Robert Gája 2022, Dům U Zlatého stromu - Praha, lodžie arkádového ochozu, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/1005, vyhledáno 31. 3. 2023.
Dům U Zlatého stromu - Praha, lodžie arkádového ochozu(č. 1005)
dekorativní štuková klenba lodžie
Památkově chráněno, č. úskp: 38756/1-379, Památkový katalog
Umístění
arkáda jižního křídla
Praha, Dům U Zlatého stromu, čp. 729, Staré Město, celkový pohled na klenbu lodžie (Robert Gája, červen 2022).
Anotace
Renesanční přestavba domu proběhla zřejmě za Jana Paumbergera z Paumpergu (dle datace na vstupních vratech 1608). Třetí a čtvrté podlaží získal dům teprve při adaptaci na konci 20. let 20. století. Jedná se o jeden z nejlépe dochovaných renesančních domů s arkádovým nádvořím v Praze. Nejstarší arkádu má jižní křídlo - je pouze dvouosá, otevírala se (až do zazdění na začátku 90. let) do lodžie zaklenuté plackou s výsečemi s žebrovou štukovou klenbou s centrálním kruhovým zrcadlem a rosetou. Žebrová klenba je šestidílná s přístěnnými profilovanými štukovými žebry. Žebra se napojují na centrální štukové zrcadlo prostřednictvím šesti svorníků s terči se zoomorfními či přírodními motivy.
Abstract
The Renaissance reconstruction of the house probably took place during the reign of Jan Paumberger from Paumperg (according to the date on the entrance gate 1608). The house acquired the third and fourth floors only during the adaptation at the end of the 20s of the 20th century. It is one of the best-preserved Renaissance houses with an arcaded courtyard in Prague. The oldest arcade is in the south wing - it is only two-axis, it opened (until it was walled up in the early 1990s) into a loggia arched with a panel with cut-outs with a ribbed stucco vault with a central circular mirror and a rosette. The ribbed vault is six-part with wall profiled stucco ribs. The ribs are connected to the central stucco mirror via six bolts with targets with zoomorphic or natural motifs.
Kraj
Hlavní město Praha
Okres
Praha
Obec
Praha
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Dlouhá 729 Praha/
Datace
do 1608 – datace na vstupních vratech
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní, dekorativníantropomorfní
Technika štuku
tažený a vytlačovaný štuk
Materiálová skladba štuku
neznámá
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
bez polychromie
Původnost
Nelze posoudit
Uměleckohistorický popis

Lodžie je zaklenuté plackou s výsečemi s žebrovou štukovou klenbou s centrálním kruhovým zrcadlem a rosetou. Žebrová klenba je šestidílná s přístěnnými profilovanými štukovými žebry. Žebra směřují do centrálního štukové zrcadla, kde se napojují prostřednictvím šesti svorníků s terči se zoomorfními či přírodními motivy.

Fotodokumentace současného stavu
Praha, Dům U Zlatého stromu, vyznačení lodžie na analytickém plánu z SHP, čp. 729, Staré Město, Jan Pešta 2017
Praha, Dům U Zlatého stromu, čp. 729, Staré Město, klenba lodžie jižního křídla (Robert Gája, červen 2022).
Praha, Dům U Zlatého stromu, čp. 729, Staré Město, klenba lodžie jižního křídla (Robert Gája, červen 2022).
Praha, Dům U Zlatého stromu, čp. 729, Staré Město, klenba lodžie jižního křídla (Robert Gája, červen 2022).
Praha, Dům U Zlatého stromu, čp. 729, Staré Město, detaily svorníků žeber kolem středové rosety (Robert Gája, červen 2022).
Praha, Dům U Zlatého stromu, čp. 729, Staré Město, detaily svorníků žeber kolem středové rosety (Robert Gája, červen 2022).
Praha, Dům U Zlatého stromu, čp. 729, Staré Město, detaily napojení valené klenby na arkády (Robert Gája, červen 2022).
Praha, Dům U Zlatého stromu, čp. 729, Staré Město, detaily koutového výběhu (Robert Gája, červen 2022).
Praha, Dům U Zlatého stromu, čp. 729, Staré Město, celkový pohled k východu (Robert Gája, červen 2022).
Praha, Dům U Zlatého stromu, čp. 729, Staré Město, celkový pohled k západu (Robert Gája, červen 2022).
Praha, Dům U Zlatého stromu, čp. 729, Staré Město, arkády lodžie z exteriéru (Robert Gája, červen 2022).
Praha, Dům U Zlatého stromu, čp. 729, Staré Město, arkády lodžie z exteriéru (Robert Gája, červen 2022).
Historické zásahy / opravy

klenba bez restaurátorských zásahů

Literatura

Milan Pavlík, Dům U Zlatého stromu v Praze I, Zprávy památkové péče XXIV, 1964, s. 1–5, 32.

Emanuel Poche a kol., Praha na úsvitu nových dějin (čtvero knih o Praze): architektura, sochařství, malířství, umělecké řemesloPraha 1988, s. 132–135, 138.

Pavel Vlček (ed.) a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov,  Praha 1996, s. 29, 456–457.

 

Prameny

Miroslav Baše – Jan Muk – Martin Ebel, Praha 1, Staré Město, čp. 729, Dlouhá tř. dům "U Zlatého stromu", Stavebně historický průzkum, Praha 1990, strojopis.

Milan Pavlík – Dobroslav Líbal, Praha stavebně historický průzkum, Staré Město čp. 729, Praha SÚRPMO 1962, strojopis., uloženo na NPÚ ÚOP PR.

Jan Pešta, Praha – Staré Město, Dům čp. 729/I "U Zeleného stromu", Rožmitál pod Třemšínem 2017, strojopis, uloženo na NPÚ ÚOP PR

Restaurátorský záměr. Dům U Zlatého stromu, Dlouhá 37. Restaurování dvorních průčelí, (Soukup, ŠTUKO - družstvo umělecké výroby sochařsko-štukatérské), Praha 1998, uloženo na NPÚ ÚOP PR

Miloslav Šonka – Vít Eckert, Průzkum fasády měšťanského domu U Zlatého stromu, Dlouhá čp. 729/37, Praha 1 - Staré Město, Praha 1997 (pro firmu Šantavý), uloženo na NPÚ ÚOP PR.

Závěrečná restaurátoská zpráva, čp. 729/I, dům U Zlatého stromu, Dlouhá 37, rest. dvorního průčelí, (Soukup, ŠTUKO - družstvo umělecké výroby sochařsko-štukatérské), Praha 1998, uloženo na NPÚ ÚOP PR

Dům U Zlatého stromu, čp. 729, Staré Město, zaměření půdorysu a fasád, SÚRPMO 03/1976, uloženo na NPÚ ÚOP PR

Čp. 729, Staré Město, fotografická dokumentace bez autorství a datace, konvolut cca 200 čb fotek (pořízených pravděpodobně před rokem 1993), uloženo na NPÚ ÚOP PR

Autoři záznamu
Robert Gája 2022