Robert Gája, Kostel sv. Jiří – Velvary, Loď a presbytář, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/631, vyhledáno 7. 6. 2023.
Kostel sv. Jiří – Velvary, Loď a presbytář(č. 631)
Síťová hvězdová klenba s válcovými maltovými žebry
Památkově chráněno, č. úskp: 16591/2-643, Památkový katalog
Umístění
Síťová žebrová klenba
Velvary, kostel sv. Jiří (Robert Gája, 2018)
Anotace
Jednolodní špitální a posléze hřbitovní kostel sv. Jiří je novostavbou z let 1613–1616. Štuková dekorace se uplatňuje na síťové hvězdové klenbě kostela a má formu maltových žeber vybíhajících z kamenných konzol na pilastrech.
Abstract
The one-nave hospital and later cemetery church of St. George was newly built between 1613 and 1616. Stucco decoration was used in the net stellar vault of the church: mortar ribs springing from stone consoles based on pilasters.
Kraj
Středočeský
Okres
Kladno
Obec
Velvary
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Karla Krohna Velvary/
Datace
1613 až 1616 – dendro 1614, + městské knihy (viz literatura)
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
Santini Malvazione
Charakter díla
dekorativnígeometrický
Technika štuku
Tažená štuková žebra
Materiálová skladba štuku
Patrně maltová žebra
Povrchové úpravy
polychromie
Uměleckohistorický popis

Hřbitovní kostel byl vystavěn v letech 16131614 jako špitální kostel a až na několik menších úprav si ponechal svou původní podobu dodnes (krov je díky dendrochronologické analýze datován k roku 1614). Stavba je fundací velvarských měšťanů, kteří svěřili její realizaci místnímu měšťanu, architektu Santinimu Malvazione. Jedná se o jednolodní kostel s polokruhovým presbytářem, k němuž se z východu přimyká čtvercová sakristie. Stavba má z formálního hlediska převážně pozdně gotický charakter (opěráky, vysoká mírně lomená okna s kružbami), doplněný nicméně o renesační stavební i výzdobné prvky (západní štít, pilastry lodi). Významnou dominantou interiéru je tříramenná kamenná empora s dřevěnou patrovou nástavbou a s točitým schodištěm.

Loď kostela je zaklenuta valenou klenbou zdobenou hvězdovým vzorem tažených štukových žeber. Žebra vybíhají z kamenných patních konzol přístěnných pilastrů, které jsou zdobeny reliéfy v podobě andílčích hlaviček či ovocných festonů. Kostel byl původně ornamentálně vymalován, na klenbě je dodnes patrný znak města Velvar a krále Matyáše. Stavba je dále zajímavá jemně zpracovanými kamennými výzdobnými články mj. v podobě akantových rozvilin, které se nacházejí na západním štítu, opěrných pilířích i reliéfní exteriérové římse.

 

Fotodokumentace současného stavu
Velvary, kostel sv. Jiří, klenba lodi, Velvary (Robert Gája, 2018)
Velvary, kostel sv. Jiří, klenba lodi, detail (Robert Gája, 2018)
Velvary, kostel sv. Jiří, klenba presbyteria (Robert Gája, 2018)
Velvary, kostel sv. Jiří, klenba presbyteria (Robert Gája, 2018)
Velvary, kostel sv. Jiří, klenební římsa, presbytář (Robert Gája, 2018)
Velvary, kostel sv. Jiří, koutový výběh na západní straně (Robert Gája, 2018)
Velvary, kostel sv. Jiří, detail římsy na západní straně (Robert Gája, 2018)
Velvary, kostel sv. Jiří, empora, Velvary (Robert Gája, 2018)
Velvary, kostel sv. Jiří, severní portál, Velvary (Robert Gája, 2018)
Velvary, kostel sv. Jiří, detail presbytáře (Robert Gája, 2018)
Velvary, kostel sv. Jiří, západní štít, Velvary (Robert Gája, 2018)
Velvary, kostel sv. Jiří, pilastr, římsa a výběhy klenby v lodi (Robert Gája, 2018)
Literatura

Eva Šamánková, Architektura české renesance, Praha 1961, s. 94.

Jarmila Krčálová, Kostely české a moravské renesance. Příspěvek k jejich typologii, Umění XXIX, 1981, s. 19.

Hana Prixová Dvorská, Architektonické souvislosti renesančního kostela stětí sv. Jana Křtitele v Hospozíně, Památky středních Čech 31, č. 1, 2017, s. 3044.

Emanuel Poche (et al.), Umělecké památky Čech, svazek 4, TŽ, Praha 1982, s. 212.

Autoři záznamu
Robert Gája

Kostel sv. Jiří – Velvary obsahuje tato díla: