Ondřej Jakubec, Lucia Krajčírová, Jana Waisserová, Státní zámek Kratochvíle, pracovna Petra Voka („Sklípek“), Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/953, vyhledáno 7. 6. 2023.
Státní zámek Kratochvíle, pracovna Petra Voka („Sklípek“)(č. 953)
figurální a dekorativní štuková výzdoba sálu
Památkově chráněno, č. úskp: 42162/3-3707, Památkový katalog
Umístění
sál v 1. patře, východní část
Kratochvíle, zámek, pracovna Petra Voka (Jana Waisserová 2022)
Anotace
Štukové dekorace rožmberské vily Kratochvíle, vzniklé kolem roku 1590, představují jedinečný doklad komplexní interiérové dekorace pozdně renesančního příležitostného sídla. Odráží nejen vysoký umělecký standard, propojení s architekturou i dalšími uměleckými druhy, zvl. malbami, ale především vyjadřují vysoké nároky stavebníka – Viléma z Rožmberka, nejvyššího purkrabího Českého království (†1592). Štukové dekorace signoval Antonio Melana ze severoitalského Arogna (†1594?). Částečně polychromované a zlacené dekorace prošly komplexním restaurováním v letech 2006–2009.
Abstract
The stucco decorations of the Rosenbergs' villa Kratochvíle, created around 1590, represent a unique example of the complex interior decoration of a late Renaissance country house. They not only reflect the high artistic standard, the connection with architecture and other art forms, especially paintings, but above all they express the high demands of the builder - Vilém of Rosenberg, the highest purgrave of the Bohemian Kingdom (†1592). The stucco decorations were signed by Antonio Melana from Arogno in northern Italy (†1594?). The partially polychrome and gilded decorations were restored in 2006-2009.
Kraj
Jihočeský
Okres
Prachatice
Obec
Netolice
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Petrův Dvůr 5 Netolice/2710
Datace
1589
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
Antonio Melana
Charakter díla
dekorativnívegetabilní
Technika štuku
Modelovaný, vytlačovaný a otiskovaný štuk doplněný o kolorování zeleným pigmentem.
Materiálová skladba štuku
Základ tvoří hrubší jádro z vápenné malty s tmavším okrovým zabarvením a nižším obsahem vápna. Modelační čistě vápenný štuk (intonaco) má bělavý až našedlý tón. Pojivem jádrové i intonacové hmoty je čisté nedolomitizované vápno, původem z krystalického vápence. V jádrové omítce s říčním pískem se nachází, kromě velmi malých úlomků dřeva, uhlí a cihly, také jílové minerály a železné okuje. Ve hmotě vápna se nacházejí poměrně velké pojivové částice (2–5 mm) a nedopaly v podobě krystalického vápence. Převládající složkou plniva jsou kalcitová zrna, tedy různé druhy drcených mramorů a vápenců jak čistých, tak dolomitických. Plnivo je extrémně jemné, tříděné do velikosti zrn do 1 mm, s velkým podílem prachových částic (kolem 0,05 mm) a jemnou frakcí železných okují. Vysokou pevnost způsobuje kromě výpalu z mramoru také vysoký podíl pojivové složky. V jádrové omítce se pohybuje v poměru 1 : 2 (pojivo : plnivo), v bílé štukové hmotě je poměr až 1 : 1.
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Tenký bílý nátěr může pocházet ze zatažení povrchu štuku vodou či vápenným mlékem. Kolorování částí dekorů (profily žeber, části vtlačovaných dekorativních lišt) je provedeno výrazným zeleným pigmentem (zářivý tón může být způsoben alterací).
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Uměleckohistorický popis

Místnost prvního patra je v inventářích z přelomu 16. a 17. století označena jako „komora“. V době vlády Petra Voka mohla sloužit jako jeho pracovna či oblékárna. Z místnosti bylo možné sejít obslužným vedlejším vřetenovým schodištěm do přízemí nebo vystoupat k podkrovním pokojům fraucimoru. Štuky sledují konstrukční schéma klenby (hrany, patu) - dominují tedy horizontální linie a křížové obrazce v podobě lišt, dekor tvoří akant, vejcovec a perlovec, v místě vrcholů křížových kleneb jsou svorníky v podobě rozet. Zaujme monochromní kolorování částí dekorů výrazným zeleným pigmentem.

Fotodokumentace současného stavu
Kratochvíle, zámek, pracovna Petra Voka (Jana Waisserová, 2022)
Kratochvíle, zámek, pracovna Petra Voka, detail (Jana Waisserová, 2022)
Kratochvíle, zámek, pracovna Petra Voka, detail (Jana Waisserová, 2022)
Historické zásahy / opravy

1952–1953: očištění od nátěrů a nespecifikované restaurování (Alois Kabeš, Rudolf Tintěra)

1958-1960: restaurování spočívalo ve stabilizaci statických poruch a ve východní části též v odstraňování a izolování skvrn prosáklých od zatékání do krovu (Vladislav Turský, Karel Čermák, Miroslav Kolář)

2006–2009: projekt "Renesance renesance"  – restaurování všech interiérů vily, revize doplňků figurálních částí dle grafických předloh (Jan Brabec, Kateřina Krhánková, Jana Waisserová, Martin Zmeškal, ad.)

Literatura

Ondřej Jakubec, Kratochvíle, in: Michal Konečný (ed.), Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost. Renesanční aristokratická sídla v Čechách a na Moravě ve správě Národního památkového ústavu, Kroměříž 2017, s. 307–331.

Ondřej Jakubec, The Villa Kratochvíle in Bohemia. Imagery, Senses and Meaning in Vilém of Rožmberk´s Aristocratic Hunting Lodge, in: Barbara Arciszewska (ed.), The Early Modern Villa. Senses and Perceptions versus Materiality, Warsaw 2017, s. 155–170.

Petr Kindlmann, Nově nalezené předlohy ke štukům a nástěnných malbám vily Kratochvíle, Památky jižních Čech 4, 2013), s. 63–80.

Jarmila Krčálová, Renesanční stavby Baldassara Maggiho v Čechách a na Moravě, Praha 1986, s. 30–39.

Jana Zapletalová, Štukatér Antonio Melana a migrace umělců z Arogna, Zprávy památkové péče 80, 2020, č. 3–4, s. 271–281.

Autoři záznamu
Ondřej Jakubec, Lucia Krajčírová, Jana Waisserová