nejlépe dochovaných renesančních domů s arkádovým nádvořím v Praze. Jednoduché štukové dekorace se zachovaly v místnostech prvního patra východního a jižního křídla. Valená klenba místnosti s výsečemi na kratších stranách byla ozdobena vytlačovaným štukovým ornamentálním vzorem, který rámuje hranu výseče klenby, patky klenby a také klenební kápě na způsob přístěnných žeber. Ve vrcholnici se štuková žebra protínají. Zachována je pouze západní část klenby v původní stavu.
Abstract
The barrel vault of the room with sections on the shorter sides was decorated with an extruded stucco ornamental pattern that frames the edge of the section of the vault, the base of the vault and also the vault head in the manner of wall ribs. The stucco ribs intersect at the top. Only part of the western vault is preserved in its original state.
Kraj
Okres
Obec
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Dlouhá 729 /
Datace
1608 – datace na vstupních vratech
Charakter díla
Technika štuku
vytlačovaný štuk
Materiálová skladba štuku
neověřeno
Povrchové úpravy
bez úprav
stávající stav
původní barevnost neověřena, v současnosti několik vrstev krycích nátěrů
Uměleckohistorický popis

Štuková žebra vytlačovaná tvořená vavřínovým věncem lemovaným po stranách perlovcem - stejný motiv se opakuje i v ostatních místnostech východního křídla - na analytickém plánu č. 12 a 15.

Fotodokumentace současného stavu
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 14, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 14, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 14, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 14, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 14, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 14, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 14, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 14, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 14, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 14, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 14, foto Jan Pešta
Historické zásahy / opravy

bez restaurátorských zásahů

Literatura

Milan Pavlík, Dům U Zlatého stromu v Praze I, Zprávy památkové péče XXIV, 1964, s. 1–5, 32.

Emanuel Poche a kol., Praha na úsvitu nových dějin (čtvero knih o Praze): architektura, sochařství, malířství, umělecké řemesloPraha 1988, s. 132–135, 138.

Pavel Vlček (ed.) a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov,  Praha 1996, s. 29, 456–457.

Prameny

Miroslav Baše – Jan Muk – Martin Ebel, Praha 1, Staré Město, čp. 729, Dlouhá tř. dům "U Zlatého stromu", Stavebně historický průzkum, Praha 1990, strojopis.

Milan Pavlík – Dobroslav Líbal, Praha stavebně historický průzkum, Staré Město čp. 729, Praha SÚRPMO 1962, strojopis., uloženo na NPÚ ÚOP PR.

Jan Pešta, Praha – Staré Město, Dům čp. 729/I "U Zeleného stromu", Rožmitál pod Třemšínem 2017, strojopis, uloženo na NPÚ ÚOP PR

Autoři záznamu
Robert Gája 2022