Robert Gája 2022, Dům U Zlatého stromu - Praha, klenby východního a jižního křídla, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/1006, vyhledáno 31. 3. 2023.
Dům U Zlatého stromu - Praha, klenby východního a jižního křídla(č. 1006)
dekorativní štukové klenby místností východního a jižního křídla
Památkově chráněno, č. úskp: 38756/1-379, Památkový katalog
Umístění
východní a jižní křídlo
Praha, Dům U Zlatého stromu, čp. 729, Staré Město, štukové zrcadlo klenby ve východním křídle 1. patra (Robert Gája, červen 2022)
Anotace
Renesanční přestavba domu proběhla zřejmě za Jana Paumbergera z Paumpergu (datace na vstupních vratech 1608). Třetí a čtvrté podlaží získal dům teprve při adaptaci na konci 20. let 20. století. Jedná se o jeden z nejlépe dochovaných renesančních domů s arkádovým nádvořím v Praze. Jednoduché štukové dekorace se zachovaly v místnostech prvního patra východního a jižního křídla.
Abstract
The Renaissance reconstruction of the house probably took place during the reign of Jan Paumberger from Paumperg (date on the entrance door 1608). The house acquired the third and fourth floors only during the adaptation at the end of the 20s of the 20th century. It is one of the best-preserved Renaissance houses with an arcaded courtyard in Prague. Simple stucco decorations have been preserved in the rooms of the first floor of the east and south wings.
Kraj
Hlavní město Praha
Okres
Praha
Obec
Praha
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Dlouhá 729 Praha/
Datace
do 1608 – datace na vstupních vratech
Charakter díla
dekorativnígeometrický
Technika štuku
štuk vytlačovaný z forem
Materiálová skladba štuku
neznámá
Povrchové úpravy
polychromie
stávající stav
Výsledky restaurátorského průzkumu, který byl proveden v místnosti nejsou známy, rest. průzkum není uložen na NPÚ ÚOP PR.
Původnost
Nelze posoudit
Uměleckohistorický popis

Valená výsečová klenba přibližně čtvercového půdorysu vyrůstá z přistavěných koutových přípor, které jsou ozdobeny římsami. Hřebínky klenby jsou zdobeny žebry z vytlačovaných štukových pásků tvořených vavřínovými věnci po stranách zdobenými perlovcem. Štuková žebra směřují ke kvadrilobu ve středu klenby, který je rovněž lemován stejným vzorem. Uprostřed kvadrilobu je štukový terč. Klenební žebra se protínají s kvadrilobem v malých terčovitých svornících, jejichž motiv se opakuje také na ve středu křížových kleneb arkádového ochozu.

Fotodokumentace současného stavu
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 12, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 12, jižní stěna, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 12, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 12, západní stěna, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 12, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 12, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 12, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 12, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 12, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 12, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 12, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 12, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 12, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 12, severovýchodní kout,, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 12, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 12, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 12, jihozáp. kout,, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 12, severozápadní kout, , foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 12, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 12, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 12, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, východní křídlo, místnost 12, foto Jan Pešta
Historické zásahy / opravy

Restaurátorský průzkum kleneb z doby před rokem 2017 není uložen na NPÚ ÚOP PR.

Literatura

Milan Pavlík, Dům U Zlatého stromu v Praze I, Zprávy památkové péče XXIV, 1964, s. 1–5, 32.

Emanuel Poche a kol., Praha na úsvitu nových dějin (čtvero knih o Praze): architektura, sochařství, malířství, umělecké řemesloPraha 1988, s. 132–135, 138.

Pavel Vlček (ed.) a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov,  Praha 1996, s. 29, 456–457.

Prameny

Miroslav Baše – Jan Muk – Martin Ebel, Praha 1, Staré Město, čp. 729, Dlouhá tř. dům "U Zlatého stromu", Stavebně historický průzkum, Praha 1990, strojopis.

Milan Pavlík – Dobroslav Líbal, Praha stavebně historický průzkum, Staré Město čp. 729, Praha SÚRPMO 1962, strojopis., uloženo na NPÚ ÚOP PR.

Jan Pešta, Praha – Staré Město, Dům čp. 729/I "U Zeleného stromu", Rožmitál pod Třemšínem 2017, strojopis, uloženo na NPÚ ÚOP PR

Dům U Zlatého stromu, čp. 729, Staré Město, zaměření půdorysu a fasád, SÚRPMO 03/1976, uloženo na NPÚ ÚOP PR

Čp. 729, Staré Město, fotografická dokumentace bez autorství a datace, konvolut cca 200 čb fotek (pořízených pravděpodobně před rokem 1993), uloženo na NPÚ ÚOP PR

Autoři záznamu
Robert Gája 2022